Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
20 กันยายน 2015
บทอ่าน
    ปชญ  2 : 12,17 -20 ; ยก 3 : 16 – 4 : 3 ; มก 9 : 30 – 37
พระวรสารสัมพันธ์กับ    คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  (CCC)  474, 557, 1825
ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร  (CSDC) 379
จุดเน้น        วิถีชีวิตศิษย์แท้ของพระเยซูเจ้า


    พวกเราส่วนมากชอบความสำเร็จ   เกือบทุกวัน โดยผ่านทางสื่อต่างๆ ทำให้เราสนใจ ผู้ที่ร่ำรวยที่สุด ผู้ที่มีกำลังมากที่สุด ผู้ที่สวยที่สุด ผู้ที่น่าเลียนแบบนำแฟชั่นมากที่สุด  แม้แต่นักกีฬา และ ทีมที่ชนะมากที่สุด   กิจกรรมของเขา  รูปภาพของพวกเขาขึ้นปรากฏในสื่อสังคมต่างๆ  และชีวิตของเขาอยู่ในวงสนทนาตลอด    บ่อยครั้งเราจึงต้องการได้สิ่งที่พวกเขามี  ตลอดจนชื่อเสียง และโชคลาภ  เราก็เริ่มทำตามความคิดที่อยากพบความสำเร็จ  ตามมาตรฐานที่เราคิด ฝัน และทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ

    บรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าก็ตกในหลุมดักเช่นเดียวกัน   ในพระวรสาร พระเยซูเจ้าบุตรของพระเจ้าได้ทำนายถึง พระทรมาน และ การกลับคืนชีพ  แต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจพระวาจานี้ กลับถกเถียงกันว่าผู้ใดยิ่งใหญ่กว่ากัน

    พระวาจาของพระเยซูเจ้าช่วยแต่งชีวิตของเราอย่างไร มีความคิดฝ่ายโลก หรือ อำนาจร้ายๆประการใดที่กำลังทำงานขัดขวางเรามิให้ติดตามพระเยซูเจ้า  ใคร หรือ มีอะไรที่ทำให้เราหลงทางหันไปสนใจความมีชื่อเสียง เด่นดัง

    บทอ่านต่างๆ วันนี้ให้แนวทางชัดเจน  บรรดาศิษย์ของพระเยซูคริสตเจ้าต้องไม่แสวงหาอำนาจและชื่อเสียงที่วัฒนธรรมของโลกหยิบยื่นให้  แต่เราสนใจสันติภาพ และ ความบริสุทธิ์ บรรดาศิษย์ของพระคริสตเจ้าไม่ควรทะเยอทะยานอิจฉาและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว แต่เน้นการรับใช้ความดีความงามส่วนรวม    บรรดาศิษย์ของพระคริสตเจ้าไม่ควรให้ความสนใจต่อคนร่ำรวย  และ คนมีอิทธิพล แต่ควรสนใจ เด็กๆ ซื่อๆ และ ผู้ถูกทอดทิ้ง  บรรดาศิษย์ของพระคริสตเจ้าไม่ควรกังวลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เสื้อผ้าการแต่งกาย และ การรับประทานอาหารหรูหรา  แต่ควรสนใจจัดหาที่พักพิง  เสื้อผ้า  และอาหารสำหรับผู้ที่มีความลำบากเดือดร้อนกว่า

    พรคริสตเจ้าทรงเน้นการทำตามพระประสงค์ของพระบิดา และ แบ่งปันความรักของพระบิดา  เพื่อทำตามนี้  พระองค์ทรงอดทนต่อพระทรมานจนสิ้นพระชนม์และทรงกลับคืนชีพในพระสิริรุ่งโรจน์   พี่น้อง เพื่อเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูคริสตเจ้า  เรียกร้องเราให้ปรับความคิดบ่อยๆ ให้ตายต่อตัวเอง(คือสละน้ำใจของเรา) จะได้กลับคืนชีพใหม่ (พบความสำเร็จแท้จริงในชีวิต)

    ในเวลาที่พี่น้องจะประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ ให้ตั้งใจดีๆ พระองค์ทรงเรียกเราโดยอาศัยพระวรสารนี้ เพื่อพี่น้องจะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ (พบความสำเร็จ) ในพระเยซูคริสตเจ้าของเรา    คิดเช่นนี้จึงมีคุณค่าว่าติดตามพระองค์จริง

พระสังฆราช  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(กรกฎาคม-กันยายน  2015), หน้า 389-390.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย