Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย
5 พฤศจิกายน 2017
บทอ่าน บทอ่าน วว 7:2-4, 9-14 ; 1 ยน 3:1-3 ; มธ 5:1-12ก
ทัศนคติของบรรดาศิษย์
       พระวรสารนักบุญมัทธิว เรื่อง ความสุขแท้ เป็นตอนหนึ่งที่เรารู้จักกันดีมากที่สุด วันฉลองนักบุญทั้งหลายเป็นวันฉลองของคริสตชนทุกคน ที่จริงการเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า หมายถึงการพยายามเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ ดังที่พระบิดาเจ้าสวรรค์ของเราทรงความดีอย่างสมบูรณ์ (มธ 5:48)


จากความยากจนชนิดหนึ่ง ไปสู่อีกชนิดหนึ่ง
      พระเยซูเจ้าตรัสว่า ผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุข เมื่อพระองค์ทรงเริ่มประกาศเรื่องอาณาจักรแห่งชีวิต ดังที่เราเรียกว่า บทเทศน์บนภูเขา นักบุญมัทธิวสรุปการประกาศนี้ในบทที่ 25 (บทที่ 26-28 เล่าถึงพระมหาทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า) นักบุญมัทธิวสอนว่า บรรดาผู้ที่รู้สึกว่องไวต่อความต้องการของคนจน จะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ นี่คือเหตุผลที่เรากล่าวว่า พระวรสารนี้เล่าการประกาศของพระเยซูเจ้า ให้อยู่ระหว่างความจนทางจิตใจและความจนทางวัตถุ (ตอนท้ายของบทที่ 25) ด้วยสำนวนคำพูดที่ถูกใช้บ่อยๆ ช่วยเราให้เข้าใจความหมายของความสุขแท้

      ความสุขแท้ 8 ประการสอนเราเกี่ยวกับทัศนคติพื้นฐานของบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าและของคริสตชน บรรดาศิษย์ต้องไว้วางใจพระเจ้า (ยากจนในจิตใจ) เราต้องร่วมแบ่งปันความทุกข์ของผู้อื่น (ที่กำลังร้องไห้) เหมือนอย่างพระเยซูเจ้า (มธ 11:30) เราต้องมีใจสุภาพอ่อนโยนต่อผู้อื่น เราต้องการความยุติธรรมให้ปกครองในโลก (บรรดาผู้หิวกระหายความชอบธรรม) ยิ่งกว่านั้น บรรดาศิษย์ต้องสนใจคนจน มีใจเมตตา เราต้องยืนยันชีวิตบริสุทธิ์ เราต้องทำให้ดีที่สุด เพื่อสถาปนาสันติภาพดังที่เป็นผลของความยุติธรรม (ผู้สร้างสันติ) ทั้งหมดนี้หมายความว่า บรรดาผู้ปฏิเสธไม่ยอมรับสิทธิของผู้อื่น จะดูหมิ่นข่มเหงเรา (ถูกเบียดเบียนเพราะความชอบธรรม)

พระพรแห่งการเป็นบุตร

       พระพรแห่งอาณาจักรสวรรค์เรียกร้องให้บรรดาคริสตชนต้องเลือกและมั่นใจ ถ้าเราอยู่กับพวกเขา (ผู้มีใจยากจน) เราจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ เป็นความบรรเทาใจ ได้รับแผ่นดินเป็นมรดก ความอิ่ม พระเมตตา การได้เห็นพระเจ้าและการเป็นบุตรของพระเจ้า สาระของการปฏิบัตินั้น ถูกนำเสนอในบทที่ 25 ว่า บรรดาศิษย์ คือ ผู้เลี้ยงดูผู้หิวโหย ให้น้ำแก่ผู้หิวกระหาย… ฯลฯ พูดอีกอย่างหนึ่ง คือ ผู้ที่อุทิศตนช่วยเหลือผู้ขัดสน ผู้มีใจยากจน แปลความรักของพระเจ้าและของผู้อื่น ด้วยการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับคนจนจริงๆ ในด้านวัตถุ ปฏิบัติเมตตาช่วยเหลือคนจน คนถูกทอดทิ้งและผู้ถูกรังแก พวกเขาจะพบกับพระเยซูเจ้า ตรัสว่า “ท่านได้ทำต่อเราเอง” การพบปะกับพระเจ้าก็เป็นพระพร พระหรรษทาน

       เป็นไปไม่ได้ที่จะรับเหตุของคนจน เพราะความซื่อสัตย์ต่อพระคริสตเจ้า โดยปราศจากการต่อต้านและศัตรู โดยปราศจากการเบียดเบียนครั้งใหญ่ (วว 7:14) การได้รับพระหรรษทานเป็นบุตรของพระเจ้า (1 ยน 3:1) เกี่ยวข้องกับการสร้างมิตรภาพแท้และความยุติธรรมในสังคมของเรา

      ความสุขแท้ ชี้ให้เห็นทัศนคติพื้นฐานของคริสตชน ความสุขแท้ทั้ง 8 ประการนี้ เป็นรัฐธรรมนูญพื้นฐานของเราศิษย์พระเยซูเจ้า เราจะต้องไม่ให้เป็นเพียงตัวอักษรเก็บไว้ในก้นลิ้นชักจนลืม ปราศจากทัศนคติที่บรรยายในความสุขแท้ที่เราได้ยินได้ฟังวันนี้ เราจะไม่สามารถมีความหวังเห็นพระเจ้า “อย่างที่พระองค์ทรงเป็น” (1 ยน 3:2)

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Sharing the Word Through the Liturgical Year
โดย Gustavo Gutierrez, หน้า 278-279.