บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์อาทิทย์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา
8 พฤศจิกายน 2015
บทอ่าน    1 พกษ 17:10-16   ;   ฮบ 9:24-28   ;   มก 12:38-44
พระวรสารสัมพันธ์กับ    คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  (CCC)  678, 2444
จุดเน้น        เราต้องวางใจว่า  พระเจ้าทรงอยู่กับเราสมอ และทรงจัดหาสิ่งที่เราต้องการจริงๆ ให้เรา


    เราทุกคนมีประสบการณ์หลายครั้งเมื่อดูเหมือนว่าการไว้วางใจในพระเจ้าไร้ความหมาย     อาจเป็นความตายกระทันหันของสามีภรรยา หรือลูก   หรือเมื่อรู้ว่าคนหนึ่งป่วยหนักใกล้สิ้นชีวิต หรือถูกให้ออก จากงาน  เมื่อเราประสบเหตุการณ์เช่นนี้   เราอาจรู้สึกสับสนและโกรธพระเจ้า เราอาจสงสัยว่าเหตุการณ์เช่นนี้เป็นแผนการของพระเจ้าหรือ

    ความรู้สึกเหล่านี้ไม่ดี  และไม่แย่ซะทีเดียว ขึ้นอยู่กับเราจะรับมือมันอย่างไร ในเรื่องความสัมพันธ์กับพระเจ้า ตัวอย่างหากเราเก็บความนึกคิด  อารมณ์  คำถาม  ความขมขื่น  และ  ความโกรธเคือง  สิ่งเหล่านี้จะสะสมในใจ  และเป็นเหตุให้เราหันเหออกจากพระเจ้าได้

    ตรงข้าม  หากเรารับรู้ความรู้สึก และความสงสัยของเราพระเจ้าทรงสัญญาว่าพระองค์จะประทานพละกำลังและพระหรรษทานให้เราสามารถรับแบกภาระ  และเพียรทนในความเชื่อ เราจะทำได้อย่างไร เมื่อเราหันไปหาพระเยซูเจ้าในการอธิษฐานภาวนาเช่นเราสามารถกล่าวว่า  “ข้าแต่พระเยซูเจ้า ข้าพเจ้าไม่เข้าใจตอนนี้ โปรดประทานพละกำลังที่จำเป็น  เพื่อข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตก้าวหน้าตลอดไปหรือ ” ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพเจ้าในท่ามกลางการทดลอง และความสงสัย”เราอาจมิได้รับ คำตอบ หรือ ความบรรเทาใจทันที, แต่เมื่อเราวางใจพระเจ้า แม้เมื่อเราไม่เข้าใจ  และเมื่อเรารู้สึกว่า  เรายังมีความเชื่อในการทดลอง      พระเจ้าจะทรงนำเราไปพบแสงสว่างของวันที่สดใสขึ้น ความเชื่อของเราจะเติบโตแข็งแรงขึ้นและเราจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นในเวลาที่พวกเขาต้องผ่านอุปสรรคและความสงสัย

    เราได้รับพระพรที่บทอ่านวันนี้ให้แบบอย่างที่ดี  ที่มาจากความวางใจในพระเจ้า   แม้ว่าดูเหมือนจะไม่มีเหตุผล  ในบทอ่านแรก  หญิงม่ายที่เมืองศาเรฟัท ผู้ประสบความอดอยาก    นางวางใจในพระสัญญาที่พระเจ้าตรัสกับนางโดย อาศัยประกาศกเอลียาห์  ว่าหากนางได้จัดเตรียมอาหารให้ประกาศกแล้วพระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูให้เธอมีอาหารพอเพียงสำหรับตนเองและลูกชายผลของการต้อนรับ และไว้วางใจในพระสัญญา พระเจ้าได้จัดอาหารให้เธอ  บุตรชาย  และประกาศกเอลียาห์ พอเพียงสำหรับทั้งปี

    ในพระวรสาร หญิงม่ายได้ให้ทานสองเหรียญ ซึ่งเป็นทั้งหมดที่เธอเหลือเพื่อประทังชีวิต ให้แก่วิหาร  โดยอาอาศัยกิจการนี้  หญิงม่ายยอมมอบชีวิตในพระหัตถ์พระเจ้า    วางใจว่าพระองค์จะทรงจัดหาสิ่งที่จำเป็นที่สุดจริงๆ ให้เธอ แม้เราไม่ทราบตอนจบของเรื่องนี้ แต่มั่นใจได้ว่าพระเจ้าทรงจัดสิ่งที่จำเป็นให้เธอ เพราะพระองค์ทำสำหรับบรรดาบุตรที่พระองค์ทรงรักเสมอๆ

    ดังนั้นวันนี้  และทุกๆวัน  ไม่ว่าพี่น้องจะรู้สึกว่ามีเหตุผลหรือไม่  ให้เรายึดมั่นความเชื่อ  ให้เราวางใจว่าพระเจ้า องค์แห่งความดีและความรักจะไม่ปล่อยหรือละทิ้งเราเลย  และพระองค์จะทรงจัดสิ่งจำเป็นที่สุดจริงๆ ให้เราเสมอ

พระสังฆราช  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(ตุลาคม-ธันวาคม  2015), หน้า 463-465.