Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์วันอาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
23 ตุลาคม 2016
บทอ่าน    บสร  35:12–14,16-18   ;   2 ทธ  4:6- 8, 16-18   ;   ลก  18: 9-14

พระวรสารสัมพันธ์กับ    คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC)  588, 2559, 2613, 2667, 2839
จุดเน้น      เมื่อเราอธิษฐานภาวนาต่อหน้าพระเจ้า  เราควรทำด้วยความสุภาพ


เมื่อนักประวัติศาสตร์ในอนาคตจะเขียนเกี่ยวกับยุคนี้  พวกเขาอาจบันทึกว่าเรากระหายความรู้จักตนเอง  เกือบทุกอาทิตย์ เราจะได้รับเมล เกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ   การอบรม  หรือ  การประชุมที่จัดเพื่อช่วยเราให้รู้จักตนเองมากขึ้น  การเชิญร่วมประชุมต่างๆ  มักมีรับประกันว่าจะช่วยผู้ร่วมประชุม  สามี-ภรรยา  ผู้ปกครอง  นายจ้าง  ลูกจ้าง  ชายหญิงให้รู้จักตนเองดีขึ้น  ข้อเสนอหลักๆ คือ  เมื่อใครรู้จักตนเองดีขึ้น  ก็สามารถรับผิดชอบดีขึ้น ควบคุมชีวิต  และจุดมุ่งหมายชีวิตดีขึ้น  มั่นใจตนเองยิ่งขึ้น  พระเยซูเจ้าได้ตรัสในพระวรสารนักบุญยอห์นว่า “ความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระ” (ยน  8:32)  แต่มันก็ยังสำคัญที่จะถามว่า  “ความจริงคืออะไร” ทั้งชาวฟาริสีและคนเก็บภาษี  ยืนอธิษฐานภาวนาในพระวิหาร   แต่ละคนบอกความจริงของตน  ชาวฟาริสีก็ถูกต้องในการวิเคราะห์ตนเองระดับหนึ่ง  เขาเป็นชาวยิวที่ศรัทธาดีคนหนึ่ง

    แต่ความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้าดูเหมือนได้ตั้งฐานบนการได้รับรางวัล และการลงโทษ  คำอธิษฐานภาวนาเป็นแบบเขาพูดคนเดียว  มากกว่าคำอ้อนวอนจากใจจริง  เขาเข้าหาพระเจ้าเหมือนเขาเป็นนักธุรกิจ กำลังอ้างสิทธิและการคาดหวัง   ศูนย์กลางของชีวิต  คือ  ตนเอง  ไม่ใช่พระเจ้า  ยิ่งที่เขาเปรียบเทียบกับคนเก็บภาษีว่า  เขาเหนือกว่า  เขาเข้าใจผิดเรื่องกฎพื้นฐานที่สุดของลัทธิยิวที่ว่า “ท่านจะต้องรักพระเจ้าของท่าน  สุดจิตใจ  สุดวิญญาณ  และสุดกำลังของท่าน”  (ฉธบ 6:5)

    ส่วนคนเก็บภาษี  ตรงกันข้าม  เขาเป็นคนบาปในสายตาคนอื่น  และในการประเมินค่าตนเอง  การดำเนินชีวิต  ในสังคมยิว  หลายคนมองเขาเหมือนขโมย  และผู้ร่วมมือ (กับชาวโรมัน)  กรูโช  มาร์ก  ได้เคยพูดว่า  “ผมจะไม่ยอมร่วมสมาคมที่ถือว่าผมเป็นเพียงสมาชิกคนหนึ่ง” คนเก็บภาษีได้แบ่งปันความรู้สึกนี้ออกมา  เขารู้ฐานะบาปน่ารังเกียจของตน แตกต่างมากกับชาวฟารีสีถือว่าตนเป็นศูนย์กลาง  และเหนือกว่า (คนอื่น)      

    คนเก็บภาษีตระหนักถึงความจริงพื้นฐานว่าเราไม่สามารถดำเนินชีวิตด้วยวิธีการของเราเองไปสู่สวรรค์  เราขึ้นอยู่กับพระหรรษทาน  ที่พระเจ้าทรงประทานให้เราเปล่าๆ (ฟรีๆ)   พระองค์ไม่ได้เป็นหนี้บุญเราเลย  แต่พระองค์ประทานทุกสิ่งให้เรา   ถ้าเพียงโครงการช่วยเหลือตนเองสามารถช่วยเราให้ยอมรับความจริงนั้น  ไม่ว่าเราจะประสบผลสำเร็จในชีวิตนี้อย่างไร  เมื่อเราจากโลกนี้เข้าสู่ชีวิตนิรันดร  เราขึ้นกับพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง  นักบุญเปาโลอัครสาวกได้รู้เรื่องนี้  แต่ได้เข้าใจลึกซึ้งขึ้น  เมื่อท่านอายุมากขึ้น  ตามที่เราได้ยินในบทอ่านวันนี้  ท่านรู้ทุกอย่าง  รวมทั้งความสำเร็จของท่าน  มาจากพระเจ้า  ดังที่กล่าวว่า  “มีแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนอยู่เคียงข้าง  และประทานกำลังแก่ข้าพเจ้า”

    จงคิดว่าเราสามารถรักษาชีวิตเราเอง  หรือ  เข้าสู่ชีวิตนิรันดรโดยอาศัยความพยายามของเราเอง  ต้องหลอกตนเอง  แทนที่เราต้องเผชิญความจริงว่าเราอ่อนแอตามภาษามนุษย์  เมื่อคิดได้อย่างจริงใจเช่นนี้  ก็ทำให้มีที่ว่างสำหรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเรา  นี่แหละคือ ความจริงแท้ที่จะทำให้เราเป็นอิสระ
พระสังฆราช  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(ตุลาคม-ธันวาคม  2016), หน้า 475-477.

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย