Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์วันอาทิตย์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา
5 มิถุนายน 2016
บทอ่าน 
 
 1 พกษ  17:17-24   ;    กท  1:11-19   ;    ลก  7:11-17
พระวรสารสัมพันธ์กับ    คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC)   994, 1503
จุดเน้น     พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์  พระองค์ทรงสร้างเขาตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า... พระองค์ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง (ปฐก 1:27)


    ไม่ต้องสงสัยว่า  พระพรแห่งชีวิตควรเป็นสิ่งที่เราต้องภาวนาขอบคุณพระเจ้าทุกวัน  ชีวิตฝ่ายร่างกายมีคุณค่า  และเป็นส่วนธรรมชาติมนุษย์ที่ทำทุกสิ่งทุกอย่าง  เราจึงต้องรักษาร่างกาย    ในบทอ่านวันนี้  เราได้ฟังสองเหตุการณ์ที่ชีวิตมนุษย์ได้รับการฟื้นฟู    ในหนังสือพงศ์กษัตริย์ฉบับที่หนึ่ง  ลูกชายของหญิงม่ายได้กลับมีชีวิตอีก  หลังจากเอลียาห์ได้ร้องขอพระเจ้า  และพระวรสารบอกเรื่องพระเยซูเจ้าช่วยลูกชายของหญิงม่ายอีกคนหนึ่งให้กลับคืนชีวิต  ลองวาดมโนภาพที่แม่ทั้งสองต้องรู้สึกยินดีที่ได้ลูกชายกลับคืนมา

    ในฐานะคริสตชน  เรามีชีวิตตั้งแต่การปฏิสนธิจนถึงความตายตามธรรมชาติ  เพราะชีวิตมาจากพระเจ้า  พระผู้สร้าง  เราถูกสร้างตามภาพลักษณ์เหมือนพระเจ้า  เราเป็นเหมือน (พระเจ้า) มากกว่าร่างกาย  เรามีชีวิตจิตด้วย  มีวิญญาณที่เป็นของเรา  เราจึงมีหน้าที่ต้องเอาใจใส่ดูแลทั้งร่างกาย  และเราต้องเอาใจใส่ดูแลวิญญาณด้วย  เทียบกับคำสอนของพระเยซูเจ้า “มนุษย์จะได้ประโยชน์ใด  ในการที่จะได้โลกทั้งโลก (ชีวิตฝ่ายร่างกาย) เป็นกำไร  แต่ต้องเสียชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ” (เทียบ มก 8:36)

     เราเรียนรู้จากครอบครัวและประสบการณ์ถึงวิธีเอาใจใส่ดูแลร่างกาย  และกิจการต่างๆ ที่ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและสติปัญญาดี  เราก็สามารถเรียนรู้วิธีเลี้ยงดูชีวิตจิตที่อยู่ภายในตัวเราด้วย  อาศัยพระพรแห่งความเชื่อที่นำพาให้รับศีลล้างบาป  ได้รับพระจิตเจ้าพำนักในวิญญาณ  เราควรรู้เกี่ยวกับพระคุณของพระจิตเจ้า เช่น  พระดำริ  สติปัญญา  ความคิดอ่าน  และพละกำลัง (ความกล้าหาญ)  ที่ช่วยเราในการดำเนินชีวิตและมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น

    นักบุญเปาโลเขียนในจดหมายถึงชาวกาลาเทีย บทที่ 5  เกี่ยวกับผลของพระจิตเจ้า  ผลของพระจิตเจ้าสถิตกับบุคคลที่หล่อเลี้ยงชีวิตพระเจ้าในตัวพวกเขา  เราเห็นผลแห่งความรัก  ความชื่นชม  ความใจดี  ความเมตตา  ในกิจการที่เอาใจใส่ดูแลคริสตชนทุกวัน (กท 5:16-26)
    เราจะพัฒนาพระคุณและผลทางจิตวิญญาณเหล่านี้ได้อย่างไร
-    เมื่อเราอ่าน (พระคัมภีร์) หนังสือบำรุงจิตวิญญาณ  และไตร่ตรองสม่ำเสมอ
-    เมื่อเราภาวนาต่อพระบิดาขอพระจิตเจ้าเติบโตในตัวเรา  และ
-    เมื่อเราปฏิบัติกิจการแห่งความรัก  ความใจดี  และความอดทน  คุณธรรมเหล่านี้จะอยู่ในตัวเรา  จะส่องสว่างโดยอาศัยกิจการแห่งเมตตาธรรม  ทั้งกิจการฝ่ายร่างกาย เช่น  ให้อาหารผู้หิวโหย  ให้ที่พักอาศัย  และกิจการฝ่ายจิต เช่น  ให้คำปรึกษาแก่ผู้สงสัย  ให้กำลังใจแก่ผู้ทุกข์ร้อน  ให้อภัยแก่ผู้ทำให้เราเจ็บ

ใช่ครับ ชีวิตฝ่ายกายก็เป็นพระพรน่าอัศจรรย์ใจ  แต่ชีวิตภายในของเรา  เป็นพิเศษเมื่อสะท้อนให้เห็นว่าพระเจ้าประทับอยู่และปฏิบัติกิจการในโลก  อาศัยเรา  

พระสังฆราช  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(เมษายน-มิถุนายน  2016), หน้า 255-256.