Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม  2012
วันอาทิตย์ที่หก  เทศกาลปัสกา
บทอ่าน
: กจ  10: 25-26, 34-35, 44-48  ;    1 ยน  4: 7-10  ;    ยน  15: 9-17
พระวรสารสัมพันธ์กับ
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก 363, 434, 459, 609, 614, 737, 1823, 1824, 1970, 1972, 2074, 2347, 2615, 2745, 2815
                               ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร  (CSDC)   13, 29, 39, 580

จุดเน้น พระเจ้าคือองค์ความรัก  ผู้ใดดำรงชีวิตในความรัก  ก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าสถิตกับเขา
              ความรักเป็นสิ่งสวยงามจริงๆ  ดังที่นักบุญเปาโลเขียนใน  1 คร 13:13  ว่าความรักเป็นพระพรฝ่ายจิตที่สำคัญที่สุด  และช่วยเราให้หวังในทุกสิ่ง  และอดทนทุกสิ่ง  (1 คร 13:7)  ดัง  ชารล์ส  มอร์แกน  กวีชาวอังกฤษได้กล่าวว่า  “ไม่มีอะไรวิเศษและมหัศจรรย์ยิ่งกว่ามีคนรักเรา  มันเป็นพระหัตถ์ของพระเจ้าที่โอบไหล่มนุษย์  เหตุผลที่ว่า  ความรักเป็นพระพร  วิเศษและมหัศจรรย์  เพราะหัวใจของเรากระหายความรักอย่างยิ่ง”
                  ความรู้สึกเกี่ยวกับความรัก  และคุณลักษณะหลายประการของความรัก  ปรากฏในบทอ่านวันนี้  ในบทอ่านที่ 2  กล่าวว่า  “พี่น้องที่รัก  ให้เรารักกันและกัน  เพราะความรักมาจากพระเจ้า... ผู้ใดไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า  เพราะพระเป็นเจ้าคือองค์ความรัก”  คำพูดเหล่านี้เชิญชวนเราให้เปิดหัวใจสู่ธรรมล้ำลึกแห่งความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา

                เราจะยอมรับการเชิญนี้  และเปิดใจสู่ความรักของพระเจ้าได้อย่างไร  พระวรสารวันนี้ให้แนวทางบางประการ  ตอนเริ่มพระวรสาร  พระเยซูตรัสว่า  “พระบิดาได้ทรงรักเราอย่างไร  เราก็รักพวกท่านอย่างนั้น  จงดำรงอยู่ในความรักของเราเถิด  ถ้าท่านถือตามพระบัญญัติของเรา  ท่านก็จะดำรงอยู่ในความรักของเรา”  พระบัญญัตินี้พระเยซูเจ้าทรงอ้างมาจาก  พระบัญญัติสำคัญสองประการ  คือ  จงรักพระเจ้าสิ้นสุดกำลัง  และการรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง
 ยิ่งกว่านี้  เราสามารถเติบโตในความรักต่อพระเจ้า  ด้วยการไปวัด  ร่วมมิสซาทุกวันอาทิตย์  ในมิสซาเรารับการหล่อเลี้ยงและเสริมกำลัง  โดยอาศัยพระเยซูเจ้า  ทั้งในพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์  การอธิษฐานภาวนาประจำวัน  และการไตร่ตรองพระคัมภีร์  เป็นสิ่งสำคัญช่วยเราให้เติบโตในความศักดิ์สิทธิ์  และในความรักของเราต่อพระเจ้า

               การเข้าใจเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญ  เพราะยิ่งเราเติบโตในความรักพระเจ้า  เราก็ยิ่งเติบโต  สามารถมอบชีวิตในความรัก  และบริการพระองค์และผู้อื่น  ผลนี้ช่วยเราให้เป็นเหมือนพระเยซูเจ้า  ผู้เสด็จมามิใช่เพื่อให้คนอื่นรับใช้  แต่เพื่อท่านจะรับใช้ผู้อื่น  เพื่อจะรับผลของเรื่องนี้  เราต้องอดทนกับตนเอง  เพราะการเติบโตในการรักพระเจ้าและพี่น้อง  ต้องใช้เวลาและการทำงาน  ทีละเล็ก  ทีละน้อยในแต่ละวัน

               พี่น้องที่รัก  ความรักเป็นสิ่งสวยงามและน่าอัศจรรย์จริงๆ  ความรักช่วยไถ่กู้เรา  เยียวยารักษาเรา  ช่วยเราให้เป็นอิสระ  และช่วยทำให้หัวใจของเราไม่กระหายอีกต่อไป  บทอ่านประจำวันนี้ชัดเจน  พระเจ้าเท่านั้นเป็นบ่อเกิดและเป็นต้นกำเนิดแห่งความรัก  เราเติบโตในความรักเพื่อพระเจ้า  ด้วยการเปิดหัวใจของเรารับความรักของพระเจ้า  เพื่อเราสามารถได้รับพละกำลังที่จะมอบชีวิตด้วยความรักสมบูรณ์  และบริการรับใช้พระองค์และผู้อื่น  ยิ่งเรารักมากขึ้น  ชีวิตของเราจะได้รับพระพรแห่งสันติและความยินดีมากขึ้น

พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(เมษายน – มิถุนายน  2012  Vol. 45 No. 2), หน้า 218-220.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย