Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2014
 
บทอ่าน     อสย 63:16ข-17, 19ข ; 64:2-7  ;  1 คร 1:3-9  ;  มก 13:33-37
พระวรสารสัมพันธ์กับ     คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  (CCC)   672, 2849
จุดเน้น     เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า  เป็นเวลาสำหรับการตระหนักถึงทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อเรา

 

พระวรสารวันนี้  พระเยซูเจ้าตรัสว่า  จงระวัง  จงตื่นเฝ้าเถิด  เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าเป็นเวลาดีเพื่อเตือนใจเราเองถึงวิธี 3 แบบ  เพื่อตระหนักรู้  หรือการระวัง  เป็นประโยชน์สำหรับประชาชนทุกคน

ประการแรก   เป็นเรื่องดีที่ตระหนักรู้ถึงความงามและระเบียบในสิ่งต่างๆ ที่พระเจ้าทรงสร้าง   เมื่อเราเห็นระเบียบน่าพิศวงในธรรมชาติ  ยกตัวอย่างความซับซ้อนของดวงตามนุษย์  มีระบบสายตาที่ทำหน้าที่อย่างดี  ช่วยเราให้สัมผัสกระบวนภาพน่าทึ่งมากๆ   เรารู้ว่าต้องมีผู้ทำและผู้สร้าง

แบบที่สอง   การตระหนักนี้ช่วยเปิดตัวเราให้รับรู้ความจริงเกี่ยวกับพระผู้สร้าง  นอกจากสิ่งที่เราเห็นสิ่งสร้างของพระองค์  พระเจ้าทรงรักเรามากจนว่าพระองค์ทรงบอกเรายิ่งขึ้นเกี่ยวกับพระองค์เอง  ทรงเปิดเผยความจริงในพระคัมภีร์และธรรมประเพณีศักดิ์สิทธิ์    นักบุญเปาโลกล่าวในบทอ่านที่สองวันนี้  “เมื่อท่านได้อ้างถึงการเปิดเผย (ความจริง) เกี่ยวกับพระเยซูคริสตเจ้า  องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”  ประโยคนี้อ้างถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูเจ้า  ซึ่งเรากำลังพูดถึงเรื่องนี้       เรื่องเตือนใจเราว่าพระเยซูเจ้าเป็นการเปิดเผยสมบูรณ์ของพระเจ้าพระบิดาของเรา  พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองแก่เราตลอดประวัติศาสตร์   การเปิดเผยสมบูรณ์ที่สุดในพระเยซูคริสตเจ้า  และพระศาสนจักรยังคงรักษาแรงผลักนี้ด้วยการแบ่งปันคลังแห่งความเชื่อกับทุกคนผู้แสวงหาความจริง    เมื่อเราตระหนักรู้ว่าพระเจ้าทรงมาหาเราอย่างไร  เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าช่วยเตรียมเราให้ฉลองการประสูติของพระองค์  และให้แรงผลักด้านจิตวิญญาณแก่เรา  เพื่อการดำรงชีวิตและการแบ่งปันความเชื่อในรอบปี

แบบที่สาม   เป็นเรื่องดีที่ตระหนักรู้ว่าพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาจริงๆ ในพระสิริรุ่งโรจน์  ชีวิตรีบเร่งวุ่นวาย    เราจึงยุ่งมากๆ  ยุ่งง่ายมาก  บางครั้งเดี๋ยวที่นี่  เดี๋ยวที่โน่น  ยุ่งจนเราลืมความสุขและสันติ  ที่รอบุคคลที่ยอมรับของขวัญแห่งความรอดพ้น  ของขวัญที่ถูกทำให้เป็นไปได้  โดยอาศัยความทุกข์  ความตาย  และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าพระบุตรแต่องค์เดียว    เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าเตือนเราให้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการกลับมาของพระคริสตเจ้า  และให้แรงบันดาลใจเรา  ตามที่ประกาศกอิสยาห์กล่าวในบทอ่านแรกของวันนี้  ให้ทำสิ่งที่ถูกต้อง  และระลึกถึงวิถีทางของพระเจ้า

    ขอให้พี่น้องได้รับพระพรเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า  เพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า  และจงระวังตื่นเฝ้ามุ่งสู่ความรอดพ้นนิรันดร                
พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(ตุลาคม – ธันวาคม  2014), หน้า 502 - 503.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย