Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์วันอาทิตย์สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล
3 กรกฎาคม 2016
บทอ่าน    อยส  66:10-14ข   ;    กท  6:14-18   ;    ลก  10:1-12, 17-20  หรือ  10:1-9

พระวรสารสัมพันธ์กับ    คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC)   765, 787, 2122, 2611,
ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร  (CSDC)  259, 492
จุดเน้น     พระเยซูเจ้าได้เลือกประชาชนธรรมดาเหมือนเรา  ให้ร่วมงานประกาศข่าวดีแก่ทุกคน

    พันธกิจสาธารณะของพระเยซูเจ้าใช้เวลาเพียงประมาณ 1,000 วันเท่านั้น  พระองค์เสด็จไปหลายแห่ง  ประชาชนมากมายต้องการฟังพระวาจาและรับการเยียวยารักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ  พระวรสารวันนี้  พระองค์ทรงแต่งตั้งศิษย์อีก 72 คน  และทรงส่งเขาไปช่วยพระองค์ประกาศพระวาจาที่ช่วยกอบกู้ของมนุษย์  แก่ตำบลห่างไกล  แก่ประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆ พระองค์ทรงส่งเขาเป็นคู่ๆ  ข้าวที่จะเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อย  มีประชาชนมากมายต้องการความช่วยเหลือ  พระเยซูเจ้าทรงสอนบรรดาศิษย์ที่ทรงเลือก  ให้รักษาผู้เจ็บป่วยในนามของพระองค์  และประกาศว่าพระอาณาจักรของพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว  ไม่ต้องกังวลว่าจะเทศน์ให้คนดีหรือคนบาป  ชาวยิวหรือคนต่างความเชื่อ  คำสอนเรื่องความรอดพ้นนี้สำหรับทุกคนที่สนใจฟัง

    ไม่ใช่ทุกคนในอิสราเอลต้องการแบ่งปันข่าวนี้แก่คนอื่น  มากกว่าหนึ่งฟันปีแล้ว  ชาวอิสราเอลภาคภูมิใจที่เป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือก  เป็นความคิดของคนต่างชาติว่า  คนต่างความเชื่อก็ได้รับความรอด  และเข้าสวรรค์มีชีวิตนิรันดร  ชาวอิสราเอลและบรรดาผู้นำคิดว่าพวกเขาได้รับสิทธิพิเศษ  เหนือกว่าทุกคนรอบๆ บ้าน     นักบุญเปาโลได้บอกชาวกาลาเทียว่า  การเข้าสุหนัตหรือการไม่เข้าสุหนัต  ก็รวมอยู่ในพระสัญญาแห่งความรอดพ้น  ชาวอิสราเอลไม่สามารถโอ้อวดต่อไปว่ามีความสัมพันธ์เฉพาะกับพระเจ้า พระผู้สร้างสรรพสิ่งได้ตั้งใจเป็นพระผู้ไถ่ของทุกคนด้วย   นักบุญเปาโลกล่าวว่าเราสามารถโอ้อวดเพียงเรื่องเดียว คือ พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน  ซึ่งเป็นเครื่องหมายของการถูกทรมานและเป็นกุญแจซึ่งพระเยซูเจ้าได้เปิดประตูสวรรค์

    นักบุญเปาโลอัครสาวกเชื่อว่าท่านก็ถูกตรึงตายไปจากโลกแล้ว  ไม่มีอะไรสำคัญต่อท่านมากกว่าการทำตามพระประสงค์  และสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตามด้วย  นี่เป็นงานที่เสี่ยงชีวิต  ไม่ใช่ทุกคนต้องการบอกให้กลับใจจากบาป  และมอบตนต่อผู้มีอำนาจเหนือตน  ทั้งพระเยซูเจ้าและนักบุญเปาโลถูกโต้แย้งต่อคำสอนที่ได้เทศน์  และพระเยซูเจ้าก็เข้าใจว่าศิษย์ทั้ง 72 จะพบการเบียนเบียนด้วย  คล้ายลูกแกะในฝูงสุนัขป่า

    เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า  ประการแรก  เราต้องกลายเป็นศิษย์แท้ๆ ของพระเยซูเจ้า  โดยอาศัยศีลล้างบาป  พระองค์ทรงส่งเราออกไปหาทุกคนในโลกเพื่อประกาศการให้อภัย  และความหวังดังที่มอบให้บรรดาอัครสาวกเป็นกลุ่มแรก  แล้วแก่บรรดาศิษย์ทั้ง 72  เราก็เสี่ยงเหมือนกัน  แต่พระองค์ทรงสัญญาจะให้รางวัลเหมือนกัน  พระองค์ทรงเสริมกำลังให้เราทำหน้าที่ตราบเท่าที่เราเชื่อ  ดังที่ประกาศกอิสยาห์ได้ประกาศสอนว่า  พระเจ้าทรงรักเรา  เหมือนแม่คอยดูแลและปกป้องคุ้มครองลูก  พระเจ้าจะทรงแสดงพระอานุภาพ  นำทางเรา  จะไม่มีอันตรายใด  ไม่มีงูหรือแมงป่องมากัด

    พระเยซูเจ้าทรงส่งบรรดาศิษย์ออกไป  เราก็ต้องไปด้วย  วางใจในพระองค์  ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทาง  เครื่องวัดความสำเร็จ คือ การต้อนรับ  หรือการไม่ต้อนรับที่จะพบในทุกเมือง  ที่ใดพระวาจาของพระเจ้าได้รับการต้อนรับ  ชาวบ้านจะเลี้ยงดูเอาใจใส่  เมืองใดไม่ต้อนรับก็ไปเมืองอื่นต่อไป  ข่าวดีเรียบง่าย คือ  พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้ท่านทั้งหลายแล้ว  พระเยซูเจ้าไม่ได้มาเทศน์เรื่องของพระองค์เอง  แต่ประกาศเรื่องพระอาณาจักร  และเพื่อเตรียมเราให้เข้าพระอาณาจักร  ในพระวรสารทั้ง 4 มีอ้างถึง  พระอาณาจักรของพระเจ้า 120 ครั้ง  เป็นหัวข้อสำคัญและจุดเน้นในบทเทศน์สอนและกิจการของพระเยซูเจ้า  เพราะบุตรแห่งมนุษย์และคำสอนช่วยไถ่กู้  เพื่อทุกคนจะชื่นชมยินดีที่ชื่อของท่านจารึกไว้ในสวรรค์แล้ว

พระสังฆราช  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(กรกฎาคม-กันยายน  2016), หน้า 298-300.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย