Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
4 ตุลาคม 2015
บทอ่าน
    ปฐก  2:18-24  ;  ฮบ 2:9-11  ;  มก 10:2–16 หรือ 10:2-12
พระวรสารสัมพันธ์กับ    คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  (CCC)  699, 1244, 1261, 1627, 1639, 1650, 2364, 2380, 2382
ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร  (CSDC)  217
จุดเน้น    พระเจ้าได้ระบายลมปราณชีวิตของพระองค์ให้แก่มนุษย์เท่านั้น  ทำเช่นนี้ คือ พระองค์ทรงมอบพระองค์แก่เรา  เราถูกสร้างให้แบ่งปันความรักแก่กัน


    บรรดาปราชญ์ชาวยิวได้เขียนหนังสือปฐมกาล  แบบการรำพึงเป็นชุดๆ ถึงกำเนิดจักรวาล  และกำเนิดมนุษยชาติ  รูปแบบที่มีชื่อเสียงของการเขียนแบบชาวยิว  มาจากความคิดลึกซึ้งมากในรูปแบบธรรมดาของการเล่าเรื่อง

    พวกเขาบอกเราว่า  ทุกสิ่งได้เกิดขึ้น  เพราะพระผู้สร้างที่เอาใจใส่และน่ารัก  ในปฐมกาลได้ประสงค์เช่นนั้น  มาจากความรักของพระองค์  และพลังขับภายในที่แบ่งปันพระองค์เอง  คนที่มีความรักทุกคนรู้จักพลังขับภายในนี้  พระเจ้ามิได้สร้างสรรค์สิ่งใดแบบเกิดเอง  ทุกสิ่งล้วนมีจุดประสงค์ทั้งสิ้น  เป็นพิเศษ ชายและหญิง ผู้ที่ถูกสร้างตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า  จนว่าพระองค์สามารถแบ่งปันพระองค์เองกับมนุษย์แบบที่มิได้ทำกับสิ่งสร้างอื่นๆ  ในหนังสือปฐมกาลบอกเราว่า  พระองค์ได้ระบายลมปราณชีวิตเข้าในชายและหญิงเท่านั้น  มิใช่แก่สิ่งสร้างอื่นๆ

    สังเกตว่าการสร้างมนุษย์สำคัญกว่าการสร้างสิ่งมีชีวิตอื่นๆ  พระเจ้าทรงระบายพระจิตเข้าในมนุษย์  ให้มีชีวิตและความรัก  แล้วพระเจ้าจึงได้ทรงสร้างสวนและทุกสิ่งน่าอัศจรรย์อื่นๆ ที่เราพบในจักรวาลและในโลก  แล้วพระเจ้าตรัสว่า  มนุษย์อยู่คนเดียวนั้นไม่ดีเลย  ดังนั้นพระองค์จึงมอบสิ่งสร้างทุกอย่างแก่อาดัมและให้อาดัมตั้งชื่อ  แต่ไม่มีสิ่งใดช่วยมิให้อาดัมรู้สึกโดดเดี่ยว  พระเจ้ามิได้กลับไปใช้ดินมาสร้างหญิง  เปล่าเลย  พระเจ้าใช้ธรรมชาติของอาดัม  จากส่วนที่ใกล้หัวใจมากที่สุด คือ กระดูกซี่โครงของอาดัม   พระเจ้าทรงออกแบบสร้างผู้หญิง (ให้น่ารัก)

    ในช่วงเวลานั้นอาดัมได้ตระหนักว่าตนไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป  และบัดนี้สมบูรณ์แล้ว  อาดัมได้พบอีกครึ่งหนึ่งของจิตใจและวิญญาณในผู้หญิง   “นี่คือกระดูกจากกระดูกของฉัน  และเนื้อจากเนื้อของฉัน  นางจะมีชื่อว่า หญิง” (ภาษาฮีบรูว่า ishshah เทียบ ชาย กับ ชายา  ในภาษาไทย)

    ในธรรมชาติของพระเจ้า  พระองค์มิได้อยู่โดดเดี่ยว  พระองค์มีธรรมชาติที่แบ่งปันความรัก  พระเจ้าทรงแสนดีจนว่า  พระองค์ไม่สามารถเก็บความรักไว้เพื่อพระองค์เอง  ในการสร้างชายและหญิง  พร้อมด้วยพลังขับภายในให้พบตนเองในกันและกัน  แต่ละคนพบตนเองในผู้อื่น  พระเจ้าทรงแสดงข้อเท็จจริงภายในพระองค์ในมนุษยชาติของเรา  เราถูกสร้างให้เป็นของกันและกัน    ในการเป็นของกันและกันนี้  เราก็สะท้อนชีวิตของเราเป็นของพระเจ้าด้วย  ในการเป็นของกันและกันนี้เราก็แบ่งปันในความรักของพระเจ้า และพลังขับของพระองค์เองก็เป็นของเราด้วย

พระสังฆราช  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(ตุลาคม-ธันวาคม  2015), หน้า 411-412.       

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย