Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
22  ธันวาคม   2013
บทอ่าน    อสย  7: 10-14  ;  รม  1: 1-7  ;  มธ  1: 18-24
พระวรสารสัมพันธ์กับ    คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  (CCC)  330, 430, 437, 452, 486, 497, 744, 1507, 1846, 2666, 2812
จุดเน้น    ในการบังเกิดของพระเยซูเจ้าเป็นเหตุการณ์ธรรมดามากๆ แต่ก็เป็นธรรมล้ำลึกนี้  พระเจ้าทำให้พระสัญญาสำเร็จเป็นจริง


    2 – 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา  พระศาสนจักรได้เลือกพระวาจาจากพระคัมภีร์หลากหลาย  ที่ช่วยให้เราไตร่ตรองเกี่ยวกับการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า  จะได้ไม่หลงทางฉลองแบบวันหยุดทั่วๆ ไปฝ่ายโลก  เราไตร่ตรองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระคริสตเจ้าผู้เป็น อิมมานูเอล – พระเจ้าสถิตอยู่กับเรา     บทอ่านในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าเหล่านี้ให้กำลังใจ  ท้าทาย  และการเตือนน่ากลัว  กล่าวถึงพระยุติธรรมและพระเมตตา  และทรงเรียกให้กลับใจมาสู่ชีวิตใหม่

    แน่นอน  จุดประสงค์ประการที่สองของบทอ่าน คือ เตรียมเราสำหรับการฉลองวันคริสต์มาส  ระลึกถึงการบังเกิดของพระเยซูเจ้าในประวัติศาสตร์  และในเวลาดังที่เราฟังสภาพแวดล้อมเวลาพระเยซูคริสตเจ้าประสูติ  ดังที่บันทึกในพระวรสาร

    บทอ่านแรกของประกาศกอิสยาห์  เตือนใจเราเกี่ยวกับเครื่องหมายสำคัญ  “หญิงสาวผู้หนึ่งจะตั้งครรภ์  และให้กำเนิดบุตรชาย  และนางจะเรียกเขาว่า ‘อิมมานูเอล’ แปลว่า  พระเจ้าสถิตอยู่กับเรา”  ถูกบันทึกไว้ประมาณ  700 ปี ก่อนพระคริสต์ทรงบังเกิด  พระคัมภีร์ตอนนี้พูดชัดเจนถึงเรื่องนี้  ว่าพระเจ้าเท่านั้นทำได้    หญิงสาวผู้หนึ่งจะตั้งครรภ์ให้กำเนิดบุตรชาย

    ในฐานะชาวยิวศรัทธา  พระนางมารีย์และนักบุญโยเซฟต้องรู้เรื่องพระสัญญานี้  ท่านทั้งสองตระหนักเล็กน้อยว่าพวกเขาแต่ละคนมีบทบาทสำคัญทำให้พระสัญญานี้สำเร็จ     วันนี้  นักบุญโยเซฟพูดน้อยมากที่มีบันทึกในพระวรสาร  ท่านคงสับสนเมื่อได้รู้ว่าหญิงสาวที่เขาหมั้นได้ตั้งครรภ์

    คำถามมากมายกวนใจโยเซฟ  จะเข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตไหม  เขาจะรักและยอมรับเด็กคนนี้ว่าเป็นของเขาเองได้ไหม  เขาสมควรจะเป็นพ่อเลี้ยงของพระเมสสียาห์ หรือ เป็นภัสดาของหญิงสาวพรหมจารี  ดังคำทำนายไว้  เขาต้องรู้ว่าแม่พระมีจิตวิญญาณอุทิศตนเป็นพระมารดาของพระเมสสิยาห์  ยอมรับการวิจารณ์  กล้าหาญ  และไม่คิดเห็นแก่ตัว  ทูตสวรรค์ได้กล่าวกับโยเซฟให้ยอมรับบทบาทใหม่  ไม่ต้องกลัว  ที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้ามากกว่าน้ำใจของตนเอง

    เรามิได้ถูกเรียกให้รับบทบาทศักดิ์สิทธิ์และเป็นธรรมล้ำลึกเช่นนั้นในฐานะผู้ปกครองของพระกุมารเยซู     อย่างไรก็ดี  พระเจ้าทรงเรียกเราให้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องยิ่งใหญ่  ซึ่งยังคงเผยแสดงต่อเนื่องจนปัจจุบันวันนี้     กล่าวคือ  บางคนเป็นนักบวช  พระสงฆ์  บางคนถือโสด  พี่น้องส่วนมากแต่งงานมีครอบครัว  นี่คือพระกระแสเรียกสำหรับเรา  ขณะที่เราเข้าใกล้ฉลองวันคริสต์มาส  ให้เราถือโอกาสนี้ทบทวนชีวิตว่าเราตอบพระกระแสเรียกอย่างไร

    ใช่แล้ว  เราอาจตื่นกลัวมาก  หากเราเผชิญชีวิตขึ้นๆ ลงๆ    อย่างไรก็ดี  โดยอาศัยความเชื่อศรัทธาและความหวังที่พระนางมารีย์ตอบรับพระเจ้า  ก็สามารถช่วยเราได้  ขอพระกุมารเยซูทรงประสูติในใจของพี่น้องในเทศกาลนี้  เพื่อคนอื่นจะสามารถรู้ว่าพระเจ้าทรงซื่อสัตย์ต่อพระสัญญา  ทรงมอบชีวิตพระบุตรเยซูคริสตเจ้า  มาทำให้คำพูดของประกาศกอิสยาห์สำเร็จเป็นจริง  ที่ว่า “หญิงสาวผู้หนึ่งให้กำเนิดบุตรชาย  และนางจะเรียกว่า  อิมมานูเอล  แปลว่า  ‘พระเจ้าสถิตอยู่กับเรา’”

พระสังฆราช  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(ตุลาคม – ธันวาคม 2013), หน้า 503-505.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย