Get Adobe Flash player

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
10 ธันวาคม 2017
ยอห์นผู้ทำพิธีล้าง

บทอ่าน อสย 40: 1-5,9-11 ; 2 ปต 3: 8-14 ; มก 1: 1-8
ข่าวดีนี้เริ่มด้วยการส่งบางคนไปเตรียมทาง
การกลับใจ

ในมาระโก ยอห์นผู้ทำพิธีล้าง ปรากฏออกมาทันที เป็นทูตผู้ส่งสาร ยอห์นประกาศเตรียมสิ่งที่พระเยซูเจ้าจะประกาศ ยอห์นทำพิธีล้าง ในถิ่นทุรกันดาร ถือว่าเป็นเครื่องหมายแห่งชีวิต และขอให้ประชาชนกลับใจ (ข้อ 4) กล่าวคือ เปลี่ยนแปลงสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทำทางเดินให้ตรง แสวงหาความยุติธรรม และเตรียมพบปะกับพระเยซูเจ้าผู้เสด็จมาในท่ามกลางสิ่งที่ดูไม่สำคัญในโลก ยอห์นเปิดเผยความรัก และการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้า ทำให้พันธสัญญาเดิมสมบูรณ์ การเปิดเผยนี้สมบูรณ์อาศัยพระเยซูเจ้า

พระเยซูเสด็จมา เพราะ ทรงรักประชากรของพระองค์ และทรงฟังความทุกข์ร้อน และเสียงร้องของประชาชน พระเจ้ามิได้เสด็จมาโดยบังเอิญ แต่เสด็จมาเพราะรัก การพบปะด้วยความยินดี เป็นสิ่งที่เราคริสตชนคาดหวังตั้งแต่เริ่มมีความเชื่อ พวกเขาต้องเลิกนับถือเทพเจ้าอื่น (โดยไว้วางใจพระเจ้าเท่านั้น) หันมาหาพระเจ้าผู้ทรงชีวิต ผู้เสด็จมาพบปะประชากรของพระองค์ เราจึงต้องกลับใจจริงๆ เพราะพระจิตเจ้าจะประทานชีวิต ความรักของพระบิดา และของพระบุตร พิธีล้างด้วยน้ำจึงเตรียมเราให้รับศีลล้างในพระจิตเจ้า (ข้อ 8)

ยอห์นแต่งกายด้วยผ้าขนอูฐ กินตั้กแตน และน้ำผึ้งป่า ประชาชนเตรียมไปพบกับพระเยซูเจ้า ไม่ใช่ที่พระวิหาร แต่ในถิ่นทุรกันดาร ณ ดินแดนพระสัญญา และรับพิธีล้างในแม่น้ำจอร์แดน

การพูดถึงหัวใจ

พระเจ้าตรัสว่า “จงปลอบโยนประชากรของเราเถิด” อสย 40:1 ในหนังสือประกาศกอิสยาห์ การปลอบโยน หมายถึงการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ นี่เป็นสิ่งที่ยอห์นผู้ทำพิธีล้างได้เริ่มทำ ยอห์นพูดกับชาวเยรูซาเล็ม “ให้ประทับใจ” (อสย. 40:1) ให้เปลี่ยนความประพฤติส่วนตัว จงถมหุบเขาทุกแห่งให้เต็ม จงปรับภูเขาและเนินเขาทุกแห่งให้เรียบ (ข้อ 4) นี่มิใช่สิ่งผิวเผิน พร้อมด้วยการเสด็จของพระเยซูเจ้าเข้ามาในประวัติศาสตร์ และในชีวิตของเรา ทัศนียภาพทั้งหมด (Panorama) จะแตกต่างกับการเตรียมรับเสด็จอาณาจักรของพระเจ้า

ยอห์นผู้ทำพิธีล้าง เป็นพยานแห่งความสุภาพ ยอห์นมิได้ขัดขวางหนทางของพระเยซูเจ้า แต่ได้ชี้ให้เห็นด้วย ยอห์นได้ให้แนวทางแก่บรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้า สำหรับเราผู้ต้องเป็นพยานถึงพระองค์ ถึงพระองค์ มิใช่ตัวเราเอง ชุมชนคริสตชนซึ่งประกาศ และยืนยันตนเอง โดยการดำเนินชีวิตสนิทสัมพันธ์และการเข้าใจ และด้วยการรับใช้ โดยไม่แสวงหาอภิสิทธิใดๆ ภายในชุมชนคริสตชน เราจะช่วยให้ผู้อื่นรู้จักความรักของพระเจ้า

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เป็นช่วงเวลาเตรียมพบปะกับพระเยซูเจ้า พระองค์จะทำให้พระสัญญาสำเร็จ และทรงเชิญเราให้เปลี่ยนชีวิต ด้วยการยอมรับพระองค์ ในบรรดาผู้ต่ำต้อยและผู้ถูกทอดทิ้ง ( 2 ปต 3 : 9 -10)

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Sharing the Word
โดย Gustavo Gutierrez หน้า 8-10.