Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

สัปดาห์ที่  32  เทศกาลธรรมดา
10 พฤศจิกายน   2013
บทอ่าน    2 มคบ  7: 1-2, 9-14  ;  2 ธส  2: 16-3: 5  ;  ลก  20: 27-38
พระวรสารสัมพันธ์กับ    คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  (CCC)  330
จุดเน้น    พระศาสนจักรเชื่อในการกลับคืนชีพและชีวิตนิรันดร  ดังที่พระเจ้าทรงเผยแสดงผ่านทางชีวิต  และการสอนของพระเยซูเจ้า


    ใครจะไม่รู้สึกอะไรเลย  เมื่อบุคคลที่เรารักได้เสียชีวิต  ในฐานะมนุษย์เรารู้ว่า  เราต้องตาย  ร่างกายจะเสื่อมสลายไป  เวลาของเราบนโลกนี้มีจำกัด  ความจริงของชีวิตมีหลายรสชาด  เย็นชา  เจ็บแสบ  เศร้า  กลัว  และหดหู่ใจ

    แต่ไม่ใช่กรณีของเราคริสตชน     คริสตชน  คือ คนมีความเชื่อ  ผู้รู้จักและเชื่อศรัทธาในพระเป็นเจ้า  พระองค์ได้ทรงเปิดเผย (ความจริง) แก่เรา  ไม่ใช่ในฐานะพระเป็นเจ้าของคนตาย  แต่ในฐานะพระเป็นเจ้าของคนเป็น  พระเยซูเจ้า  องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งความจริงและชีวิต  ทรงสอนเรื่องนี้แก่ชาวฟาริสีและแก่เรา  เมื่อพระองค์ทรงตรัสเกี่ยวกับการเผยแสดงพระองค์แก่โมเสสว่า “เราเป็นพระเจ้าของอับราฮัม  พระเจ้าของอิสอัค  และพระเจ้าของยาโคบ”  พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า  “สำหรับพระองค์  ทุกคนมีชีวิต”  เราแต่ละคนควรไตร่ตรองพระวาจาตอนนี้ให้ดีว่าพระเจ้ากำลังตรัสอะไรกับเรา  ด้วยการเพิ่มชื่อบุคคลที่เรารัก  ซึ่งล่วงลับไปแล้วว่า  เราเป็นพระเจ้าของปู่...  พระเจ้าของตา...  และพระเจ้าของ...  สำหรับพระเจ้า  ทุกชีวิตยังมีชีวิต

    เป็นไปได้อย่างไร...  เราต่างมีประสบการณ์ที่เพื่อนๆ และบรรดาญาติพี่น้องบางคนที่สิ้นชีวิตและถูกฝัง  และหลายคนก็กลับกลายเป็นฝุ่นดินแล้ว  เรารู้ว่าเป็นเรื่องจริง (Fact)  แต่ไม่ใช่แค่ฝ่ายร่างกายเท่านั้น  เรามีวิญญาณอมตะ  ร่างกายเป็นแต่ที่พักพิง (ชั่วคราว) สำหรับวิญญาณเท่านั้น

    พี่น้องหลายคนเชื่อและยอมรับความจริงนี้  ดังที่พระเป็นเจ้าทรงเปิดเผยแก่เราหลายยุคหลายสมัยมาแล้ว  บทอ่านแรกจากหนังสือมัคคาบี  ซึ่งเขียนประมาณ  160 ปี ก่อน ค.ศ.  ขณะที่พี่น้องเหล่านั้นกำลังถูกทรมานใกล้จะตาย  พวกเขาทุกคนยืนยันความเชื่อในพระเป็นเจ้า  และชีวิตนิรันดร  “ท่านทำลายชีวิตปัจจุบันของพวกเราได้  แต่พระเจ้ากษัตริย์จอมจักรวาลจะทรงบันดาลให้เรากลับคืนชีพ  มีชีวิตตลอดไป”

    พี่น้อง  เรารู้ว่าบรรดาคริสตชนทั้งในอดีต  และปัจจุบัน  มีชีวิตและตายด้วยการประกาศยืนยันความเชื่อ  ตามคำสอนของพระเยซูเจ้า    เชื่อ และ สะท้อนความเชื่อในการกลับคืนชีพ  และชีวิตนิรันดร  ดังที่ในหนังสือคำสอนว่า  “เราเชื่ออย่างมั่นคง  และตั้งความหวังไว้เช่นกันว่า  ในทำนองเดียวกับที่พระคริสต์ได้ทรงกลับคืนชีพอย่างแท้จริงจากบรรดาผู้ตาย  และยังทรงดำรงชีพอยู่นิจกาลฉันใด  หลังจากที่ได้ตายไปแล้ว  ผู้ชอบธรรมก็จะยังคงมีชีวิตอยู่ตลอดกาล  ร่วมกับพระคริสต์ผู้ฟื้นคืนชีพ  และพระคริสตเจ้าก็จะทรงโปรดให้พวกเขากลับเป็นขึ้นมาในวันสุดท้าย”  (CCC 989)

    เราทุกคนต้องสัมผัสความตาย  รับผลของความตาย  มีประสบการณ์ความตาย  โดยอาศัยพระหรรษทานของพระเจ้า  เราทุกคนที่มีความเชื่อ  จงทำให้ความเชื่อเข้มแข็ง  เชื่อในการกลับคืนชีพ  และชีวิตนิรันดร  เรารู้และเราเชื่อว่าพระเจ้าผู้ทรงชีวิตจะไม่เปลี่ยนแปลง
    
พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(ตุลาคม – ธันวาคม 2013), หน้า 443-445.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย