บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
4 ตุลาคม 2015
บทอ่าน
    ปฐก  2:18-24  ;  ฮบ 2:9-11  ;  มก 10:2–16 หรือ 10:2-12
พระวรสารสัมพันธ์กับ    คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  (CCC)  699, 1244, 1261, 1627, 1639, 1650, 2364, 2380, 2382
ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร  (CSDC)  217
จุดเน้น    พระเจ้าได้ระบายลมปราณชีวิตของพระองค์ให้แก่มนุษย์เท่านั้น  ทำเช่นนี้ คือ พระองค์ทรงมอบพระองค์แก่เรา  เราถูกสร้างให้แบ่งปันความรักแก่กัน


    บรรดาปราชญ์ชาวยิวได้เขียนหนังสือปฐมกาล  แบบการรำพึงเป็นชุดๆ ถึงกำเนิดจักรวาล  และกำเนิดมนุษยชาติ  รูปแบบที่มีชื่อเสียงของการเขียนแบบชาวยิว  มาจากความคิดลึกซึ้งมากในรูปแบบธรรมดาของการเล่าเรื่อง

    พวกเขาบอกเราว่า  ทุกสิ่งได้เกิดขึ้น  เพราะพระผู้สร้างที่เอาใจใส่และน่ารัก  ในปฐมกาลได้ประสงค์เช่นนั้น  มาจากความรักของพระองค์  และพลังขับภายในที่แบ่งปันพระองค์เอง  คนที่มีความรักทุกคนรู้จักพลังขับภายในนี้  พระเจ้ามิได้สร้างสรรค์สิ่งใดแบบเกิดเอง  ทุกสิ่งล้วนมีจุดประสงค์ทั้งสิ้น  เป็นพิเศษ ชายและหญิง ผู้ที่ถูกสร้างตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า  จนว่าพระองค์สามารถแบ่งปันพระองค์เองกับมนุษย์แบบที่มิได้ทำกับสิ่งสร้างอื่นๆ  ในหนังสือปฐมกาลบอกเราว่า  พระองค์ได้ระบายลมปราณชีวิตเข้าในชายและหญิงเท่านั้น  มิใช่แก่สิ่งสร้างอื่นๆ

    สังเกตว่าการสร้างมนุษย์สำคัญกว่าการสร้างสิ่งมีชีวิตอื่นๆ  พระเจ้าทรงระบายพระจิตเข้าในมนุษย์  ให้มีชีวิตและความรัก  แล้วพระเจ้าจึงได้ทรงสร้างสวนและทุกสิ่งน่าอัศจรรย์อื่นๆ ที่เราพบในจักรวาลและในโลก  แล้วพระเจ้าตรัสว่า  มนุษย์อยู่คนเดียวนั้นไม่ดีเลย  ดังนั้นพระองค์จึงมอบสิ่งสร้างทุกอย่างแก่อาดัมและให้อาดัมตั้งชื่อ  แต่ไม่มีสิ่งใดช่วยมิให้อาดัมรู้สึกโดดเดี่ยว  พระเจ้ามิได้กลับไปใช้ดินมาสร้างหญิง  เปล่าเลย  พระเจ้าใช้ธรรมชาติของอาดัม  จากส่วนที่ใกล้หัวใจมากที่สุด คือ กระดูกซี่โครงของอาดัม   พระเจ้าทรงออกแบบสร้างผู้หญิง (ให้น่ารัก)

    ในช่วงเวลานั้นอาดัมได้ตระหนักว่าตนไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป  และบัดนี้สมบูรณ์แล้ว  อาดัมได้พบอีกครึ่งหนึ่งของจิตใจและวิญญาณในผู้หญิง   “นี่คือกระดูกจากกระดูกของฉัน  และเนื้อจากเนื้อของฉัน  นางจะมีชื่อว่า หญิง” (ภาษาฮีบรูว่า ishshah เทียบ ชาย กับ ชายา  ในภาษาไทย)

    ในธรรมชาติของพระเจ้า  พระองค์มิได้อยู่โดดเดี่ยว  พระองค์มีธรรมชาติที่แบ่งปันความรัก  พระเจ้าทรงแสนดีจนว่า  พระองค์ไม่สามารถเก็บความรักไว้เพื่อพระองค์เอง  ในการสร้างชายและหญิง  พร้อมด้วยพลังขับภายในให้พบตนเองในกันและกัน  แต่ละคนพบตนเองในผู้อื่น  พระเจ้าทรงแสดงข้อเท็จจริงภายในพระองค์ในมนุษยชาติของเรา  เราถูกสร้างให้เป็นของกันและกัน    ในการเป็นของกันและกันนี้  เราก็สะท้อนชีวิตของเราเป็นของพระเจ้าด้วย  ในการเป็นของกันและกันนี้เราก็แบ่งปันในความรักของพระเจ้า และพลังขับของพระองค์เองก็เป็นของเราด้วย

พระสังฆราช  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(ตุลาคม-ธันวาคม  2015), หน้า 411-412.