Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
11 ตุลาคม 2015
บทอ่าน 
   ปชญ  7:7-11  ;  ฮบ 4:12-13  ;  มก 10:17–30
พระวรสารสัมพันธ์กับ    คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  (CCC)  1618, 1858, 2728
จุดเน้น    จงดำเนินชีวิตอิสระจากสิ่งของฝ่ายโลก  เพื่อเป็นศิษย์ที่ซื่อสัตย์ยิ่งขึ้นของพระเยซูเจ้า


    บทอ่านจากพระวรสารวันนี้เป็นตอนที่รู้จักกันดี  เราบางคนอาจถูกประจญให้ไม่สนใจ  เพราะเราคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับเรา  อย่างไรก็ดี  พระเยซูเจ้ากำลังตรัสกับเราแต่ละคน
    เศรษฐีหนุ่มคนนี้เป็นคนจริงใจ  ที่เขาต้องการจะได้มีชีวิตนิรันดร  จิตใจเขางดงามจริงๆ  เราต้องเรียนรู้ว่าเขาได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระเป็นเจ้า  ที่ทรงมอบแก่เราโดยผ่านทางโมเสส คือ “อย่าฆ่าคน  อย่าล่วงประเวณี  อย่าลักขโมย  อย่าเป็นพยานเท็จ  อย่าฉ้อโกง  จงนับถือบิดามารดา”

    ความตั้งใจดีของเศรษฐีหนุ่มและการปฏิบัติตามพระบัญญัติ  มิได้ประกันว่าจะได้ชีวิตนิรันดร  ทำไม  เพราะเหตุว่า  ความรอดพ้นเป็นของขวัญจากพระเจ้าที่ทรงมอบให้เรา  มิใช่สิ่งที่เราทำงานเอง  การได้รับของขวัญแห่งความรอดพ้นนี้  เรียกร้องให้รักพระเจ้าด้วยสุดกำลัง  และยอมสละสิ่งต่างๆ ที่บดบังเรามิให้ความรักพระเจ้าเติบโต  เศรษฐีหนุ่มไม่ได้รับของขวัญแห่งความรอดพ้น  เพราะเขาติดกับทรัพย์สมบัติฝ่ายโลก

    บทเรียนแรกจากบทอ่านวันนี้ คือ ความตั้งใจดี  และการปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระศาสนจักรไม่เพียงพอสำหรับชีวิตนิรันดร  เราอาจถูกผจญให้คิดว่าเพราะเราไปวัดร่วมมิสซาทุกอาทิตย์  และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ของพระศาสนจักรแล้ว  เราสมควรไปสวรรค์    อันที่จริง  เราไม่สามารถทำอะไรตามใจเราเองจนสมควรได้สวรรค์  ความรอดพ้นเป็นของขวัญที่พระเจ้าทรงให้เราเปล่าๆ   การได้รับของขวัญแห่งความรอดพ้นที่พระเจ้าทรงมอบให้โดยอาศัยความเชื่อในพระเยซูเจ้า  เราต้องมีสภาพที่เหมาะสมด้วย  เราต้องพยายามรักพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใด  และรักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง  ปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซูเจ้าในชีวิตประจำวันของเรา

    บทเรียนที่ 2 คือ  เพื่อรักพระเจ้าเหนือทุกสิ่ง  และเพื่อดำเนินชีวิตเป็นศิษย์ที่ซื่อสัตย์ยิ่งขึ้นของพระเยซูเจ้า  เราต้องยอมสละทุกสิ่งที่ปิดบังเรามิให้เพิ่มพูนความรักพระเจ้า  สังเกตเศรษฐีคนนี้ไม่สามารถตัดใจขายทุกสิ่งที่มีและมอบเงินให้คนยากจน  เพื่อเขาจะได้ติดตามพระเยซูเจ้า  สิ่งเหล่านี้เป็นเงื่อนไขสำหรับการเป็นศิษย์ติดตามพระองค์

    ให้เราถามตนเองบ้าง  อะไรทำให้พี่น้องไม่ติดตามพระเยซูเจ้า  ฉันกำลังเลือกอะไรสำคัญกว่าพระเยซูเจ้า  ให้เป็นรูปธรรมชัดๆ  อะไรทำให้เราไม่ภาวนา  อะไรทำให้เราไม่สามารถรักพี่น้อง  อะไรทำให้เราไม่กล้าแสดงตนเป็นคาทอลิกในที่สาธารณะ

    คำถามเหล่านี้ตรงกับทุกคน  ไม่ว่าเรามีสิ่งของหลายอย่างเหมือนเศรษฐี  หรือเรามีน้อยมาก  เราควรจำไว้ว่าพระเยซูเจ้าทรงถามคำถามเหล่านี้กับเราดีๆ

    พระวรสารกล่าวว่า  พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเขาด้วยพระทัยเอ็นดู  พระองค์ไม่ประณามเรา  อย่ามโนว่าพระองค์ทรงชี้ตำหนิเรา  พระองค์ทรงเชิญเราให้สัมพันธ์สนิทกับพระองค์  ทรงอยากให้เราพยายามปล่อยสิ่งที่ปิดบังเรามิให้รักพระองค์  ให้ติดตามพระองค์อย่างซื่อสัตย์ยิ่งขึ้น     พี่น้องครับ  มุ่งเน้นพระเยซูเจ้า  เพื่อสักวันหนึ่ง  เราจะได้รับชีวิตนิรันดรในสวรรค์
พระสังฆราช  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(ตุลาคม-ธันวาคม  2015), หน้า 421-422.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย