Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

สัปดาห์ที่  30  เทศกาลธรรมดา
27  ตุลาคม   2013
บทอ่าน    บสร  35: 12-14, 16-18  ;  2 ทธ  4: 6-8, 16-18 ;  ลก  18: 9-14
พระวรสารสัมพันธ์กับ    คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  (CCC)  2559, 2613
จุดเน้น    เมื่อเรารู้จริงๆ ว่าเราต้องการพระเจ้า  เราจะสามารถไว้วางใจพระองค์ และคำภาวนาของเราจะบังเกิดผล


    เมื่อนักประวัติศาสตร์เขียนประวัติศาสตร์ของคนยุคนี้  ลักษณะเด่นประการหนึ่งที่ต้องพิจารณาน่าจะเป็นความกระหายที่จะรู้จักตนเอง  บ่อยครั้งมากที่เราหลายคนถูกหลอกด้วยเมล์ชนิดต่างๆ ที่ให้ข้อมูลมากมาย  ร่วมประชุมปฏิบัติการอบรม  คอร์สโน้นคอร์สนี้  หรือประชุมเพื่อช่วยเราให้รู้จักตนเองมากขึ้น  หลักพื้นฐานคือ  หากเรารู้จักตัวเองดีขึ้น  เราก็สามารถรับผิดชอบมากขึ้น  สามารถควบคุมชีวิต  และจุดมุ่งหมาย (ชะตากรรม) ได้ดีขึ้น  อาศัยการตระหนักทั้งด้านเพศหญิง  ด้านเพศชาย  ความทรงจำที่ลืมไปแล้ว  สิ่งเหล่านี้ที่ปรากฏมีคนรับรองว่า  เราจะพัฒนาตนเองได้

    นี่มิใช่เป็นวิธีการประณามความช่วยเหลือที่คนอื่นสามารถช่วยได้  โดยอาศัยการให้คำปรึกษา หรือ จิตวิทยา  เพราะพระเยซูเจ้าได้ตรัสว่า  “ความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระ” (ยน 8:32)  และการแสวงหาความจริง  บางทีเราทุกคนต้องปฏิบัติ ดังนี้  อย่าแกล้งทำ    ยืนต่อพระพักตร์พระเจ้าราวกับว่าเราเป็นจริงๆ  และยอมให้พระองค์เยียวยารักษาชีวิตเรา  แต่อ้างแบบปิลาต  “ความจริงคืออะไร”

    ทั้งชาวฟาริสีและคนเก็บภาษีก็ยืนเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า  แต่ละคนก็แสดงความจริงของตนเอง  ในระดับหนึ่ง  ชาวฟาริสีวิเคราะห์ตนเองได้ถูกต้อง  เขาปฏิบัติตามกฎหมาย  ธรรมบัญญัติ  อดอาหารและจ่ายสิบเปอร์เซนต์ตามที่กำหนดตามมาตรฐานชาวยิว  ฟาริสีเป็นคนดี  เป็นชาวยิวที่ศรัทธา  กระนั้นก็ดี  ไม่มีอะไรแสดงว่ามีความสัมพันธ์แท้กับพระเจ้า  ไม่มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์  คำภาวนาเป็นการพูดฝ่ายเดียวมากกว่าการภาวนา  เขาเปรียบคนเก็บภาษีต่ำกว่า  จนดูเหมือนว่าเขาไม่เข้าใจกฎพื้นฐานที่สุดของลัทธิยูดาห์  ที่ว่า  ต้องสักการะองค์พระผู้เป็นเจ้าสิ้นสุดจิตใจ    เพียงสิ่งเดียวที่เขาสักการะคือ ตนเอง  ตรงข้ามคนเก็บภาษีเป็นคนบาปในสายตาของประชาชน  และการตีค่าตนเองของเขา  (เพราะว่า) เขาเป็นผู้ร่วมมือกับคนต่างชาติใช้กำลังมาควบคุม  ถูกเปรียบว่าเป็นขโมยมากดขี่ขูดรีดภาษีจากชาวบ้านธรรมดาๆ (ไปให้คนต่างชาติ)  กรูโช  มาร์ก  เคยกล่าวว่า  “ผมจะไม่ยอมร่วมสมาคมที่ถือว่าผมเป็นเหมือนสมาชิก”  คนเก็บภาษีคนนี้คงร่วมความรู้สึกนั้น  เขาจดจำความจริงพื้นฐานที่เราทุกคนต้องจดจำด้วย คือ  เราไม่สามารถมีหนทางของเราไปสู่สวรรค์  เราขึ้นอยู่กับพระหรรษทานของพระเจ้า  พระองค์มิได้ติดหนี้เรา  กระนั้นก็ดี  พระองค์ประทานทุกสิ่งให้เรา คือ  ชีวิต  ความรัก  ความเมตตา

    ถ้าเพียงโครงการช่วยตนเองอาจสามารถช่วยเราให้เข้าถึงความจริงนั้น  ไม่ว่าเราจะประสบผลสำเร็จในชีวิตเพียงใด  ความร่ำรวย  หรือ  บารมี  เมื่อวันหนึ่งที่ต้องพบชีวิตนิรันดร  เราจะรู้ว่า  เราต้องขึ้นกับพระเจ้าจริงๆ  นักบุญเปาโล  ธรรมทูตสมัยแรก  ได้รู้เรื่องนี้ตลอดชีวิต  และเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้น  ท่านรู้ว่าทุกสิ่ง  ความสำเร็จทุกอย่าง  มาจากพระเจ้า  จึงกล่าวว่า  “มีแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนอยู่เคียงข้าง  และประทานกำลังแก่ข้าพเจ้า”  (2 ทธ 4:17)

    นี่เป็นสัจธรรม (ความจริง) คริสตชนที่มีคุณค่า  คิดว่าเราสามารถรอด  หรือ  เข้าสู่ชีวิตนิรันดร์  เราต้องละทิ้งตนเอง  เราต้องเผชิญความจริงว่า  มนุษย์อ่อนแอ  จำเป็นต้องไว้วางใจพระเจ้า  มีเวลาว่างสำหรับให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราได้  เราจะพบสิ่งดีเมื่อเรายอมให้พระเจ้าเข้ามาครอบครองชีวิตของเรา
    
พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(ตุลาคม – ธันวาคม 2013), หน้า 423-425.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย