Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล 
(วันกระแสเรียก)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2014
 
บทอ่าน     อสค  34:11-12, 15-17  ;   1คร  15:20-26, 28  ;   มธ  25:31-46
พระวรสารสัมพันธ์กับ     
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  (CCC)   544, 1033, 1373, 2447, 2831

ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร  (CSDC)  183
จุดเน้น     พระเยซูคริสตเจ้าจะทรงเลี้ยงดูฝูงแกะ  และนำมันกลับไปหาพระบิดา


    ไตเติ้ลการฉลองวันนี้เน้นภาวะกษัตริย์ของพระเยซูเจ้า  ดังที่เราพิจารณาบทภาวนาในมิสซานี้  เราพบว่าพระศาสนจักรเรียกพระเยซูเจ้า  กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล  กษัตริย์แห่งสิ่งสร้าง  และกษัตริย์สากล  พระอาณาจักรของพระองค์คือ “ความจริงและชีวิต”  “ความศักดิ์สิทธิ์และพระหรรษทาน” และ “ความยุติธรรม  ความรักและสันติสุข”  ซึ่งปรากฏตรงข้ามกับหัวข้อภาวะกษัตริย์  บทอ่านจากพระคัมภีร์วันนี้  เน้นภาพลักษณ์พระเยซูเจ้าเป็นผู้เลี้ยงแกะและการตัดสินครั้งสุดท้าย

    วันฉลองพระเยซูคริสตเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล  สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 11  ได้เพิ่มเข้ามาในปฏิทินพิธีกรรมในปี ค.ศ. 1925  เพื่อตอบกระแสโลกียนิยมและวัตถุนิยมที่กำลังเติบโต  เป็นการเตือนใจเราถึงความเชื่อพื้นฐานว่า  พระเยซูคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ  เป็นพลังที่ให้ชีวิตสำคัญเพื่อปกครองสิ่งสร้างทั้งหมด  ทั้งในฐานะกษัตริย์และฐานะผู้เลี้ยงแกะ

    ประกาศกเอเสเคียลได้เขียนพระคัมภีร์ระหว่างการเนรเทศที่บาบีโลนประมาณ 600 ปีก่อนการบังเกิดของพระคริสตเจ้า  ในช่วงนั้นมีการกดขี่ชาวอิสราเอล  พระเจ้าจะทำดังนี้  มิใช่ฐานะกษัตริย์หรือนักรบยิ่งใหญ่  แต่ในฐานะผู้เลี้ยงแกะสุภาพ  จะดูแลฝูงแกะและช่วยชีวิตให้มารวมกันจากสถานที่พวกมันถูกทำให้กระจัดกระจาย  พระองค์จะทรงเอาใจใส่บรรดาแกะที่หลงทาง  ที่บาดเจ็บ  และเจ็บป่วย  พระเจ้าจะทรงพิพากษาระหว่าง แกะ และ แพะ    แกะที่อ้วนและแข็งแรงจะถูกทำลาย  คนเลี้ยงแกะสามารถทำเช่นนี้ได้อย่างไร  สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อคนเลี้ยงแกะนั้นคือ องค์พระผู้เป็นเจ้า  พระเจ้าของเรา

    นักบุญเปาโลเริ่มต้นทักทายชาวโครินธ์  ด้วยการเตือนใจว่า  พระคริสตเจ้าได้ถูกยกขึ้นจากผู้ตาย   เพราะเหตุนี้  ทุกคนที่ล่วงหลับในพระคริสตเจ้าจะได้รับการยกขึ้นจากผู้ตาย  ณ วาระสุดท้าย  สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อใด  ไม่มีใครรู้วันและเวลา  นักบุญเปาโลกล่าวว่า  การตัดสินครั้งสุดท้ายจะมาเมื่อพระคริสตเจ้านำฤทธานุภาพทั้งหลายและการปกครอง  ภายใต้อำนาจของพระองค์และความตายถูกทำลาย

    นักบุญเปาโลมีเหตุผลดีที่สอนเช่นนี้แก่ชาวโครินธ์  เมืองโครินธ์เป็นศูนย์กลางการค้าใหญ่วุ่นวายที่มีของทุกสิ่งซื้อขาย  ดังนั้นคริสตชนที่โครินธ์ถูกประจญให้กลับไปดำเนินชีวิตแบบเดิม  นักบุญเปาโลจึงเตือนใจพวกเขาถึงศักดิ์ศรีที่พวกเขาเชื่อในพระเยซูผู้กลับคืนชีพ  และให้ซื่อสัตย์ในวิถีทางที่พวกเขาได้เลือกดำเนินชีวิตจนถึงการพิพากษาครั้งสุดท้าย

    เรากลับมาที่ภาพลักษณ์ของพระเยซูเจ้าผู้เลี้ยงแกะในพระวรสารวันนี้  อย่างไรก็ดี  เวลานี้เราเห็นพระเยซูเจ้าในฐานะผู้เลี้ยงแกะจะทรงแยกแกะออกจากแพะในการพิพากษาครั้งสุดท้าย  และพระองค์จะทรงตัดสินอย่างไรว่าใครจะถูกเลือก  ใครจะถูกปฏิเสธ  คำตอบของพระองค์ชัดเจน คือ ผู้ที่ให้อาหาร  เสื้อผ้า  ให้น้ำดื่ม  ต้อนรับผู้อื่น  และเยี่ยมนักโทษในคุก  จะได้รับเลือก (ให้เข้าอาณาจักรสวรรค์)  ส่วนผู้ที่มิได้ปฏิบัติ  พระเยซูเจ้า (ในบรรดาพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุด)  ก็จะตัดตนเองจากความสัมพันธ์กับพระเจ้า  พระเยซูเจ้าทรงเสนอทางเลือกนี้ให้เราแต่ละคน  เราจะปฏิบัติต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดในท่ามกลางเราอย่างไร

พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(ตุลาคม – ธันวาคม  2014), หน้า 491 - 492.