Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์วันอาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา
13  พฤศจิกายน 2016
บทอ่าน    มลค  3:19-20ก    ;   2 ธส  3:7-12   ;   ลก  21:5-19
พระวรสารสัมพันธ์กับ    คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC)   675, 2544
จุดเน้น      พระเจ้าประทานเครื่องหมาย  และสัญลักษณ์ชัดเจนเตือนใจเราว่า  พระองค์ทรงเรียกเรา


        ให้ดำเนินชีวิตฐานะคริสตชนคาทอลิกอย่างไร
    พระมหาวิหารของนักบุญเปโตร  ในกรุงโรม  รับผู้มาเยี่ยมชมหลายล้านคนแต่ละปี  บางคนเป็นนักท่องเที่ยว  รักศิลปะ  และสถาปัตยกรรม  สำหรับพวกเขา  มหาวิหารของนักบุญเปโตร   เป็นเพียงสิ่งน่าดึงดูดประการหนึ่งที่  “ต้องไปชม” ในกรุงโรม  เหมือนโคลอสเซียม  หรือ บันไดสเปน   สำหรับเรา มหาวิหารนี้เป็นหัวใจของพระศาสนจักรคาทอลิก  เป็นเครื่องหมายชัดเจนถึงเอกภาพ ในฐานะที่เราเป็นคริสตชนคาทอลิก

    พี่น้องลองมโนภาพว่า  เราเป็นผู้จาริกแสวงบุญคนหนึ่ง   เดินบนพื้นหินอ่อนท่ามกลางฝูงชนเป็นพันๆ  พยายามเข้าไปชมความงาม  ความยิ่งใหญ่ของสถานที่น่าชมนี้  บางทีพี่น้องอาจสนใจชมเสาบรอนซ์เกลียว  ของแบร์นี่นี่  ที่ช่วยพยุงหลังคาสูงเหนือพระแท่น  หรือพี่น้องอาจพิศวงความงดงามละเอียดลออของรูปแม่พระมหาการุญ  (ปีเอต้า)  ของไมเคิ้ล  อันเจโล  รูปแกะสลักหินอ่อน  ของแม่พระอุ้มพระศพพระเยซูไว้ที่ตักแทบเชิงกางเขน    

    เหมือนมหาวิหารนักบุญเปโตรสำหรับหลายคน  เป็นหัวใจของพระศาสนจักรคาทอลิก  พระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม  ก็เป็นศูนย์กลางความเชื่อของชาวยิว  พวกเขานมัสการพระเจ้าในวิหาร  พระองค์ประทับในส่วนที่เรียกว่าสถานศักดิ์สิทธิ์ภายในสุดของสักการะสถาน   ซึ่งพระสงฆ์สูงสุดเท่านั้นสามารถเข้าไปได้  และเพียงปีละครั้งเท่านั้นในวัน ยม คิปปู  วันชดเชยบาป   เขาถวายเครื่องบูชา  แด่พระเจ้าในวิหาร   ซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้จาริกแสวงบุญมากมายหลั่งไหลไประหว่างวันฉลองสำคัญๆ นั้น

    แต่เราไม่ได้เชื่อในวิหารที่มือมนุษย์สร้างขึ้น  เราต้องเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงชีวิต  ทุกสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้สร้าง  แม้งดงามเท่าใดก็มีวันเสื่อมสลาย  แต่พระสัญญามั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง  ดังนั้นให้เราอธิษฐานภาวนาต่อไป  สนับสนุนช่วยเหลือกันให้เติบโตในความรักพระเจ้า  และมุ่งสายตาไปหาพระเยซูเจ้า   จงเป็นพยานถึง  ความเชื่อ  และความรักพระเจ้า  ด้วยการดำเนินชีวิตในความรักและสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน

    พระเจ้าประทานเครื่องหมายและสัญลักษณ์ชัดเจนหลายประการแก่เรา เช่น มหาวิหารนักบุญเปโตร  ที่กรุงโรม  เตือนใจเราว่าพระองค์ทรงนำชีวิตของเราในฐานะคริสตชนคาทอลิกอย่างไร  ให้เราเปิดใจดูเครื่องหมาย  และสัญลักษณ์เหล่านี้สอนอะไร  ให้รักษาสายตาเพ่งมองไปที่พระเยซูเจ้า  และก้าวเดินไปตามทางสู่ชีวิตนิรันดรในสวรรค์
พระสังฆราช  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(ตุลาคม-ธันวาคม  2016), หน้า 509-511.