บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

วันอาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2017
บทอ่าน อสย 55:6-9 ; ฟป 1:20ข-24, 27ก ; มธ 20:1-16ก
พระวรสารสัมพันธ์กับ ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร (CSDC) 541
จุดเน้น พระเจ้ามิได้ติดหนี้เรา แต่พระองค์ประทานทุกสิ่งให้เรา


        ทุกคนต้องการความยุติธรรม ในตัวเรามีเสียงมโนธรรมที่บอกเราว่า สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด พี่น้องจะรู้สึกไม่พอใจในที่ทำงาน เมื่อมีใครได้รับการยกย่อง เมื่อพี่น้องสมควรได้รับ ที่โรงเรียน นักเรียนที่ได้เรียนหนัก แต่เวลาทดสอบได้รับเกรดไม่ดี (2) แต่อีกคนที่ไม่ได้เตรียมสอบกลับได้เกรดดี (4) เมื่อเราเห็นบางคนที่ไม่น่าโชคดี เราก็อาจต่อว่าพระเจ้า “ทำไมเขาได้ แต่ผมไม่ได้”
เราจะถามคำถามเดียวกันไหม ถ้าเราเห็นคนหนึ่งกำลังสิ้นใจ กำลังเป็นอัมพาต (เดินไม่ได้) หรือกำลังไม่มีงานทำ สงสัยไหม

      อุปมาในพระวรสารนักบุญมัทธิวท้าทายเราทุกคน สัญชาตญาณแรกของเรา ต้องเข้าข้างคนงานที่ตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวัน แต่ไม่ได้รับค่าจ้างมากกว่า ที่เขาทำงานมากกว่า ยิ่งเจ็บใจ เมื่อคนงานกลุ่มสุดท้ายได้รับค่าจ้างก่อน แต่ผู้ที่ทำงานนานที่สุด หนักที่สุด ต้องรอ ความใจดีแบบนี้ย่อมทำให้หลายคนโกรธ พ่อแม่เราเลี้ยงเรามา ทำให้เชื่อว่า ค่าจ้างแรงงานรายวัน ทำงานมากก็ได้เงินมาก

       อุปมานี้ทำให้เกิดปัญหามากกว่าให้คำตอบ ทำไมเจ้าของสวนจึงออกไปลานสาธารณะ 4-5 ครั้ง หาคนงานมาทำงานในสวนองุ่น ในอิสราเอล ฤดูเก็บเกี่ยว มันจำเป็นต้องเก็บเกี่ยวพืชผลให้เร็วที่สุดก่อนฤดูฝนน้ำท่วม ทำไมคนเหล่านั้นยืนที่นั่นทั้งวัน พวกเขาไม่มีทรัพย์สมบัติ ไม่มีอำนาจ เกิดมาเป็นอย่างนี้ พวกเขารอด้วยความหวังว่าจะมีคนมาจ้าง เพื่อพวกเขาจะมีเงินรายได้ไปเลี้ยงครอบครัว

      พระเจ้าเป็นเหมือนเจ้าของสวน พระองค์ประทานอภัยให้มากมาย ดังที่ประกาศกอิสยาห์ได้กล่าวในบทอ่านที่หนึ่งวันนี้ เราติดหนี้พระองค์ ไม่สามารถจ่ายคืนได้ พระองค์มิได้ทรงคิดมากกว่าคนอื่นๆ พระองค์ทรงส่งพระบุตรมาสิ้นพระชนม์เพื่อเราทุกคน พระเจ้ามิได้เป็นหนี้เรา พระองค์ประทานทุกสิ่งให้เรา เราต่างหากที่ติดหนี้พระองค์

      ทุกคนได้รับการเรียกให้มาทำงานในสวนองุ่นนี้แบบเท่าเทียมกัน เราทุกคนต้องการอาหาร เจ้าของสวนใจดีกับทุกคน ประทานสิ่งที่จำเป็น ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาหาเลี้ยงชีพ แสดงให้เราเห็นพระทัยดีที่พระเจ้าทรงรักเรา ในพระคริสตเจ้า เราได้รับเรียกให้เป็นผู้ให้ และผู้ให้อภัยดังที่พระเจ้าทรงให้อภัยเรา พระเจ้าทรงรักทุกคนเท่าเทียมกัน คาทอลิกและผู้กลับใจใหม่ ทั้งคนบาปและนักบุญ (ผู้ศักดิ์สิทธิ์) ทุกคน ทุกชั้นวรรณะ

พระเจ้าทรงเรียกเราทุกคนให้ทำงานในสวนแห่งเมตตาธรรม และเรียกเราให้ปฏิบัติตนอย่างคู่ควรกับพระวรสารของพระคริสต์
พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Daily Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing,
(กรกฎาคม-กันยายน 2017), หน้า 418-419.