Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

สัปดาห์ที่  33  เทศกาลธรรมดา
17 พฤศจิกายน   2013
บทอ่าน    มลค  3: 19-20ก  ;  2 ธส  3: 7-12  ;  ลก  21: 5-19
พระวรสารสัมพันธ์กับ    คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  (CCC)  675
จุดเน้น    เมื่อโลก  ครอบครัว  และชีวิตของเรา  เกิด (วุ่นวาย) ไร้ระเบียบ  พระเยซูเจ้าช่วยเหลือให้เกิดระเบียบ (มีสันติสุข)  ซึ่งเราปรารถนา


    วิทยาศาสตร์และฟิสิกซ์บอกเราว่า  สิ่งต่างๆ ในโลกมีแนวโน้มสู่ความวุ่นวายไร้ระเบียบในหลายทาง  เราไม่ต้องการรายละเอียดมากนักเกี่ยวกับหน่วยวัดความถี่  หรือกฎของวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนกับพลังงานกล    เอาง่ายๆ เพื่อยืนยันความคิดนี้  เพียงแค่พิจารณาอัตราเฉลี่ยห้องส่วนตัวของเด็กในเวลาใดก็ได้  หรือดูเข้าไปในรถยนต์ของบรรดาผู้ใหญ่  ถ้าเราไม่ได้เอาใจใส่ทำความสะอาด เล็กๆ น้อยๆ ในแต่ละวัน  หรืออย่างน้อยการทำความสะอาดดีๆ บ่อยๆ นอกเวลาทำงาน  (Over time)  หลายสิ่ง  เช่น ห้องหรือรถยนต์ของเรา  และแม้ชีวิตก็ดูวุ่นวายและไร้ระเบียบได้  เราใกล้สิ้นปีพิธีกรรมของพระศาสนจักร  การวุ่นวายไร้ระเบียบ  การต่อสู้  เป็นหัวข้อบทอ่านวันอาทิตย์นี้

    น่าสนใจ     ประกาศกมาลาคีได้ดำเนินชีวิตหลังการอพยพเป็นเชลยที่บาบิโลน  มีแนวโน้มมีระเบียบมากกว่าความวุ่นวายไร้ระเบียบ       ชาวยิว บรรพบุรุษแห่งความเชื่อ  ตกอยู่ในช่วงลำบากในประวัติศาสตร์  เมื่อความเชื่อเฉื่อยชา  พวกเขาได้หลงลืมพระเจ้า  และถูกกวาดต้อนไปเป็นทาสที่กรุงบาบิโลน

    หลังจากการอพยพกลับบ้านสู่ดินแดนแห่งพระสัญญา  และการบูรณะบ้านที่อยู่อาศัยและพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม  พวกเขาได้เริ่มฟื้นฟูระเบียบชีวิตด้านศาสนา  ในบทอ่านแรกวันนี้  ประกาศกมาลาคีกล่าวถึงการพิพากษาครั้งสุดท้าย  และหวังว่าความวุ่นวายไร้ระเบียบจะสิ้นสุด  ประกาศกทำให้ประชาชนมั่นใจว่า  วาระสุดท้ายจะไร้ระเบียบ  เป็นพิเศษสำหรับบรรดาผู้ทำความชั่วและคนหยิ่งยโส  อย่างไรก็ดี  สำหรับบรรดาผู้ซื่อสัตย์  สำหรับผู้หวังในพลังความรักของพระเจ้า  และในพลังของพระเจ้าที่จะนำระเบียบและบรรลุความรอดพ้นอย่างแน่นอน

    บทอ่านที่สองกล่าวถึง ระเบียบด้วยเช่นกัน  นักพระคัมภีร์คิดว่า  จดหมายฉบับแรกของนักบุญเปาโล  คือ คำแนะนำถึงคริสตชนชาวเธสะโลนิกา  ให้รักษาระเบียบที่ดี  ดังที่นักบุญเปาโลเองได้พยายามปฏิบัติ  นักบุญเปาโลได้ทำงานหนัก  อุทิศตนเป็นแบบอย่างสำหรับทุกคน  เพราะชาวเธสะโลนิกาได้คิดว่า  พระเยซูเจ้ากำลังจะเสด็จกลับมาอีกในไม่ช้า  และคิดว่ากำลังถึงวาระสุดท้ายของโลก  ดูเหมือนหลายคนจึงไม่สนใจทำงานหนัก  ให้ชีวิตมีระเบียบ  กล่าวคือ ทำงานประจำวันอย่างซื่อสัตย์

    ในพระวรสาร  พระเยซูเจ้าทรงบอกบรรดาผู้ที่ล้อมรอบพระองค์ให้มองดูยุคสุดท้าย  และมองภาพความวุ่นวายไร้ระเบียบที่จะมาถึง  พระวิหารซึ่งเป็นเครื่องหมายของระเบียบงดงามแห่งความเชื่อของชาวยิว  จะถูกทำลายให้ไม่มีก้อนหินเหลือซ้อนกันเลย  มิใช่พระวิหารเท่านั้น  กระทั่งโลกทั้งมวลจะมืดมิด  และมีเครื่องหมายความวุ่นวายไร้ระเบียบจะปรากฏในวันนั้น  จะเกิดความวุ่นวายเหลือเชื่อบนโลก  เช่น แผ่นดินไหว  ความอดอยาก  และโรคระบาด  ครอบครัวจะแตกแยกด้วย

    ในความวุ่นวายไร้ระเบียบทั้งหมดที่เราประสบในโลกนี้  ในครอบครัว  และในตนเอง  แม้ความวุ่นวายที่รู้ก่อนแล้วในวาระสุดท้าย  เราต้องขอพระเยซูเจ้าให้ช่วยเราฟื้นฟูระเบียบ  อาจจะไม่ชัดเจนหรือเด่นชัด  ระเบียบจะไม่เกิดขึ้นหากปราศจากการทำงาน    จริงๆ มันเรียกร้องความพากเพียรมากๆ  อย่างไรก็ดี  ในวาระสุดท้ายนั้น  พระเยซูเจ้าจะเป็นสันติสุขซึ่งสรรพสิ่งเรียกร้องโหยหาและมีความหวัง  พระองค์จะช่วยเราให้มีความพากเพียรในความเชื่อ  และพบความชื่นชมยินดีในความยุ่งเหยิง  ที่บางครั้งอยู่ล้อมรอบเรา
     
พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(ตุลาคม – ธันวาคม 2013), หน้า 453-454.