Get Adobe Flash player

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
10 ธันวาคม 2017
ยอห์นผู้ทำพิธีล้าง

บทอ่าน อสย 40: 1-5,9-11 ; 2 ปต 3: 8-14 ; มก 1: 1-8
ข่าวดีนี้เริ่มด้วยการส่งบางคนไปเตรียมทาง
การกลับใจ

ในมาระโก ยอห์นผู้ทำพิธีล้าง ปรากฏออกมาทันที เป็นทูตผู้ส่งสาร ยอห์นประกาศเตรียมสิ่งที่พระเยซูเจ้าจะประกาศ ยอห์นทำพิธีล้าง ในถิ่นทุรกันดาร ถือว่าเป็นเครื่องหมายแห่งชีวิต และขอให้ประชาชนกลับใจ (ข้อ 4) กล่าวคือ เปลี่ยนแปลงสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทำทางเดินให้ตรง แสวงหาความยุติธรรม และเตรียมพบปะกับพระเยซูเจ้าผู้เสด็จมาในท่ามกลางสิ่งที่ดูไม่สำคัญในโลก ยอห์นเปิดเผยความรัก และการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้า ทำให้พันธสัญญาเดิมสมบูรณ์ การเปิดเผยนี้สมบูรณ์อาศัยพระเยซูเจ้า

พระเยซูเสด็จมา เพราะ ทรงรักประชากรของพระองค์ และทรงฟังความทุกข์ร้อน และเสียงร้องของประชาชน พระเจ้ามิได้เสด็จมาโดยบังเอิญ แต่เสด็จมาเพราะรัก การพบปะด้วยความยินดี เป็นสิ่งที่เราคริสตชนคาดหวังตั้งแต่เริ่มมีความเชื่อ พวกเขาต้องเลิกนับถือเทพเจ้าอื่น (โดยไว้วางใจพระเจ้าเท่านั้น) หันมาหาพระเจ้าผู้ทรงชีวิต ผู้เสด็จมาพบปะประชากรของพระองค์ เราจึงต้องกลับใจจริงๆ เพราะพระจิตเจ้าจะประทานชีวิต ความรักของพระบิดา และของพระบุตร พิธีล้างด้วยน้ำจึงเตรียมเราให้รับศีลล้างในพระจิตเจ้า (ข้อ 8)

ยอห์นแต่งกายด้วยผ้าขนอูฐ กินตั้กแตน และน้ำผึ้งป่า ประชาชนเตรียมไปพบกับพระเยซูเจ้า ไม่ใช่ที่พระวิหาร แต่ในถิ่นทุรกันดาร ณ ดินแดนพระสัญญา และรับพิธีล้างในแม่น้ำจอร์แดน

การพูดถึงหัวใจ

พระเจ้าตรัสว่า “จงปลอบโยนประชากรของเราเถิด” อสย 40:1 ในหนังสือประกาศกอิสยาห์ การปลอบโยน หมายถึงการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ นี่เป็นสิ่งที่ยอห์นผู้ทำพิธีล้างได้เริ่มทำ ยอห์นพูดกับชาวเยรูซาเล็ม “ให้ประทับใจ” (อสย. 40:1) ให้เปลี่ยนความประพฤติส่วนตัว จงถมหุบเขาทุกแห่งให้เต็ม จงปรับภูเขาและเนินเขาทุกแห่งให้เรียบ (ข้อ 4) นี่มิใช่สิ่งผิวเผิน พร้อมด้วยการเสด็จของพระเยซูเจ้าเข้ามาในประวัติศาสตร์ และในชีวิตของเรา ทัศนียภาพทั้งหมด (Panorama) จะแตกต่างกับการเตรียมรับเสด็จอาณาจักรของพระเจ้า

ยอห์นผู้ทำพิธีล้าง เป็นพยานแห่งความสุภาพ ยอห์นมิได้ขัดขวางหนทางของพระเยซูเจ้า แต่ได้ชี้ให้เห็นด้วย ยอห์นได้ให้แนวทางแก่บรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้า สำหรับเราผู้ต้องเป็นพยานถึงพระองค์ ถึงพระองค์ มิใช่ตัวเราเอง ชุมชนคริสตชนซึ่งประกาศ และยืนยันตนเอง โดยการดำเนินชีวิตสนิทสัมพันธ์และการเข้าใจ และด้วยการรับใช้ โดยไม่แสวงหาอภิสิทธิใดๆ ภายในชุมชนคริสตชน เราจะช่วยให้ผู้อื่นรู้จักความรักของพระเจ้า

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เป็นช่วงเวลาเตรียมพบปะกับพระเยซูเจ้า พระองค์จะทำให้พระสัญญาสำเร็จ และทรงเชิญเราให้เปลี่ยนชีวิต ด้วยการยอมรับพระองค์ ในบรรดาผู้ต่ำต้อยและผู้ถูกทอดทิ้ง ( 2 ปต 3 : 9 -10)

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Sharing the Word
โดย Gustavo Gutierrez หน้า 8-10.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation
biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย