Get Adobe Flash player

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

วันสมโภชพระตรีเอกภาพ
27 พฤษภาคม 2018
บทอ่าน
ฉธบ 4:32-34, 39-40 ; รม 8:14-17 ; มธ 28:16-20
พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 80, 189, 232, 643, 644, 645, 691, 730, 767, 788, 831, 849, 857, 860, 1120, 1122, 1123, 1257, 1276, 1444, 2156, 2743
ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร (CSDC) 52
จุดเน้น พระตรีเอกภาพ เป็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ เอกภาพ และ ความรัก


     อาทิตย์ที่แล้ว วันเปนเตกอสเต เราฉลองพระจิตเจ้า อาทิตย์ต่อไป ฉลองพระกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า จะระลึกถึงการประทับอยู่จริงของพระบุตรในศีลมหาสนิท วันนี้เราฉลองพระตรีเอกภาพซึ่งมีความหมายหลักต่อคริสตชน

      มีบางศาสนาที่เชื่อในพระเยซูเจ้า แต่ไม่รับรู้พระตรีเอกภาพ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราเข้าใจแก่นความเชื่อ ดังที่เราภาวนาในบทพระสิริรุ่งโรจน์ พระเจ้าของเราคริสตชน เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวในสามพระบุคคล มีบางคนสอนผิดแตกแยกออกไปในเรื่องพระเจ้า พระตรีเอกภาพ วันฉลองนี้เราจึงแสดงความเชื่อชัดเจนว่า พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่และพระเทวภาพมีผลกระทบต่อมนุษยชาติ

      พระตรีเอกภาพ เป็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ เอกภาพ และ ความรัก ไม่เหือดหายของพระบิดาและพระบุตร ที่ให้กำเนิดพลัง กำเนิดชีวิตของพระจิตเจ้าสำหรับนิรันดร์กาล พระตรีเอกภาพนี้เป็นโมเดล (รูปแบบ) สำหรับเรา พระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า พระศาสนจักร นักบุญเปาโลบอกเราวันนี้ว่า เราได้รับจิตแห่งการเป็นบุตรบุญธรรม ซึ่งทำให้เราเรียกพระเจ้าว่า “อับบา พ่อจ๋า” เราทุกคนจึงเป็นพี่น้องกันในพระคริสตเจ้า เราจึงมีความสัมพันธ์ เอกภาพ และ ความรัก ในพระศาสนจักร แล้วเราจึงแสวงหาหนทางที่จะนำเราทุกคนไปสู่อาณาจักรของพระเจ้า ที่เราจะเห็นพระองค์แบบที่พระองค์เป็นจริงๆ

      วันนี้เราได้ยินบทสรุปของพระวรสารนักบุญมัทธิว พระเยซูเจ้าทรงปฏิบัติพันธกิจเสร็จสิ้น 40 วัน จึงเสด็จสู่สวรรค์หลังจากทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว ทรงสั่งแก่บรรดาอัครสาวกเป็นครั้งสุดท้ายว่า “จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทำพิธีล้างบาปให้เขา เดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต” สังเกตนะครับ พระเยซูเจ้ามิได้บอกพวกเขาให้ทำพิธีล้างในพระนาม (พหูพจน์) แต่ใช้ เอกพจน์ แสดงว่าพระตรีเอกภาพเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว

      วันสมโภชพระตรีเอกภาพ มีความจริงหลายประการเกี่ยวกับความเชื่อคาทอลิก เราไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจครบถ้วน เพราะเป็นธรรมล้ำลึก พระเจ้าเดียวกับที่โมเสสอ้างในหนังสือพระคัมภีร์เฉลยธรรมบัญญัติ โมเสสรู้จักเพียงว่า “เราเป็นผู้ที่เราเป็น” (อพย 3:14) แต่เรามั่นใจว่าพระตรีเอกภาพตรัสกับโมเสสที่พุ่มไม้ลุกเป็นไฟ เป็นพระเจ้าเดียวกับของอับราฮัม อิซาอัค และยาโคบ พระบิดาเดียวกันของพระบุตรเยซู และพระเจ้าเดียวกันผู้เชิญเราให้มาสัมพันธ์กับพระองค์วันนี้

     คำว่า “ตรีเอกภาพ” ไม่ปรากฏในพระคัมภีร์ แต่ทั้ง 3 พระบุคคลมีอ้างอิงในพระคัมภีร์ แตร์ตุเลียน ปิตาจารย์ของพระศาสนจักร เป็นคนแรกที่ใช้คำนี้มากกว่า 100 ปี หลังจากพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจากความตาย ผลงานของแตร์ตุเลียนและของคนอื่นๆ เช่น นักบุญออกัสติน ก็สอนเราให้เข้าใจสิ่งที่ได้เปิดเผยตั้งแต่แรกในพระคัมภีร์ เรามี 2 หลักมั่นคง คือ พระคัมภีร์ และ ธรรมประเพณี

      สองเสานี้ยังคงอยู่และรักษาความเชื่อ ช่วยเราให้เข้าใจมากขึ้นว่าพระเจ้าเป็นใคร และทรงรักเรามากอย่างไร เรามาเข้าใจมากขึ้นว่าพระเจ้าทรงเรียกเราให้เป็นลูกของพระองค์ ทรงรักเรามากและทรงปรารถนาให้เราแบ่งปันแก่ผู้อื่นต่อไป

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Daily Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing (เมษายน-มิถุนายน 2018), หน้า 238-240.