Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์สมโภชนักบุญทั้งหลาย
1 พฤศจิกายน 2015
บทอ่าน     วว 7:2-4, 9-14   ;   1 ยน 3:1-3   ;    มธ 5:1-12ก
พระวรสารสัมพันธ์กับ  คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  (CCC)    520, 544, 581, 1716, 1720, 2305, 2330, 2518, 2546
ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร  (CSDC)  492
จุดเน้น      วันสมโภชนักบุญทั้งหลายมิใช่เพียงบรรดานักบุญที่มีชื่อเสียงเท่านั้น  พระเจ้าทรงขอเราให้เป็นคนศักดิ์สิทธิ์ด้วย


    วันฉลองนักบุญทั้งหลายมิใช่ให้เราคิดถึงแต่บรรดานักบุญที่มีชื่อเสียง  ที่เรารู้จักในปฏิทินของพระศาสนจักรเท่านั้น  แต่เรายังคิดถึงบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้อุทิศชีวิตแด่พระเจ้า  เพื่อเสริมสร้างพระอาณาจักรสวรรค์บนแผ่นดิน  พวกเขาเป็นใครกัน  พวกเขาคือพ่อแม่ผู้ปกครอง  ปู่ย่าตายาย  และบรรดาสมาชิกในครอบครัวของเราผู้ได้เสียสละความสะดวกสบาย  และทรัพยากรต่างๆ เพื่อเราจะได้มีความเชื่อคาทอลิก    พวกเขาคือ บรรดานักบวช  และบรรดาครูผู้สอนเกี่ยวกับพระเยซูคริสตเจ้า  ศีลศักดิ์สิทธิ์  และชีวิตของพระเจ้าที่เราได้รับในพิธีมิสซา    พวกเขาเป็นมิตรผู้ได้คอยช่วยเหลือสนับสนุนเราให้เลือกทำในสิ่งที่สมควรทำ  สิ่งที่ดี  บริสุทธิ์  และมีคุณค่า  พวกเขาคือบรรดาพระสงฆ์ที่ได้ชี้แนะเรา  พวกเขาคือผู้ที่ได้เจริญชีวิตติดดิน  และเสียสละทุกสิ่งเพื่อมาช่วยเหลือเรา

    พี่น้องหลายคนอาจคิดว่าเฉพาะคนพิเศษเท่านั้นเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ได้  บางทีนั่นเป็นวิธี (คิด) ปกป้องตนเองว่าพระเจ้าทรงเรียกเราให้เป็นคนศักดิ์สิทธิ์ด้วย  หากเฉพาะคนพิเศษบางคนเป็นนักบุญ  เราอาจคิดว่าเราจึงไม่ต้องออกแรงพยายาม หรือ เราไม่ต้องสนใจเลย  แต่เราควรบอกตนเองว่าสักวันหนึ่งเราจะสวดมากขึ้น  จะไปร่วมมิสซาบ่อยขึ้น  และกลับใจเป็นคนดียิ่งขึ้น

    หรือเราคิดว่า  บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์อยู่แต่ในอาราม  และคอนแวนต์  อยู่เงียบๆ ในอารามชีลับ  อารามฤๅษี  สวดภาวนา  นั่นไม่ใช่วิธีที่พระเจ้ามอง  สังเกตในบทอ่านแรกจากหนังสือวิวรณ์  กล่าวว่า  ประชาชนมากมายเหลือคณานับจากทุกชาติ  ทุกเผ่า  ทุกประเทศ... ทุกคนสวมเสื้อขาวถือใบปาล์ม  เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์  บรรดานักบุญมีจำนวนมากมายเห็นไหม

    พระเจ้าทรงเรียกเราทุกคนให้บรรลุความศักดิ์สิทธิ์  ให้ดำเนินชีวิตในความรักของพระเจ้า  และแบ่งปันความรักของพระองค์แก่บุคคลอื่นๆ ที่เราพบปะด้วยความใจดี  เห็นใจกัน  ร่วมทุกข์ร่วมสุขและเคารพ   ความศักดิ์สิทธิ์มิใช่อะไรที่ไกลตัว ตรงกันข้าม ความศักดิ์สิทธิ์อยู่ใกล้เรามาก     ชีวิตคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตาเป็นแบบอย่างแก่เรา  ท่านไปตามถนนของเมืองกัลกัตตา  ประเทศอินเดีย  มิได้อยู่ลำพังในอาราม  ที่มีกำแพงคุ้มกันสูงๆ

    ความศักดิ์สิทธิ์ หมายถึง การดำเนินชีวิตแห่งการยึดหลักคุณธรรมและความจริง  ซึ่งเราอยู่ใกล้ชิดกับคนอื่นๆ และใกล้ชิดกับพระเจ้า  หมายความถึงการให้อภัยผู้อื่น  เมื่อพวกเขาทำร้ายเรา  เพื่อเจริญชีวิตศักดิ์สิทธิ์ หมายความถึงการไม่มีอคติ  ความขุ่นเคืองใจ  และความโลภ

    สามีที่ศักดิ์สิทธิ์ และภรรยาที่ศักดิ์สิทธิ์  ย่อมพยายามแบ่งปันจากแก่นลึกแห่งความจริงของตน    ความศักดิ์สิทธิ์และความรักสมบูรณ์เป็นสิ่งเดียวกันจากการมอง 2 ด้าน

    ความศักดิ์สิทธิ์ หมายความถึง เราเปิดและเผยแสดงตนต่อพระเจ้า  เราสามารถฟังว่าพระเจ้าทรงต้องการตรัสอะไรกับเรา  เราให้เวลาแด่พระเจ้า  เราขอพระองค์ให้ช่วยเราในสิ่งที่จำเป็น  และพระองค์ก็สามารถขอให้เราทำในสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนา

    พระเจ้าทรงรักเราแบบที่เราเป็น  สิ่งอื่นๆ ทั้งหมดสำหรับเรา  ให้นำชีวิตใกล้ชิดกับกันและกัน  และใกล้ชิดกับพระองค์  เมื่อเราทำเช่นนี้  เราก็เติบโตในความศักดิ์สิทธิ์  เราก็ยิ่งเหมือนกับสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราเป็น  เมื่อพระองค์ได้สร้างเรา

    ขอให้ความรักของพระเจ้าช่วยเราให้เปี่ยมด้วยพระพรและพระจิตเจ้า  ในโอกาสฉลองนักบุญทั้งหลาย

พระสังฆราช  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(ตุลาคม-ธันวาคม  2015), หน้า 452-454.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย