Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์สมโภชพระเยซูเจ้าคริสตเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล
22 พฤศจิกายน 2015 
บทอ่าน 
   ดนล 7:13 -14   ;   วว 1: 5- 8   ;   ยน 18:33ข - 37

พระวรสารสัมพันธ์กับ    คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  (CCC)   217, 1549, 600, 2471
จุดเน้น        เราเป็นประชาชนซื่อสัตย์ของพระอาณาจักร


    ลองมโนภาพว่าพี่น้องกำลังอยู่ในชั้นเรียนเรื่องการปกครองประเทศ    อภิปรายเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์  และราชอาณาจักรต่างๆ  พิจารณาถึงปัญหาเกี่ยวกับความรักชาติและการอุทิศตน  พระองค์ใดอยู่ราชวงศ์ใด   หน้าที่ของพระมหากษัตริย์  และหน้าที่ของประชาชน  ใครอยู่ในราชอาณาจักร  และใครไม่ได้อยู่

    คำถามต่างๆ นี้มิได้ลึกลับอะไร   แต่ตรงกับสภาพของเราทีเดียว   พี่น้อง (หลายคน)  ก็สนใจติดตามการอภิปรายของนักการเมืองระดับชาติ ก็ทราบว่าใครเสียสละ  อุทิศตน  และรักชาติบ้านเมืองจริงๆ  ยกตัวอย่างความคิดเรื่องครอบครัว  ใครเป็นสมาชิกในครอบครัว  และใครไม่เป็น    เมื่อพูดถึงคำว่า             “ครอบครัว”  เราหมายความว่าอะไร  แล้วยังมีข้ออภิปรายเหนือชายแดนของประเทศ  และบรรดาผู้อพยพย้ายถิ่น

    ใน ค.ศ.  1925  สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่  11  ได้ตั้งวันฉลองทางพิธีกรรมในปฏิทินของพระศาสนจักร   เพราะเหตุว่า พระองค์ได้เห็นสภาพประชาชนถูกกดขี่โดยระบอบการปกครองเผด็จการ   บรรดาพระมหากษัตริย์ได้เข้าทำสงครามเป็นเวลานาน เป็นผลของตัณหาความทะเยอทะยานเพื่ออำนาจยิ่งใหญ่เหนือคนอื่น   เกิดลัทธิฟาสซิส  และคอมมิวนิสต์   อ้างสิทธิควบคุมประชาชน  เรายังคงเห็นความพยายามในโลกทุกวันนี้

    สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่  11  ได้เห็นว่า  ระบบการเมืองที่กดขี่ประชาชนพยายามผลักเรื่องพระเจ้า (เรื่องศาสนา)  ออกจากจิตใจของประชาชน  พวกเขาอ้างว่ามนุษย์แต่ละคนเป็นสมบัติของประเทศ   แม้ทุกวันนี้ชีวิตมนุษย์บ่อยๆ ถูกถือว่าอยู่ภายใต้พลังของมนุษยชาติ  มิใช่ภายใต้พระอาณาจักรพระเจ้า  แล้ว เราขึ้นกับใคร   ใครสามารถอ้างให้เราจงรักภักดี    ใครเหมาะสมที่เราจะอุทิศชีวิตให้

    ในฐานะคริสตชน  ทุกครั้งที่เราภาวนาบทข้าแต่พระบิดา  เราขอพระเจ้าว่า  “พระอาณาจักรจงมาถึง   พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์”  เราควรหยุด  และไตร่ตรองความหมายจริงๆ ของคำที่เราภาวนา   เราภาวนาถึงใคร   เราแสดงความรักภักดีสูงสุดถึงผู้ใด

    วัน (สหรัฐ) ประกาศอิสรภาพของประเทศ  มีข้อความว่า  “ เรายึดสัจธรรมเหล่านี้ว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทุกคนให้เสมอภาคกัน  พระองค์ทรงมอบสิทธิที่แน่นอน  เช่น ชีวิต เสรีภาพและการแสวงหาความสุข”

    ผู้สร้างชาติได้ตระหนักว่า  ไม่มีพระมหากษัตริย์  ผู้ปกครองหรือประธานาธิบดีคนใดมอบสิทธิมนุษยชนได้  พระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานให้เรา  บางทีความคิดนี้ดูเหมือนไม่ชัดเจนกับเราในปัจจุบัน  แค่ว่ามันเป็นพื้นฐานการประกาศอิสรภาพ

    พี่น้อง  นอกจากเราอาศัยอยู่ในประเทศ (ไทย)  เรายังเป็นประชากรในพระอาณาจักร  เราจึงควรภาวนาให้เรากล้าพูดความจริงนี้  และส่งเสริมชีวิต พยายามแสวงหาความศักดิ์สิทธิ์  และพระหรรษทานของพระเจ้า  ขณะเดียวกันเราก็แสวงหาความยุติธรรม  ความรักแบ่งปัน  และพยายามส่งเสริมสันติภาพ

    พระเยซูคริสตเจ้าทรงตั้งพระอาณาจักรที่นี่บนโลก      เราได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสร้างพระอาณาจักรต่อไปในชุมชน  พร้อมกับพระคริสตเจ้า  พระราชาผู้ครองชีวิต  และจิตใจของเรา  ด้วยการทำงานเพื่อความยุติธรรมและสันติ  เป็นผู้ทำงานที่ดีต่อสิ่งสร้างของพระเจ้า  และปฏิบัติกับผู้ที่เราพบปะ ด้วยความใจดี  ความรัก  และเมตตากรุณา

พระสังฆราช  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(ตุลาคม-ธันวาคม  2015), หน้า 484-485.