Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

วันอาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา
22 ตุลาคม 2017
บทอ่าน อสย 45:1, 4-6 ; 1 ธส 1:1-5ข ; มธ 22:15-21
            การต่อต้านอำนาจเงิน

วันนี้เราคุ้นกับพระวรสารของนักบุญมัทธิว แต่บ่อยๆ เราตีความยังไม่ชัดเจนพอ


            การติดใจกับเงินทอง
           การขัดแย้งระหว่างพระเยซูเจ้ากับชาวฟาริสีทวีความรุนแรงขึ้น พระวรสารของนักบุญมัทธิวบทต่อไปจะแสดงให้เราเห็นจุดขัดแย้งนี้ ชาวฟาริสี ชาวยิวชาตินิยม ได้ตกลงกับคนที่เป็นฝ่ายของกษัตริย์เฮโรด ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานของชาวโรมัน ดังนั้นก็เป็นคนทรยศต่อประชาชน (ข้อ 16) ตอนนี้ร่วมกันเผชิญหน้ากับพระเยซูเจ้า พระองค์เสด็จมาประกาศอาณาจักรพระเจ้าและสนใจคนยากจน แต่ชาวฟาริสีชอบดูถูกเหยียดหยาม พวกเขาจึงร่วมกันมาหาพระเยซูเจ้า พยายามจัดผิด ทำให้พระองค์จนแต้ม ต่อหน้าอำนาจทางการเมืองผู้กดขี่ประชาชน

           พวกเขาถามพระเยซูเจ้าว่า “การเสียภาษีแก่พระจักรพรรดิซีซาร์ เป็นการถูกต้องหรือไม่” (ข้อ 17) พระเยซูเจ้าทรงเริ่มถอดหน้ากากพวกเขาว่า “พวกคนเจ้าเล่ห์ เจ้ามาทดลองเราทำไม” (ข้อ 18) ชัดเจนว่าพระเยซูเจ้าไม่หลงกับคำพูดที่พวกเขาแกล้งชม ทรงขอให้เขานำเงินเหรียญมาแสดงตามพระวรสาร พระเยซูเจ้าไม่เคยสัมผัสเหรียญเป็นการส่วนตัว เมื่อมองดูบนเหรียญแล้ว พระองค์ทรงบอกว่า “ของของซีซาร์ จงคืนให้ซีซาร์ และของของพระเจ้า ก็จงคืนให้พระเจ้าเถิด” (ข้อ 21) คำยืนยันนี้บางทีเป็นคำสอนเกี่ยวกับการแบ่งแยกระหว่างสองอำนาจ คือ การเมือง และอำนาจทางศาสนา แต่เนื้อหาวันนี้เราต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งขึ้น ตามปกติพระเยซูเจ้ามิได้ยอมรับ ภายในขอบเขตปัญหาที่ถูกนิยาม

          ไม่มีพระเจ้าอื่น
          ชาวฟาริสีกำลังพูดเกี่ยวกับ “การจ่ายภาษี” แก่จักรพรรดิซีซาร์ พระเยซูเจ้าพูดถึงการให้เงินคืนแก่ซีซาร์ มีข้อแตกต่างกัน 2 อย่าง คือ เดนารีอุสแสดงคำจารึกบนเหรียญเป็นรูปของจักรพรรดิ เงินเป็นของชาวโรมันผู้กดขี่ คำถามของชาวฟาริสี คือ มีทางเป็นไปได้ไหมที่จะไม่จ่ายภาษี และเก็บเงินไว้สำหรับพวกเขาเอง ลัทธิชาตินิยมไม่ไปไกลกว่านี้ พระเยซูเจ้าไปถึงราก คือ จำเป็นต้องไม่ติดใจขึ้นกับเงิน ไม่ใช่ปัญหาการแยกอำนาจการเมืองของจักรพรรดิเท่านั้น จำเป็นต้องยกเลิกการกดขี่ซึ่งมากจากการติดใจกับเงิน และการใช้เงินทำลายผู้อื่นเสีย พระเยซูเจ้าสอนพวกเขาให้จ่ายภาษีแก่ซีซาร์และเป็นอิสระจากเงินทอง “ไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้า บ่าวสองนายได้ เขาจะชังนายคนหนึ่งและจะรักนายอีกคนหนึ่ง... ท่านทั้งหลายจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้” (ดู มธ 6:24) แล้วพวกเขาจะสามารถนมัสการพระเจ้าแท้ และมอบสิ่งที่เป็นของพระองค์แด่พระองค์

         ถ้าเราไม่เป็นอิสระจากอำนาจเงิน เราจะไม่สามารถยึดสิ่งที่ประกาศกอิสยาห์บอก “เราเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีก” (45:6) สมัยปัจจุบัน เรารู้สึกถึงอำนาจของความร่ำรวย แต่พระเยซูเจ้าสอนเราให้คืนมันแก่ซีซาร์ เพราะเงินเป็นสื่อทำลายและหลงลืมผู้อื่น เพื่อช่วยเรามิให้อำนาจเงินครอบงำ และตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระจิตเจ้าท่ามกลางเรา (1 ธส 1:5)

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Sharing the Word Through the Liturgical Year
โดย Gustaro Gutierrez, หน้า 243-245.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย