บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์
13 พฤษภาคม 2018
บทอ่าน
กจ 1:1-11 ; อฟ 1:17-23 หรือ อฟ 4:1-13 หรือ 4:1-7,11-13 ; มก 16:15-20
พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 112, 627, 652, 659, 730, 981, 1120, 1122, 1304,
ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร (CSDC) 52
จุดเน้น พระเยซูเจ้าเสด็จก่อนเรา เพื่อแสดงหนทางแก่เรา และทรงส่งพระจิตให้เป็นผู้ช่วยเหลือแก่เรา


       วันนี้เราสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ ดังเรื่องราวที่เราได้ยินในพระวรสารวันนี้ “เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้แล้ว พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นสู่สวรรค์ให้ประทับ ณ เบื้องขวา” เราฉลองการรู้ว่าพระเยซูเจ้าเสด็จไปไหน พระองค์ทรงช่วยเราให้ไปด้วย

      นีล อาร์มสตรอง เป็นมนุษย์คนแรกที่เดินบนดวงจันทร์ (เมื่อ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1969/พ.ศ. 2512) เขากล่าวว่า “ก้าวเล็กๆ ก้าวหนึ่งของชายคนหนึ่ง แต่เป็นก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่สำหรับมนุษยชาติ” แม้ว่าก้าวนั้นอยู่นอกยานอวกาศ เป็นก้าวเล็กสำหรับเขา มันมีความสำคัญน่ามหัศจรรย์มากสำหรับมนุษยชาติ นีล อาร์มสตรองเดินบนดวงจันทร์ได้ หมายความว่า คนอื่นก็สามารถไปเดินบนดวงจันทร์ได้

       อัศจรรย์ใจเหมือน นีล อาร์มสตรอง การเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้าก็มีความสำคัญแท้จริงสำหรับมนุษยชาติและสิ่งสร้าง โดยอาศัยความผิดของอาดัมและเอวา มนุษย์ทุกคนถูกแยกจากพระเจ้า แต่โดยอาศัยชีวิต พระทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงชำระชดใช้บาป และช่วยเราให้กลับมีสัมพันธ์กับพระเจ้า โดยผ่านทางพระองค์ โดยอาศัยการเสด็จสู่สวรรค์ พระเยซูเจ้าทรงช่วยให้คนบาปอย่างเราเข้าสวรรค์ไปอยู่กับพระเจ้า เหมือน นีล อาร์มสตรอง ได้เอาชนะข้อจำกัดหลายประการ ซึ่งยอมให้มนุษย์เดินบนดวงจันทร์ ดังนั้น พระเยซูเจ้าทรงชนะความตาย ยอมให้เราบรรลุสวรรค์ได้

       แต่นี่มิใช่การเดินทางง่ายๆ เหมือนดัง นีล อาร์มสตรอง ได้ไปดวงจันทร์ต้องผ่านการฝึกฝน ดังนั้นเราจำเป็นต้องรับการฝึกฝนให้เป็นแบบศิษย์ของพระเยซูเจ้า เราต้องเป็นเหมือนพระองค์ ทีละเล็กทีละน้อยก็สามารถเข้าพระสิริรุ่งโรจน์แห่งสวรรค์ ไม่มีทางที่เราจะทำสำเร็จด้วยตัวเราเอง แต่เรามิได้อยู่โดดเดี่ยวคนเดียว พระเยซูเจ้าเสด็จล่วงหน้าเรา เพื่อแสดงหนทางแก่เรา และทรงส่งพระจิตเจ้าให้เป็นผู้ช่วยเหลือ และผู้แนะนำของเรา

       พระจิตเจ้าทางช่วยเราให้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้เรา ก่อนที่พระองค์เสด็จสู่สวรรค์ ในพระวรสารวันนี้ว่า “ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง” เราเป็นสาวกของพระองค์ พระองค์ทรงแสดงหนทางแก่เราแล้ว ให้เราติดตามพระองค์ด้วยความปีติยินดีและการขอบพระคุณ

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Daily Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing (เมษายน-มิถุนายน 2018), หน้า 211-212.