Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเป็นเจ้า
วันขึ้นปีใหม่  1 มกราคม 2015 
บทอ่าน กดว 6:22-27 ; กท 4:4-7 ; ลก 2:16-21
พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 527, 2599
จุดเน้น พระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้าเป็นแม่ของเราด้วย

ในพระวรสารวันนี้จากนักบุญลูกา เราได้ยินว่าพระนางมารีย์ได้ทรงเก็บเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ไว้และคิดคำนึงอยู่ในใจ... เราอาจคิดสักครู่หนึ่งเกี่ยวกับสิ่งที่พระนางมารีย์ได้ทรงเก็บเรื่องทั้งหมดและคิดคำนึง บางทีพระนางอาจคิดถึงทูตสวรรค์กาเบรียลที่ได้ไปเยี่ยม และสิ่งที่พระเจ้าทรงขอร้องให้เธอตั้งครรภ์พระบุตร บางทีพระนางอาจระลึกถึงคำพูดของนางเอลีซาเบ็ธ ที่ทักทายเธอว่าได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆ และ “พระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้า” (ลก 1:42-43) เหมือนนักบุญโยเซฟได้น้อมรับพระประสงค์ของพระเจ้า ยอมรับพระนางมารีย์เป็นภรรยาและดูแลพระกุมาร เราอาจวาดมโนภาพว่าหัวใจของบรรดาคนเลี้ยงแกะเปี่ยมด้วยความยินดี ตามที่ทูตสวรรค์ได้ประกาศเรื่องพระผู้ไถ่เสด็จมาบังเกิด

พี่น้องเรามั่นใจได้ว่าพระนางมารีย์มีสันติสุขที่พระเจ้าปฏิบัติกับพระนาง ช่วยให้พระนางไม่กังวล หรือเครียดเกินไปกับสถานการณ์รอบๆ เวลาที่พระเยซูประสูติ เรารู้ว่าพระนางเปี่ยมด้วยความเชื่อในพระเจ้า และหวังในอนาคตของพระบุตร แม่พระตรัสกับนางเอลีซาเบ็ธว่า “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า จิตวิญญาณของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้า พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้า... พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์” (เทียบ ลูกา 1:46-49) พระนางมารีย์และนักบุญโยเซฟเป็นเครื่องมือให้พระเจ้าอวยพรแก่ชาติอิสราเอล และแก่มนุษย์ทุกคน

พระนางมารีย์และนักบุญโยเซฟเป็นลูกหลานที่ซื่อสัตย์ของชาวอิสราเอล และบางทีได้ยินเรื่องพระเจ้าตรัสประทานพรหลายครั้งแก่โมเสส อาโรน และบรรดาพระสงฆ์ เราเองก็ได้ยินพระเจ้าอวยพรในบทอ่านแรกวันนี้ “ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรท่าน และพิทักษ์รักษาท่าน ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่าน และโปรดปรานท่าน ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญ” สันติได้อยู่กับพระนางมารีย์และนักบุญโยเซฟเพราะเหตุว่า ท่านรู้ว่าพระเจ้าได้สถิตกับท่าน นี่จึงเป็นพระพรที่เหมาะสมสำหรับเราด้วย ขณะที่เราเริ่มปีใหม่ และมาภาวนาเพื่อสันติภาพในสมัยของเรา เมื่อสันติภาพครองใจของเราแล้วเท่านั้น เราจึงสามารถเผื่อแผ่สันติภาพนี้ไปสู่ผู้อื่น

ในพิธีกรรมวันนี้ มีหลายสิ่งให้เราเก็บเรื่องทั้งหมดไว้และคิดคำนึงอยู่ในใจ พระนางพรหมจารีมารีย์ พระมารดาพระเจ้า เป็นมารดาของพระศาสนจักรและเป็นแม่ของเราด้วย แม้พระนางได้ประสบความยากลำบาก พระนางยังคงสงบไว้วางใจในความรักและการดูแลของพระเจ้า พระเจ้าได้เคยประทานพรแก่โมเสส อาโรน ก็ทรงอวยพรแม่พระ และเราด้วย ขอพระแม่มารีย์ช่วยเราให้มีสันติสุข ไว้วางใจในความดีงามของพระเจ้า ดังที่เราเทิดเกียรติแม่พระ และขอพระนางเสนอวิงวอนให้เรา วันทามารีย์ พระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อเราคนบาป บัดนี้ และเมื่อจะตายเทอญ

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing,
(มกราคม - มีนาคม 2015), หน้า 1-2.