Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเป็นเจ้า
วันขึ้นปีใหม่  1 มกราคม 2015 
บทอ่าน กดว 6:22-27 ; กท 4:4-7 ; ลก 2:16-21
พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 527, 2599
จุดเน้น พระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้าเป็นแม่ของเราด้วย

ในพระวรสารวันนี้จากนักบุญลูกา เราได้ยินว่าพระนางมารีย์ได้ทรงเก็บเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ไว้และคิดคำนึงอยู่ในใจ... เราอาจคิดสักครู่หนึ่งเกี่ยวกับสิ่งที่พระนางมารีย์ได้ทรงเก็บเรื่องทั้งหมดและคิดคำนึง บางทีพระนางอาจคิดถึงทูตสวรรค์กาเบรียลที่ได้ไปเยี่ยม และสิ่งที่พระเจ้าทรงขอร้องให้เธอตั้งครรภ์พระบุตร บางทีพระนางอาจระลึกถึงคำพูดของนางเอลีซาเบ็ธ ที่ทักทายเธอว่าได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆ และ “พระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้า” (ลก 1:42-43) เหมือนนักบุญโยเซฟได้น้อมรับพระประสงค์ของพระเจ้า ยอมรับพระนางมารีย์เป็นภรรยาและดูแลพระกุมาร เราอาจวาดมโนภาพว่าหัวใจของบรรดาคนเลี้ยงแกะเปี่ยมด้วยความยินดี ตามที่ทูตสวรรค์ได้ประกาศเรื่องพระผู้ไถ่เสด็จมาบังเกิด

พี่น้องเรามั่นใจได้ว่าพระนางมารีย์มีสันติสุขที่พระเจ้าปฏิบัติกับพระนาง ช่วยให้พระนางไม่กังวล หรือเครียดเกินไปกับสถานการณ์รอบๆ เวลาที่พระเยซูประสูติ เรารู้ว่าพระนางเปี่ยมด้วยความเชื่อในพระเจ้า และหวังในอนาคตของพระบุตร แม่พระตรัสกับนางเอลีซาเบ็ธว่า “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า จิตวิญญาณของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้า พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้า... พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์” (เทียบ ลูกา 1:46-49) พระนางมารีย์และนักบุญโยเซฟเป็นเครื่องมือให้พระเจ้าอวยพรแก่ชาติอิสราเอล และแก่มนุษย์ทุกคน

พระนางมารีย์และนักบุญโยเซฟเป็นลูกหลานที่ซื่อสัตย์ของชาวอิสราเอล และบางทีได้ยินเรื่องพระเจ้าตรัสประทานพรหลายครั้งแก่โมเสส อาโรน และบรรดาพระสงฆ์ เราเองก็ได้ยินพระเจ้าอวยพรในบทอ่านแรกวันนี้ “ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรท่าน และพิทักษ์รักษาท่าน ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่าน และโปรดปรานท่าน ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญ” สันติได้อยู่กับพระนางมารีย์และนักบุญโยเซฟเพราะเหตุว่า ท่านรู้ว่าพระเจ้าได้สถิตกับท่าน นี่จึงเป็นพระพรที่เหมาะสมสำหรับเราด้วย ขณะที่เราเริ่มปีใหม่ และมาภาวนาเพื่อสันติภาพในสมัยของเรา เมื่อสันติภาพครองใจของเราแล้วเท่านั้น เราจึงสามารถเผื่อแผ่สันติภาพนี้ไปสู่ผู้อื่น

ในพิธีกรรมวันนี้ มีหลายสิ่งให้เราเก็บเรื่องทั้งหมดไว้และคิดคำนึงอยู่ในใจ พระนางพรหมจารีมารีย์ พระมารดาพระเจ้า เป็นมารดาของพระศาสนจักรและเป็นแม่ของเราด้วย แม้พระนางได้ประสบความยากลำบาก พระนางยังคงสงบไว้วางใจในความรักและการดูแลของพระเจ้า พระเจ้าได้เคยประทานพรแก่โมเสส อาโรน ก็ทรงอวยพรแม่พระ และเราด้วย ขอพระแม่มารีย์ช่วยเราให้มีสันติสุข ไว้วางใจในความดีงามของพระเจ้า ดังที่เราเทิดเกียรติแม่พระ และขอพระนางเสนอวิงวอนให้เรา วันทามารีย์ พระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อเราคนบาป บัดนี้ และเมื่อจะตายเทอญ

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing,
(มกราคม - มีนาคม 2015), หน้า 1-2.

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย