Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์วันอาทิตย์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา
12 มิถุนายน 2016
บทอ่าน
    2 ซมอ  12:7-10,13   ;    กท  2:16,19-21   ;    ลก  7:36-50
พระวรสารสัมพันธ์กับ    คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC)   575, 588, 1441, 2616, 2712
จุดเน้น     พระเยซูเจ้าทรงให้อภัยหญิงที่กลับใจจริงจากบาปของนาง


    ในพระวรสารวันนี้  พระเยซูเจ้าทรงสอนเราเกี่ยวกับพลังของการอภัยบาป  เราทุกคนรู้ว่ามันยากที่จะขอโทษ    อันที่จริง  มันง่ายสำหรับเราที่จะพูดโม้เมื่อเราทำสิ่งดีๆ  บางครั้งเพื่อชี้ว่าเรามองไม่เห็นถึงสิ่งไม่ดีที่บางครั้งเรากระทำ

    บทอ่านที่หนึ่ง  กษัตริย์ดาวิดรู้สึกผิดที่ตนทำบาป  พระองค์รู้ว่ามันผิดและน่าอายเรื่องนี้  บางทีกษัตริย์ดาวิดได้กลัวว่าพระเจ้าจะทรงลงโทษหนัก  แต่คำตอบของประกาศกนาธัน คือ “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยบาปพระองค์แล้ว  พระองค์จะไม่ต้องสิ้นพระชนม์”  นี่เหมือนสิ่งที่เราได้ยินจากพระสงฆ์ในที่ฟังแก้บาปเลย

    ในหนังสือคำสอน  เราพบว่าพระเจ้าเท่านั้นทรงให้อภัยคนบาป (CCC 1441)  บุตรพระเจ้ามีอำนาจนี้ด้วย  และพระเยซูเจ้าทรงกระทำในพระวรสารวันนี้  ความเชื่อของสตรีคนนี้ช่วยเธอให้รอด  เป็นเรื่องดีที่ได้รับอภัยบาป  มีประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงเมตตา รัก และให้อภัยอย่างไม่มีขอบเขต

    พี่น้อง  ฟังเรื่องที่คนหนึ่งเป็นหนี้ 500 เหรียญ  และได้รับการยกหนี้ให้ทั้งหมด  บางทีเราก็อาจเคยตกในสถานการณ์ลำบากเช่นนี้  บาปมีความเกี่ยวข้องในชีวิตเรา  มีทางเดียวที่จะเอาชนะมัน คือ ขอโทษ และ วอนขอพระหรรษทานเอาชนะบาปนั้น  เป็นพิเศษถ้ามันติดเป็นนิสัย    ในเพลงสดุดีวันนี้ (หลังบทอ่านแรก)  เราสวดขอสารภาพความผิดต่อพระผู้เป็นเจ้า  พระองค์ทรงอภัยบาปที่เราได้ทำ (สดุดี 32:5)

    สิ่งที่หญิงในพระวรสารได้ทำต้องผิดมาก  หรือชาวฟาริสีคงได้บอกพระเยซูเจ้าให้รู้ว่านางเป็นใคร  บางทีพระเยซูเจ้าทรงรู้แล้วว่านางเป็นใคร  และนางได้ทำบาปอะไร  แต่เราเห็นด้วยกับพระเยซูเจ้าว่า  ไม่ว่านางได้ทำอะไร  พระองค์ทรงให้อภัยนาง  และเพื่อช่วยนางเข้าใจว่านางได้รับการอภัยแล้ว  พระเยซูเจ้าได้เสริมว่า “ความเชื่อของเจ้า  ช่วยเจ้าให้รอดพ้นแล้ว  จงไปเป็นสุขเถิด”

    เรารู้ว่า  เราจะได้รับความรอดพ้น  โดยอาศัยความเชื่อ  เราเข้าใจได้ถึงอำนาจการเยียวยารักษาของคำพูดยกบาป  ที่พระสงฆ์กล่าวในที่ฟังแก้บาป  โดยอาศัยความเชื่อ เราจะรู้ว่าพระเยซูเจ้าทรงรักเรามาก  และเราได้รับการอภัยสำหรับความผิดของเรา  ทั้งกษัตริย์ดาวิดและหญิงคนนี้ในพระวรสาร  ได้สัมผัสพลังรักษาจากความรักของพระเจ้า  ขอให้ความเชื่อของเราเข้มแข็งจนเราจะสัมผัสความรักนี้ได้ด้วย  ขอพระเจ้าทรงให้อภัยความผิดต่างๆ ที่เราได้กระทำ  ให้เรามีความหวังและความเชื่อ  เพื่อตระหนักว่า  พระเจ้าทรงรักเรามาก  จนพระองค์จะทรงให้อภัยเราจริงๆ
พระสังฆราช  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(เมษายน-มิถุนายน  2016), หน้า 265-266.