Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
21 ธันวาคม 2014
 
บทอ่าน     2 ซมอ 7:1-5, 8-12, 14ก-16  ;  รม 16:25-27  ;  ลก 1:26-38
พระวรสารสัมพันธ์กับ     คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  (CCC)   64, 148, 269, 273, 276, 332, 430, 437, 484, 486, 488, 490-1, 494, 497, 505, 510, 559, 697, 706, 709, 723, 2571, 2617, 2677, 2812, 2827, 2856
ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร  (CSDC)  59
จุดเน้น     ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงวาระสุดท้าย  งานทั้งหมดของพระเจ้าเป็นพระพร


   พวกเราส่วนใหญ่ได้มีประสบการณ์เหตุการณ์บางอย่างในชีวิต  หรือในชีวิตของผู้ที่เรารัก  ซึ่งดูเหมือนในตอนแรกอาจไกลตัว  เหตุการณ์บางอย่างก็ดูไม่มีเหตุผลอธิบายได้  เราจึงอาจอธิบายสิ่งนั้นว่าเป็นอารมณ์ตลกของพระเจ้า  ในความเป็นจริง  เราต้องตระหนักว่าพระเจ้าทรงมีแผนการมหัศจรรย์สำหรับเรา

    กษัตริย์ดาวิดเป็นตัวอย่างเรื่องนี้  ดังที่เราได้ยินในบทอ่านที่หนึ่ง   ดาวิดเป็นคนซื่อๆ จริงใจ  ปรารถนาจะสร้าง (วิหาร) ที่ประทับที่เหมาะสมให้พระเจ้า  พระเจ้าจริงบอกดาวิดโดยผ่านทางประกาศกนาธันว่า  ถึงแม้เป็นความคิดที่ดี  แต่ยังเป็นไปไม่ได้  พระเจ้าทรงเตือนใจดาวิดว่าพระองค์เป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง  พระองค์จะทรงสร้างราชวงศ์ถาวรให้ดาวิด  และนำพระพรมากมายให้ประชาชน

    พระวรสารวันนี้ให้แบบอย่างงานของพระเจ้าที่มีวิธีการลึกซึ้ง  มหัศจรรย์  ลองคิดดูที่หญิงสาวสุภาพ  เงียบๆ  มีทูตสวรรค์มาบอกว่าเป็นทูตจากพระเจ้า  บอกว่าพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพต้องการให้หญิงสาวผู้นี้เป็นมารดาของพระผู้ไถ่  ดูเหมือนเรื่องนี้ยิ่งกว่าบทภาพยนตร์  แต่ก็ไม่มีมนุษย์คนไหนจะเขียนเรื่องราวมหัศจรรย์เทียบได้    พระนางมารีย์ทรงรับแจ้งจากทูตสวรรค์  พระเจ้าทรงโปรดปรานแม่พระมาก  และเธอได้เชื่อฟังและซื่อสัตย์กับพระเจ้า  เพราะแม่พระเปิดใจให้พระเจ้าทำงานในเธอ  บุตรพระเจ้าจึงได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์  เมื่อแม่พระถามว่า “เหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้อย่างไร”  ทูตสวรรค์ตอบว่า “พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่าน  และพระอานุภาพของพระผู้สูงสุดจะแผ่เงาปกคลุมท่าน”

    พระนางมารีย์มีความเชื่อลึกซึ้ง  และไว้วางใจในพระเจ้า  จึงมีความกล้าตอบรับพระเจ้า  ให้เรากตัญญูที่พระมารดามารีย์ได้ยอมรับและร่วมมือกับพระประสงค์ของพระเจ้า  เป็นแบบอย่างแก่เราให้มีความเชื่อลึกซึ้งในพระเจ้า  และปรารถนาจะดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้า

    พระคัมภีร์วันนี้เตือนใจเรา  ยิ่งใกล้วันคริสต์มาส  เราไม่สามารถบรรจุพระเจ้า หรือ ควบคุมพระเจ้าได้  ถึงกระนั้น  อีกแง่หนึ่ง  สิ่งที่เราบางคนพยายามปฏิบัติได้ คือ ตีวงความสัมพันธ์กับพระเจ้าในพิธีวันนี้  หากเราพยายามเลียนแบบชีวิตของพระนางพรหมจารี  เราต้องพยายามเปิดใจตนเองอย่างสิ้นเชิงต่อพระประสงค์ของพระเจ้า  ยอมให้พระองค์ทำงานในชีวิตของเรา  ทำให้เราแปลกใจได้ไม่ว่าพระองค์ต้องการอะไร
    เราควรตีวงความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์  ไม่ว่าสถานที่ใด หรือ ส่วนใดในชีวิต  ทำเช่นนี้  เราจะไม่พลาดในการทำตามพระประสงค์  โดยมีส่วนร่วมเต็มที่ในฐานะเป็นเครื่องมือช่วยสร้างอาณาจักรสวรรค์ ณ  แผ่นดิน     เรามาถึงสัปดาห์สุดท้ายของการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าแล้ว  ให้เราสะท้อนการตอบของแม่พระว่า “ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้า  ตามวาจาของท่านเถิด”

พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(ตุลาคม – ธันวาคม  2014), หน้า 532 - 534.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย