Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
11 ตุลาคม 2015
บทอ่าน 
   ปชญ  7:7-11  ;  ฮบ 4:12-13  ;  มก 10:17–30
พระวรสารสัมพันธ์กับ    คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  (CCC)  1618, 1858, 2728
จุดเน้น    จงดำเนินชีวิตอิสระจากสิ่งของฝ่ายโลก  เพื่อเป็นศิษย์ที่ซื่อสัตย์ยิ่งขึ้นของพระเยซูเจ้า


    บทอ่านจากพระวรสารวันนี้เป็นตอนที่รู้จักกันดี  เราบางคนอาจถูกประจญให้ไม่สนใจ  เพราะเราคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับเรา  อย่างไรก็ดี  พระเยซูเจ้ากำลังตรัสกับเราแต่ละคน
    เศรษฐีหนุ่มคนนี้เป็นคนจริงใจ  ที่เขาต้องการจะได้มีชีวิตนิรันดร  จิตใจเขางดงามจริงๆ  เราต้องเรียนรู้ว่าเขาได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระเป็นเจ้า  ที่ทรงมอบแก่เราโดยผ่านทางโมเสส คือ “อย่าฆ่าคน  อย่าล่วงประเวณี  อย่าลักขโมย  อย่าเป็นพยานเท็จ  อย่าฉ้อโกง  จงนับถือบิดามารดา”

    ความตั้งใจดีของเศรษฐีหนุ่มและการปฏิบัติตามพระบัญญัติ  มิได้ประกันว่าจะได้ชีวิตนิรันดร  ทำไม  เพราะเหตุว่า  ความรอดพ้นเป็นของขวัญจากพระเจ้าที่ทรงมอบให้เรา  มิใช่สิ่งที่เราทำงานเอง  การได้รับของขวัญแห่งความรอดพ้นนี้  เรียกร้องให้รักพระเจ้าด้วยสุดกำลัง  และยอมสละสิ่งต่างๆ ที่บดบังเรามิให้ความรักพระเจ้าเติบโต  เศรษฐีหนุ่มไม่ได้รับของขวัญแห่งความรอดพ้น  เพราะเขาติดกับทรัพย์สมบัติฝ่ายโลก

    บทเรียนแรกจากบทอ่านวันนี้ คือ ความตั้งใจดี  และการปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระศาสนจักรไม่เพียงพอสำหรับชีวิตนิรันดร  เราอาจถูกผจญให้คิดว่าเพราะเราไปวัดร่วมมิสซาทุกอาทิตย์  และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ของพระศาสนจักรแล้ว  เราสมควรไปสวรรค์    อันที่จริง  เราไม่สามารถทำอะไรตามใจเราเองจนสมควรได้สวรรค์  ความรอดพ้นเป็นของขวัญที่พระเจ้าทรงให้เราเปล่าๆ   การได้รับของขวัญแห่งความรอดพ้นที่พระเจ้าทรงมอบให้โดยอาศัยความเชื่อในพระเยซูเจ้า  เราต้องมีสภาพที่เหมาะสมด้วย  เราต้องพยายามรักพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใด  และรักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง  ปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซูเจ้าในชีวิตประจำวันของเรา

    บทเรียนที่ 2 คือ  เพื่อรักพระเจ้าเหนือทุกสิ่ง  และเพื่อดำเนินชีวิตเป็นศิษย์ที่ซื่อสัตย์ยิ่งขึ้นของพระเยซูเจ้า  เราต้องยอมสละทุกสิ่งที่ปิดบังเรามิให้เพิ่มพูนความรักพระเจ้า  สังเกตเศรษฐีคนนี้ไม่สามารถตัดใจขายทุกสิ่งที่มีและมอบเงินให้คนยากจน  เพื่อเขาจะได้ติดตามพระเยซูเจ้า  สิ่งเหล่านี้เป็นเงื่อนไขสำหรับการเป็นศิษย์ติดตามพระองค์

    ให้เราถามตนเองบ้าง  อะไรทำให้พี่น้องไม่ติดตามพระเยซูเจ้า  ฉันกำลังเลือกอะไรสำคัญกว่าพระเยซูเจ้า  ให้เป็นรูปธรรมชัดๆ  อะไรทำให้เราไม่ภาวนา  อะไรทำให้เราไม่สามารถรักพี่น้อง  อะไรทำให้เราไม่กล้าแสดงตนเป็นคาทอลิกในที่สาธารณะ

    คำถามเหล่านี้ตรงกับทุกคน  ไม่ว่าเรามีสิ่งของหลายอย่างเหมือนเศรษฐี  หรือเรามีน้อยมาก  เราควรจำไว้ว่าพระเยซูเจ้าทรงถามคำถามเหล่านี้กับเราดีๆ

    พระวรสารกล่าวว่า  พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเขาด้วยพระทัยเอ็นดู  พระองค์ไม่ประณามเรา  อย่ามโนว่าพระองค์ทรงชี้ตำหนิเรา  พระองค์ทรงเชิญเราให้สัมพันธ์สนิทกับพระองค์  ทรงอยากให้เราพยายามปล่อยสิ่งที่ปิดบังเรามิให้รักพระองค์  ให้ติดตามพระองค์อย่างซื่อสัตย์ยิ่งขึ้น     พี่น้องครับ  มุ่งเน้นพระเยซูเจ้า  เพื่อสักวันหนึ่ง  เราจะได้รับชีวิตนิรันดรในสวรรค์
พระสังฆราช  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(ตุลาคม-ธันวาคม  2015), หน้า 421-422.