Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์วันอาทิตย์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา
5 มิถุนายน 2016
บทอ่าน 
 
 1 พกษ  17:17-24   ;    กท  1:11-19   ;    ลก  7:11-17
พระวรสารสัมพันธ์กับ    คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC)   994, 1503
จุดเน้น     พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์  พระองค์ทรงสร้างเขาตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า... พระองค์ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง (ปฐก 1:27)


    ไม่ต้องสงสัยว่า  พระพรแห่งชีวิตควรเป็นสิ่งที่เราต้องภาวนาขอบคุณพระเจ้าทุกวัน  ชีวิตฝ่ายร่างกายมีคุณค่า  และเป็นส่วนธรรมชาติมนุษย์ที่ทำทุกสิ่งทุกอย่าง  เราจึงต้องรักษาร่างกาย    ในบทอ่านวันนี้  เราได้ฟังสองเหตุการณ์ที่ชีวิตมนุษย์ได้รับการฟื้นฟู    ในหนังสือพงศ์กษัตริย์ฉบับที่หนึ่ง  ลูกชายของหญิงม่ายได้กลับมีชีวิตอีก  หลังจากเอลียาห์ได้ร้องขอพระเจ้า  และพระวรสารบอกเรื่องพระเยซูเจ้าช่วยลูกชายของหญิงม่ายอีกคนหนึ่งให้กลับคืนชีวิต  ลองวาดมโนภาพที่แม่ทั้งสองต้องรู้สึกยินดีที่ได้ลูกชายกลับคืนมา

    ในฐานะคริสตชน  เรามีชีวิตตั้งแต่การปฏิสนธิจนถึงความตายตามธรรมชาติ  เพราะชีวิตมาจากพระเจ้า  พระผู้สร้าง  เราถูกสร้างตามภาพลักษณ์เหมือนพระเจ้า  เราเป็นเหมือน (พระเจ้า) มากกว่าร่างกาย  เรามีชีวิตจิตด้วย  มีวิญญาณที่เป็นของเรา  เราจึงมีหน้าที่ต้องเอาใจใส่ดูแลทั้งร่างกาย  และเราต้องเอาใจใส่ดูแลวิญญาณด้วย  เทียบกับคำสอนของพระเยซูเจ้า “มนุษย์จะได้ประโยชน์ใด  ในการที่จะได้โลกทั้งโลก (ชีวิตฝ่ายร่างกาย) เป็นกำไร  แต่ต้องเสียชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ” (เทียบ มก 8:36)

     เราเรียนรู้จากครอบครัวและประสบการณ์ถึงวิธีเอาใจใส่ดูแลร่างกาย  และกิจการต่างๆ ที่ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและสติปัญญาดี  เราก็สามารถเรียนรู้วิธีเลี้ยงดูชีวิตจิตที่อยู่ภายในตัวเราด้วย  อาศัยพระพรแห่งความเชื่อที่นำพาให้รับศีลล้างบาป  ได้รับพระจิตเจ้าพำนักในวิญญาณ  เราควรรู้เกี่ยวกับพระคุณของพระจิตเจ้า เช่น  พระดำริ  สติปัญญา  ความคิดอ่าน  และพละกำลัง (ความกล้าหาญ)  ที่ช่วยเราในการดำเนินชีวิตและมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น

    นักบุญเปาโลเขียนในจดหมายถึงชาวกาลาเทีย บทที่ 5  เกี่ยวกับผลของพระจิตเจ้า  ผลของพระจิตเจ้าสถิตกับบุคคลที่หล่อเลี้ยงชีวิตพระเจ้าในตัวพวกเขา  เราเห็นผลแห่งความรัก  ความชื่นชม  ความใจดี  ความเมตตา  ในกิจการที่เอาใจใส่ดูแลคริสตชนทุกวัน (กท 5:16-26)
    เราจะพัฒนาพระคุณและผลทางจิตวิญญาณเหล่านี้ได้อย่างไร
-    เมื่อเราอ่าน (พระคัมภีร์) หนังสือบำรุงจิตวิญญาณ  และไตร่ตรองสม่ำเสมอ
-    เมื่อเราภาวนาต่อพระบิดาขอพระจิตเจ้าเติบโตในตัวเรา  และ
-    เมื่อเราปฏิบัติกิจการแห่งความรัก  ความใจดี  และความอดทน  คุณธรรมเหล่านี้จะอยู่ในตัวเรา  จะส่องสว่างโดยอาศัยกิจการแห่งเมตตาธรรม  ทั้งกิจการฝ่ายร่างกาย เช่น  ให้อาหารผู้หิวโหย  ให้ที่พักอาศัย  และกิจการฝ่ายจิต เช่น  ให้คำปรึกษาแก่ผู้สงสัย  ให้กำลังใจแก่ผู้ทุกข์ร้อน  ให้อภัยแก่ผู้ทำให้เราเจ็บ

ใช่ครับ ชีวิตฝ่ายกายก็เป็นพระพรน่าอัศจรรย์ใจ  แต่ชีวิตภายในของเรา  เป็นพิเศษเมื่อสะท้อนให้เห็นว่าพระเจ้าประทับอยู่และปฏิบัติกิจการในโลก  อาศัยเรา  

พระสังฆราช  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(เมษายน-มิถุนายน  2016), หน้า 255-256.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย