Get Adobe Flash player

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา
14 มกราคม 2018
บทอ่าน 1 ซมอ 3:3-10, 19 ; 1คร 6:13-15, 17-20 ; ยน 1:35-42
ขณะนั้นเป็นเวลาประมาณบ่ายสี่โมง  
       ชีวิตคริสตชนเริ่มด้วยการเรียกจากพระเจ้าเสมอ ในพระคัมภีร์จึงมีเรื่องราวมากมายสอนเราเกี่ยวกับกระแสเรียก


ประสบการณ์หนึ่ง
     นักบุญยอห์น บัปติส เตรียมทางสำหรับพระเยซูเจ้า ได้เชิญศิษย์ให้ติดตามพระองค์ ศิษย์กลุ่มแรกมาจากกลุ่มของนักบุญยอห์น บัปติส (ยน 1:35-37) ยอห์นตระหนักว่าพระเยซูเจ้าเป็น “ลูกแกะของพระเจ้า” (วรรคที่ 36) ในเค้าโครงของหนังสืออพยพ พระวรสารตอนนี้ก็เช่นกัน แนะนำหัวข้อการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ โดยผ่านความตาย ภาพลักษณ์ของลูกแกะก็เป็นการแสดงออกถึงเรื่องนี้ แต่ก็เกี่ยวถึงลูกแกะที่ได้รับชัยชนะด้วย ดังที่หนังสือวิวรณ์ได้เสนอ ดังนั้นศิษย์ทั้งสองคนนี้ที่ติดตามพระเยซูเจ้าได้รับการเตือนถึงความยากลำบาก และความเสี่ยงของการเลือกนี้ (วรรคที่ 37)

       พระเยซูเจ้าถามพวกเขาว่า “ท่านต้องการสิ่งใด” (วรรคที่ 38) พระองค์ทรงถามเพื่อตรวจสอบความเชื่อของศิษย์ทั้งสองที่เพิ่งมาถึง พวกเขาตอบว่า “รับบี” (ซึ่งแปลว่า พระอาจารย์) และถามต่ออีกว่า “พระองค์ทรงพำนักอยู่ที่ไหน” คำถามนี้ดูเหมือนแสดงถึงความปรารถนาจะร่วมชีวิตกับพระเยซูเจ้า พระองค์ก็ตอบชัดเจนมากๆ คือ “มาดูซิ” (วรรคที่ 39) ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประสบการณ์ตรง

        นักบุญยอห์น ผู้นิพนธ์พระวรสารเป็นผู้ให้แรงบันดาลใจเรื่องนี้ ไม่เคยลืมเวลาที่เขาพบปะกับพระเยซูเจ้า “ขณะนั้นเป็นเวลาประมาณบ่ายสี่โมง” (วรรคที่ 39) เหมือนทุกเหตุการณ์ที่เราประทับใจในชีวิต เราจะจดจำการพบปะ รายละเอียด กำหนดเวลาชัดมิได้มีความสำคัญมากสำหรับเรา ถ้าบอกว่า 10 โมงเช้า หรือ บ่ายสองโมง แต่มันสำคัญสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ตรง เรื่องนี้เป็นประจักษ์พยานถึงเหตุการณ์นั้นพร้อมรอยประทับใจส่วนตัว

      รายละเอียดนี้ดูเหมือนไม่สำคัญแต่บรรจุสาระชัดเจน เราทุกคนมี “เวลาประมาณบ่ายสี่โมง” คล้ายๆ กัน ช่วงเวลาสูงสุดที่พบปะกับพระเจ้า ที่ให้กำลังใจเราในเวลายากลำบาก

โปรดตรัสเถิด พระเจ้าข้า
     การพบปะกับพระเจ้ามิได้ถูกจำกัดแค่บรรดาศิษย์กลุ่มแรก ธรรมชาติของเหตุการณ์นี้ทำให้ต้องแบ่งปันต่อไป การติดตามพระเยซูเจ้ามิใช่เป็นเรื่องส่วนตัว แต่ยังต้องแบ่งปันในชุมชน เส้นทางจาริกของประชากรแห่งพระเมสสิยาห์ ต้องเริ่มต้นด้วยการพบปะโดยตรงกับพระเจ้า การพบปะนี้เกิดขึ้นในชุมชน “เราพบพระเมสสิยาห์แล้ว” (วรรคที่ 41)

     หนังสือซามูแอลเล่าเรื่องกระแสเรียกที่งดงาม ซามูแอลไม่เข้าใจกระแสเรียก ตอนแรกจึงสับสน คิดว่าเอลีเรียกเขา ในที่สุด เมื่อขอคำแนะนำจากเอลี เขาจึงตระหนักว่าเป็นเสียงเรียกของพระเจ้า ให้เขามารับใช้พระองค์ เขากล่าวว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์ ตรัสมาเถิด ผู้รับใช้ของพระองค์กำลังฟังอยู่” (1 ซมอ 3:10) เราต้องพร้อมเสมอ เพราะทุกสิ่งในเราเป็นส่วนหนึ่งในการเรียกของพระเจ้า (1 คร 6:13-15) ร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระจิตเจ้า (วรรคที่ 19)

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Sharing the Word Through the Liturgical Year
โดย Gustavo Gutierrez, หน้า 126-128.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation
biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย