Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

สัปดาห์ที่  28  เทศกาลธรรมดา
13  ตุลาคม   2013
บทอ่าน    2 พกษ  5: 14-17  ;  2 ทธ  2: 8-13 ;  ลก  17: 11-19
    การจำคนได้หมายความว่าจำเขาในปัจจุบัน  ไม่ใช่อดีตที่ผ่านไปแล้ว  แต่ในฐานะเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดและมีชีวิตกับเรา
    การรักษาให้หายโรคแท้จริง
    เรื่องราวคนโรคเรื้อนสิบคนที่ได้ยินวันนี้  เราพบในพระวรสารนักบุญลูกาเท่านั้น  มีอ้างถึงชาวสะมาเรีย     ผู้นิพนธ์พระวรสารยืนยันว่า  พระเยซูเจ้ากำลังเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็ม  ผ่านแคว้นสะมาเรีย  พระองค์พบคนโรคเรื้อนสิบคนเข้ามาเฝ้าพระองค์ห่างๆ และขอให้พระองค์สงสาร  พวกเขาร้องตะโกนว่า  “พระเยซู  พระอาจารย์”  นักบุญลูกามักใช้วิธีเช่นนี้เฉพาะบรรดาศิษย์เรียกพระเยซูเจ้า  ทำให้เราคิดได้ว่าบรรดาคนโรคเรื้อนแม้อยู่ในสถานการณ์แย่ที่ป่วย  พวกเขาก็ได้รับการพิจารณาว่าเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้า

     ความจริง คือ  พวกเขากำลังแสวงหาคนช่วยรักษาให้มีสุขภาพดี  และต้องการร่วมกลุ่มสังคมด้วย  เพราะเมื่อเป็นโรคนี้  พวกเขาต้องแยกออกจากชุมชน  โรคเรื้อนทำให้สังคมรังเกียจ  จึงเป็นสาเหตุที่เขาเฝ้าพระองค์และบรรดาอัครสาวกห่างๆ  ทำตามกฎในสมัยนั้น  พระเยซูเจ้าทรงส่งพวกเขาไปหาบรรดาสมณะ  เพื่อบรรดาสมณะจะได้ตรวจสอบอาการ  ซึ่งพระองค์ทรงรักษาให้หายจากโรค

    มีเรื่องคล้ายกันในพระวรสารอื่น  แต่พระวรสารของนักบุญลูกามีบางสิ่งที่ท่านเน้น  มีรายละเอียดที่บางทีหลายคนมองข้ามไป  ในบรรดาคนโรคเรื้อนมีคนหนึ่งเป็นชาวสะมาเรีย (วรรคที่ 16)  ชาวยิวมักดูถูกชาวสะมาเรีย  แต่พระเยซูเจ้าไม่ดูถูกเขา  ไม่แบ่งแยก  ตรงข้าม  พระเยซูเจ้าทรงสนใจคนที่อยู่ชายขอบ  ไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจ  นักบุญลูกาสนใจคนยากจน  สนใจชาวสะมาเรีย (เช่นอุปมาเรื่องชาวสะมาเรียใจดี – ลก 10: 29-37)  บรรดาคนโรคเรื้อนยอมรับชาวสะมาเรียเข้ากลุ่ม  ความเจ็บปวดนำพวกเขามาอยู่ด้วยกัน  อย่างไรก็ดี  ชาวสะมาเรียคนนี้เป็นคนเดียวที่กลับมาขอบพระคุณพระเยซูเจ้า  เขาอาจคิดว่าเป็นคนต่างชาติมีปมด้อย  เขาเป็นเพียงคนเดียวที่เปิดใจให้พระอาจารย์ (วรรคที่ 15)  กลับมาแสดงตนว่า  เขาเป็นผู้บริสุทธิ์  หายจากโรค  กลับมาถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า  คนหัวใจงดงาม  ไม่ใช่บรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามกฎ  และไม่ถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม   คนสุภาพมากกว่าที่มีใจสะอาด  งดงาม  เขาตระหนักในพระพรและความรักที่ได้รับด้วยความกตัญญูรู้คุณ

    จำพระเยซูคริสตเจ้าได้
    ในพระวรสารตอนนี้  ชาวสะมาเรียคนนี้เป็นผู้ที่จำพระเยซูเจ้าได้  เขากตัญญูรู้คุณ  แม้จะอยู่ชายขอบ  และเป็นคนต่างชาติ  ต่างเผ่าพันธุ์  ดังนั้น  ในหนทางสู่กรุงเยรูซาเล็ม  เขาอาจถูกคนทำร้ายได้  แต่พระเยซูประทานชีวิต  ตรัสว่า  “ความเชื่อของท่านทำให้ท่านรอดพ้นแล้ว”  ชาวสะมาเรียลุกขึ้นและไปตามทางของเขา  เขาตระหนักว่าพระเจ้าทรงรักเขา  เขาต้องแบ่งปันฟรีๆ ให้คนอื่นในสิ่งที่เขาได้รับฟรีๆ ด้วย

    การจำพระเยซูเจ้าได้  ดังที่นักบุญเปาโลขอให้เราทำ  “จงระลึกถึงพระเยซูคริสตเจ้า  ผู้กลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย...  ตามข่าวดีที่ข้าพเจ้าประกาศ”  (2 ทธ 2: 8)  สอนเราให้เป็นประจักษ์พยานความรักของพระเยซูเจ้า  โดยปราศจากขอบเขตด้านกฎเกณฑ์และศาสนา  (พี่น้องลองคิดดูในสมัยของเรา  ใครอยู่ในสภาพเหมือนคนโรคเรื้อนในสมัยของพระเยซูเจ้า)  เราต้องสนใจคนยากจนและคนถูกทอดทิ้ง  พระวาจาวันนี้สอนเรา   เราจะไม่สามารถทำได้  ถ้าเราดำเนินชีวิตเพียงตามความพอใจ  เพราะเหตุที่เราเป็นคริสตชน  เราเป็นคนสำคัญในสังคมหรือในเขตวัด  การขอบคุณแบบชาวสะมาเรียคนนี้  หมายความว่า  มีใจบริสุทธิ์  ตระหนักว่า  “ไม่มีพระเจ้าอื่นใด  นอกจากพระเจ้าองค์นี้”  (2 พกษ 5: 17)

พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Sharing the Word  ของ กูสตาโว่ กูตีเอเรส, 2004
หน้า 242-243.

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย