Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์วันอาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
10 กรกฎาคม 2016
บทอ่าน
ฉธบ 30:10-14 ; คส 1:15-20 ; ลก 10:25-37

พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 1293, 1825, 2083, 2822
                               ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร (CSDC) 112
จุดเน้น บทบัญญัติของพระเจ้าถูกจารึกในใจของเรา  เราต้องนำไปปฏิบัติ

           อะไรเป็นข้อแตกต่างพื้นฐานระหว่างชาวสะมาเรียใจดีและผู้นำศาสนาสองคนนั้น  ที่ได้ผ่านชายที่ถูกโจรปล้นและทิ้งเขาไว้อาการสาหัสเกือบสิ้นชีวิต    บางคนอาจบอกว่าผู้นำสองคนนั้นถือธรรมบัญญัติเหนือความต้องการของชายเคราะห์ร้าย  ขณะที่ชาวสะมาเรียได้ช่วยเหลือด้วยความเมตตากรุณา  แต่การปฏิบัติผู้อื่นด้วยความเมตตาก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมบัญญัติด้วย

          บางทีเหตุผลพื้นๆ กว่าอีก  ผู้นำศาสนาทั้งสอง (สมณะ และชาวเลวี)  จงใจปิดตาปิดใจต่อชายเคราะห์ร้าย  โดยเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่ง  อาจะเป็นเพราะกลัวว่าถ้าพวกเขาต้องช่วยเหลือแล้ว  ก็จะเสียเวลาจากกำหนดการที่ต้องไปทำพิธีทางศาสนา  บางทีหากพวกเขากล้าเดินผ่านชายคนนั้นตรงๆ  เดี๋ยวเกิดรู้สึกสงสาร  ก็จะต้องทำตามบัญญัติแห่งความรักต่อเพื่อนบ้านอีก

         พี่น้อง  พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์และธรรมบัญญัติของพระองค์ในหลายวิธี  ดังที่เราได้ยินจากบทอ่านต่างๆ วันนี้  โมเสสได้สอนว่า  พระเจ้าได้ทำธรรมบัญญัติง่าย  เพื่อประชาชนรู้เข้าใจ “พระวาจานี้อยู่ใกล้กับท่านมาก  คืออยู่ในปากและในใจของท่าน  เพื่อท่านจะนำไปปฏิบัติได้”  ไม่ได้ยาก  ไม่ได้อยู่ไกล

พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองแก่เราโดยอาศัยพระเยซูเจ้า  พระวาจาของพระเจ้าเอง  ตามที่นักบุญเปาโลบอกเราในบทอ่านที่สองวันนี้  พระเยซูเจ้าทรงเป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่เรามองไม่เห็น  เสด็จลงมาในโลก  ใช้เวลามากกว่า 30 ปีกับเรา  ในสภาพมนุษย์  พระองค์ทรงทำเช่นนี้เพื่อเราสามารถรู้จักความรักเหลือเชื่อและการอภัยจากพระเจ้า  และวิธีต่างๆ ที่เราภูมิใจพระบิดา  ในฐานะเป็นบุตรพระเจ้า

          แต่การเปิดเผยความจริงเป็น 2 ทาง คือ  พระเจ้าประทานข่าวสารนี้โดยอาศัยวิธีต่างๆ  แต่เราต้องรับข่าวสารด้วย  มิใช่ได้ยินเฉยๆ  แต่ต้องฟังจริงๆ  นำเข้าไปในใจแล้วเอาไปปฏิบัติ    ชาวสะมาเรียใจดีในเรื่องอุปมาของพระเยซูเจ้าเป็นตัวอย่างชัดเจนที่น่าประทับใจ  เขาเห็นชายเคราะห์ร้าย  เหมือนสมณะและชาวเลวีได้เห็น  เขากล้าเดินเข้าไปใกล้ๆ  เห็นถึงความต้องการ  รู้สึกสงสาร  แล้วช่วยดูแล

          พี่น้อง  เราสามารถเห็นความต้องการมากมายของประชาชนในชุมชนหลายกรณี  พระเจ้าไม่ได้ขอให้เราไปจนสุดปลายแผ่นดิน  เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้  บ่อยๆ พี่น้องชายหญิงบางคนที่อาศัยใกล้เรามีความจำเป็นพิเศษที่เราช่วยได้  เรากล้าช่วยเขาด้วยใจเมตตาสงสารไหม  ถ้าเราสามารถทำได้  เราก็เป็นเพื่อนมนุษย์แท้ของคนนั้นที่กำลังลำบาก  และเรากำลังปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้า

พระสังฆราช  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(กรกฎาคม-กันยายน  2016), หน้า 309-310.

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย