Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

วันศุกร์ที่  15  มิถุนายน  2012
สมโภชพระหฤทัยพระเยซูเจ้า (ปี B)
บทอ่าน
: ฮชย  11: 3-4, 8ค-9  ;    อฟ  3: 8-12, 14-19  ;    ยน  19: 31-37
พระวรสารสัมพันธ์กับ         คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  (CCC)   478, 608, 641, 694, 1225, 1432
จุดเน้น เรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเรา  โดยอาศัยพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
            สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า  เป็นพระพรยิ่งใหญ่สำหรับพระศาสนจักรและสำหรับเราแต่ละคน  เป็นโอกาสให้เราไตร่ตรองแก่นความเชื่อของเรา  ที่แสดงออกโดยพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า  บทอ่านที่สองบอกเราว่าอะไรเป็นแก่นแท้สำหรับทุกคนที่มีความเชื่อ  (ในศาสนาคริสต์คาทอลิก)  กล่าวคือ  รู้ว่าความรักของพระเยซูเจ้าสุดที่จะหยั่งรู้ได้...  “เพื่อท่านจะได้รับความไพบูลย์ทั้งปวงของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม”  (อฟ  3:19)
 นักบุญออกัสตินสอนว่า  “พระเจ้าทรงรักเราแต่ละคน  ราวกับว่ามีเพียงเราที่พระองค์ทรงรัก”              เพื่อรู้จักความรักของพระคริสตเจ้าที่มีต่อเรา  คือเราต้องเชื่อ  ดังที่บรรยายในพระวรสารวันนี้  ที่กลโกธา  สถานที่พระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขน  พระวรสารบอกเราว่า  “ทหารคนหนึ่งใช้หอกแทงด้านข้างพระวรกายของพระองค์  โลหิตและน้ำก็ไหลออกมาทันที”  จากพระหฤทัยพระเยซูเจ้า  เราสามารถเข้าใจว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการเกิด  การเกิดในพระศาสนจักรจากพระหฤทัยพระเยซูเจ้า  ในการเกิดนี้พระศาสนจักรได้รับพระพรแห่งศีลมหาสนิทและศีลล้างบาป  ดังที่กล่าวว่าโลหิตและน้ำ

         ในพิธีมิสซา  เป็นการดีสำหรับเราที่จะระลึกถึงคำสอนของนักบุญโทมัส  อไควนัส  ที่ว่า  “ศีลมหาสนิทเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความรัก  ศีลมหาสนิทหมายถึง  ความรัก  และผลิตความรัก  ศีลมหาสนิทเป็นอุปกรณ์สำคัญที่สุดของชีวิตจิต”  ทุกครั้งที่เรารวมกันในพิธีศีลมหาสนิท  ทำให้เราระลึกถึงความรักยิ่งใหญ่ของพระคริสตเจ้าต่อเรา  ทุกครั้งที่เราถือไม้กางเขน  เราเห็นความรักลึกซึ้งที่พระองค์สละชีวิตเพื่อเรา

           ความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา  ดังที่มอบศีลมหาสนิทแก่เรา  มิใช่หมายความให้เก็บเงียบภายในตัวเรา  จำเป็นต้องแสดงออก  ในบทภาวนาหลังรับศีลวันนี้  พี่น้องจะได้ยินว่า  “ข้าแต่พระเจ้า  ขอศีลศักดิ์สิทธิ์บ่อเกิดแห่งความรักนี้  บันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายลุกร้อนด้วยไฟรัก  ข้าพเจ้าทั้งหลายรักพระบุตรของพระองค์แล้ว  โปรดให้จำพระองค์ท่านได้  ในบรรดาพี่น้องของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิด”  นี่เป็นคำภาวนามิใช่ช่วยเราให้คิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในพิธีที่เรากำลังฉลอง  แต่ส่งเราออกไปด้วย  ให้ปฏิบัติความรักแบบที่พระคริสตเจ้าทรงรักเรา  และเราต้องรักพี่น้องอื่นด้วย

            หลายคนได้พยายามบรรยายเรื่องความรัก  และสิ่งที่หมายถึงความรักลงในภาคปฏิบัติ  บางครั้งความรักจบลงในทางอารมณ์หวานซึ้ง  เรามาฟังนักบุญออกัสตินสอน  “ความรักเหมือนอะไร?”  ความรักมีมือคอยช่วยผู้อื่น  มีเท้าสำหรับรีบไปช่วยคนยากจน  ขัดสน  ความรักมีตาเพื่อมองเห็นความน่าเวทนาสงสาร  และความต้องการ  ความรักมีหูเพื่อฟังเสียงถอนหายใจ  และความเศร้าของมนุษย์  นี่แหละคือความรัก

            หัวใจเป็นกล้ามเนื้อที่สูบฉีดโลหิตไปหล่อเลี้ยงร่างกาย  เพื่อทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้  และปฏิบัติหน้าที่ได้  วันนี้สมโภชพระหฤทัยพระเยซูเจ้า  ขอให้ความรักในพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า  หลั่งไหลมาสู่สมาชิกของพระศาสนจักร  เพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตเพื่อรัก  ด้วยมือทั้งสอง  ด้วยสมอง  ด้วยหู  ด้วยสายตา  และด้วยทุกสิ่งที่พระเจ้าประทานพระพรให้เรา

พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(เมษายน – มิถุนายน  2012  Vol. 45 No. 2), หน้า 272-274.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย