Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า
28 ธันวาคม 2014 
บทอ่าน     บรส 3:2-6, 12-14  ;  คส 3:12-21  ;  ลก 2:22-40
พระวรสารสัมพันธ์กับ     คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  (CCC)   149, 529, 575, 583, 587, 618, 695, 711, 713
จุดเน้น     ครอบครัวคริสตชนต้องเลียนแบบชีวิตครอบครัวศักดิ์สิทธิ์


         พระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่ของเรา  ได้ปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางพรหมจารีมารีย์  ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระจิตเจ้า  และประสูติในครอบครัวที่น่ารักเอาใจใส่กันและศักดิ์สิทธิ์  ทั้งนักบุญโยเซฟบิดาเลี้ยง  และพระมารดามารีย์  เป็นชาวยิวที่ศรัทธา  รักพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง  ซื่อสัตย์และเชื่อฟังทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ขอให้ทั้งสองกระทำ  ทั้งสองได้รักและให้เกียรติกันและกันฉันสามีภรรยาจนตลอดชีวิต  ได้เอาใจใส่เลี้ยงดูพระกุมารเยซูด้วยความรัก  ทั้งด้วยคำพูดและแบบอย่างในการรักพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์

    เรามีโอกาสดีฟังพระวรสารวันนี้  ช่วยให้เห็นแบบอย่างความศักดิ์สิทธิ์น่าประทับใจในชีวิตของนักบุญโยเซฟ  พระนางมารีย์  และพระเยซูเจ้า  ซึ่งอยู่ด้วยกันในฐานะครอบครัวหนึ่ง     นักบุญโยเซฟและพระนางมารีย์พาพระกุมารเยซูไปที่พระวิหารกรุงเยรูซาเล็ม  ตามธรรมบัญญัติ  เพื่อแสดงตนและถวายพระกุมารแด่พระเจ้า  ขณะที่พวกเขากำลังอยู่ในพระวิหารเพื่อทำตามธรรมบัญญัติ  นักบุญโยเซฟและพระนางมารีย์ได้พบกับสิเมโอซึ่งเป็นคนชอบธรรมและยำเกรงพระเจ้า  ผู้เปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า  สิเมโอรับพระกุมารมาอุ้มไว้และกล่าวถวายพระพรแด่พระเจ้าว่า “ข้าแต่พระเจ้า  บัดนี้  พระองค์ทรงปล่อยผู้รับใช้ของพระองค์ไปเป็นสุข  ตามพระดำรัสของพระองค์  เพราะนัยน์ตาของข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดพ้น  ผู้ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับนานาประชาชาติ  เป็นแสงสว่างเปิดเผยให้คนต่างชาติรู้จักพระองค์  และเป็นสิริรุ่งโรจน์สำหรับอิสราเอลประชากรของพระองค์”  เมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้  นักบุญโยเซฟและพระนางมารีย์ประหลาดใจและสงสัยในอนาคตของพระกุมารเยซู

    หลังจากที่ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติทุกประการแล้ว  นักบุญโยเซฟและพระนางมารีย์ก็พาพระกุมารเยซูกลับไปที่เมืองนาซาเร็ธ  พวกเขาดำเนินชีวิตในความรักและเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและระหว่างกัน  ได้ทำหน้าที่เลี้ยงดูพระองค์ด้วยความรักและเอาใจใส่  ผลที่ตามมา คือ พระเยซูเจริญวัยแข็งแรงขึ้น  ทรงพระปรีชาญาณ  และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า

    บัดนี้  พี่น้องถามตนเองได้ว่า
•    วิธีดำเนินชีวิตของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์สอนอะไรแก่เราสมัยปัจจุบัน
ประการแรก    ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เป็นแบบอย่างสำหรับครอบครัวคริสตชน  หมายความว่าทุกครอบครัวในพระศาสนจักร  ถูกเรียกให้มุ่งสู่ความศักดิ์สิทธิ์   เพื่อจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์  สามีภรรยาคริสตชน  เหมือนโยเซฟและพระนางมารีย์  จำเป็นต้องรักพระเจ้า  และซื่อสัตย์   ให้พระองค์สำคัญเป็นอันดับแรกในชีวิต  นี่เป็นรากฐานมั่นคงสำหรับการแต่งงานซึ่งยาวนานทั้งชีวิต  นำสามีภรรยาให้เป็นหนึ่งเดียวกันในความรักพระเจ้าและรักกัน  ช่วยครอบครัวให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนจะเป็นหนึ่งเดียวกันในความรักพระเจ้าและรักกัน

คุณลักษณะอื่นที่จำเป็น คือ นอบน้อมเชื่อฟังพระเจ้า  และดำเนินชีวิตในความรัก  และเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและกันและกัน  ก็คือการภาวนาและปฏิบัติความเชื่อด้วยความจริงใจ  ครอบครัวคริสตชนเป็นสถานที่ที่สมาชิกเติบโตในความเชื่อ  เป็นที่สมาชิกแต่ละคนรักกันและช่วยเหลือสนับสนุนกัน  พัฒนาให้ดีที่สุดเท่าที่สามารถ  เป็นสถานที่ที่สมาชิกแต่ละคนฉายแสงแห่งความดี  เป็นแบบอย่างแก่คนอื่น  การภาวนาด้วยกันอย่างสม่ำเสมอ  และการไปร่วมพิธีมิสซาด้วยกัน  เป็นเรื่องสำคัญในชีวิตครอบครัว

สรุป  ให้พระเจ้าเป็นอันดับแรก  แล้วรักและสนับสนุนกันด้วยการภาวนาและการไปร่วมมิสซาด้วยกัน  ครอบครัวอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์  เป็นตัวอย่างดีแก่คนอื่นในชีวิต  ครอบครัวเช่นนี้จะมีสันติสุขและความยินดี

พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(ตุลาคม – ธันวาคม  2014), หน้า 548 - 550.