Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
วันพระคัมภีร์ 

14 ธันวาคม 2014
 
บทอ่าน     อสย 61:1-2ก, 10-11  ;  1 ธส 5:16-24  ;  ยน 1:6-8, 19-28
พระวรสารสัมพันธ์กับ     คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  (CCC)   575, 613, 717, 719
ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร  (CSDC)  121
จุดเน้น     ในวิธีเดียวกันเหมือนนักบุญยอห์น บัปติสต์  เราต้องพยายามเป็นพยานที่ซื่อสัตย์ต่อพระเยซูเจ้า


    ดังที่เราฟังพระวรสารสัปดาห์นี้  เกี่ยวกับนักบุญยอห์น บัปติสต์  ทั้งชีวิตและพันธกิจของท่านในการเตรียมโลกเพื่อต้อนรับพระเมสสิยาห์  นักบุญยอห์นไม่แน่ใจว่าใครจะเป็นพระเมสสิยาห์  หรือ  พระองค์จะเสด็จมาเมื่อใดชัดๆ  แต่นักบุญยอห์นได้รู้สึกว่าพระเจ้าได้เรียกท่านให้เตรียมทางรับพระองค์  ท่านได้เทศน์สอนให้ประชาชนกลับใจจากบาป  หันมารับพิธีล้างด้วยน้ำ  ความเชื่อของนักบุญยอห์นในพระเจ้ามั่นคงมาก  และเข้มแข็งมากด้วยการอุทิศตนเตรียมประชากรคอยรับเสด็จพระเมสสิยาห์  จนว่าท่านเต็มใจสละชีวิตของตน

    เวลาที่เรารับศีลล้างบาป  เราแต่ละคนได้รับเจิมที่หน้าผากด้วยน้ำมันคริสมา  และผู้โปรดศีลกล่าวว่า     “พระองค์เองทรงเจิมพวกเธอด้วยน้ำมันคริสมา

พวกเธอจะได้ร่วมหมู่กับประชากรของพระองค์
จะได้เป็นอวัยวะในพระวรกายของพระคริสตเจ้า
ผู้ทรงเป็นสงฆ์  ประกาศก และ กษัตริย์”  (พิธีโปรดศีลล้างบาปเด็ก)
เรากลายเป็นเหมือนพระคริสต์  โดยอาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มชีวิตคริสตชนนี้  เมื่อเราคิดถึงมรดกแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์    และบทอ่านวันนี้  เราก็สามารถค้นพบกระแสเรียกของเราในฐานะเป็นคริสตชนในสังคม

    ในฐานะศิษย์ของพระคริสตเจ้า  เราต้องดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์  ในสภาพของเราในสังคม เช่น  ช่วยให้เป็นอิสระ  ให้อภัย  และให้ความรัก  เราทำสิ่งเหล่านี้ได้ทุกวัน เช่น  คำพูดดี  ให้ยืมของ  ยื่นมือให้ความช่วยเหลือผู้ลำบาก  แบ่งปันอาหาร  เยี่ยมผู้ป่วยหรือคนโดดเดี่ยว  ชวนมาร่วมฉลองคริสต์มาส

    นี่เป็นวิธีการต่างๆ ที่เราสามารถเชิญพระคริสตเจ้ามาอยู่ท่ามกลางเราในวันนี้  หากทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็เท่ากับว่า  เราเตรียมชุมชนให้ต้อนรับพระคริสตเจ้าเสด็จมาครั้งสุดท้าย  เรามีหน้าที่  เราได้รับกระแสเรียกจากพระเจ้า  เหมือนนักบุญยอห์น  ให้เป็นพยานที่ซื่อสัตย์  รับใช้พระคริสตเจ้าในทุกคน  ทั้งด้วยคำพูดและกิจการ

พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(ตุลาคม – ธันวาคม  2014), หน้า 522 - 523.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย