Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล 
(วันกระแสเรียก)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2014
 
บทอ่าน     อสค  34:11-12, 15-17  ;   1คร  15:20-26, 28  ;   มธ  25:31-46
พระวรสารสัมพันธ์กับ     
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  (CCC)   544, 1033, 1373, 2447, 2831

ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร  (CSDC)  183
จุดเน้น     พระเยซูคริสตเจ้าจะทรงเลี้ยงดูฝูงแกะ  และนำมันกลับไปหาพระบิดา


    ไตเติ้ลการฉลองวันนี้เน้นภาวะกษัตริย์ของพระเยซูเจ้า  ดังที่เราพิจารณาบทภาวนาในมิสซานี้  เราพบว่าพระศาสนจักรเรียกพระเยซูเจ้า  กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล  กษัตริย์แห่งสิ่งสร้าง  และกษัตริย์สากล  พระอาณาจักรของพระองค์คือ “ความจริงและชีวิต”  “ความศักดิ์สิทธิ์และพระหรรษทาน” และ “ความยุติธรรม  ความรักและสันติสุข”  ซึ่งปรากฏตรงข้ามกับหัวข้อภาวะกษัตริย์  บทอ่านจากพระคัมภีร์วันนี้  เน้นภาพลักษณ์พระเยซูเจ้าเป็นผู้เลี้ยงแกะและการตัดสินครั้งสุดท้าย

    วันฉลองพระเยซูคริสตเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล  สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 11  ได้เพิ่มเข้ามาในปฏิทินพิธีกรรมในปี ค.ศ. 1925  เพื่อตอบกระแสโลกียนิยมและวัตถุนิยมที่กำลังเติบโต  เป็นการเตือนใจเราถึงความเชื่อพื้นฐานว่า  พระเยซูคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ  เป็นพลังที่ให้ชีวิตสำคัญเพื่อปกครองสิ่งสร้างทั้งหมด  ทั้งในฐานะกษัตริย์และฐานะผู้เลี้ยงแกะ

    ประกาศกเอเสเคียลได้เขียนพระคัมภีร์ระหว่างการเนรเทศที่บาบีโลนประมาณ 600 ปีก่อนการบังเกิดของพระคริสตเจ้า  ในช่วงนั้นมีการกดขี่ชาวอิสราเอล  พระเจ้าจะทำดังนี้  มิใช่ฐานะกษัตริย์หรือนักรบยิ่งใหญ่  แต่ในฐานะผู้เลี้ยงแกะสุภาพ  จะดูแลฝูงแกะและช่วยชีวิตให้มารวมกันจากสถานที่พวกมันถูกทำให้กระจัดกระจาย  พระองค์จะทรงเอาใจใส่บรรดาแกะที่หลงทาง  ที่บาดเจ็บ  และเจ็บป่วย  พระเจ้าจะทรงพิพากษาระหว่าง แกะ และ แพะ    แกะที่อ้วนและแข็งแรงจะถูกทำลาย  คนเลี้ยงแกะสามารถทำเช่นนี้ได้อย่างไร  สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อคนเลี้ยงแกะนั้นคือ องค์พระผู้เป็นเจ้า  พระเจ้าของเรา

    นักบุญเปาโลเริ่มต้นทักทายชาวโครินธ์  ด้วยการเตือนใจว่า  พระคริสตเจ้าได้ถูกยกขึ้นจากผู้ตาย   เพราะเหตุนี้  ทุกคนที่ล่วงหลับในพระคริสตเจ้าจะได้รับการยกขึ้นจากผู้ตาย  ณ วาระสุดท้าย  สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อใด  ไม่มีใครรู้วันและเวลา  นักบุญเปาโลกล่าวว่า  การตัดสินครั้งสุดท้ายจะมาเมื่อพระคริสตเจ้านำฤทธานุภาพทั้งหลายและการปกครอง  ภายใต้อำนาจของพระองค์และความตายถูกทำลาย

    นักบุญเปาโลมีเหตุผลดีที่สอนเช่นนี้แก่ชาวโครินธ์  เมืองโครินธ์เป็นศูนย์กลางการค้าใหญ่วุ่นวายที่มีของทุกสิ่งซื้อขาย  ดังนั้นคริสตชนที่โครินธ์ถูกประจญให้กลับไปดำเนินชีวิตแบบเดิม  นักบุญเปาโลจึงเตือนใจพวกเขาถึงศักดิ์ศรีที่พวกเขาเชื่อในพระเยซูผู้กลับคืนชีพ  และให้ซื่อสัตย์ในวิถีทางที่พวกเขาได้เลือกดำเนินชีวิตจนถึงการพิพากษาครั้งสุดท้าย

    เรากลับมาที่ภาพลักษณ์ของพระเยซูเจ้าผู้เลี้ยงแกะในพระวรสารวันนี้  อย่างไรก็ดี  เวลานี้เราเห็นพระเยซูเจ้าในฐานะผู้เลี้ยงแกะจะทรงแยกแกะออกจากแพะในการพิพากษาครั้งสุดท้าย  และพระองค์จะทรงตัดสินอย่างไรว่าใครจะถูกเลือก  ใครจะถูกปฏิเสธ  คำตอบของพระองค์ชัดเจน คือ ผู้ที่ให้อาหาร  เสื้อผ้า  ให้น้ำดื่ม  ต้อนรับผู้อื่น  และเยี่ยมนักโทษในคุก  จะได้รับเลือก (ให้เข้าอาณาจักรสวรรค์)  ส่วนผู้ที่มิได้ปฏิบัติ  พระเยซูเจ้า (ในบรรดาพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุด)  ก็จะตัดตนเองจากความสัมพันธ์กับพระเจ้า  พระเยซูเจ้าทรงเสนอทางเลือกนี้ให้เราแต่ละคน  เราจะปฏิบัติต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดในท่ามกลางเราอย่างไร

พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(ตุลาคม – ธันวาคม  2014), หน้า 491 - 492.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย