Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม  2012
วันอาทิตย์ที่ห้า  เทศกาลปัสกา
บทอ่าน
: กจ  9: 26-31  ;    1 ยน  3: 18-24  ;    ยน  15: 1-8
พระวรสารสัมพันธ์กับ
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก 308, 517, 737, 755, 787, 859, 864, 1108, 1694, 1988, 2074, 2615, 2732
จุดเน้น นี่เป็นเวลาสำหรับเราเติบโตแข็งแรง  เหมือนดังกิ่งก้านที่ได้รับการหล่อเลี้ยงจากเถาองุ่น  คือ  พระเยซูเจ้า
เราสามารถวาดมโนภาพสถานการณ์ของนักบุญเปาโลในบทอ่านแรกได้ไหม  ท่านเป็นศัตรูที่น่ากลัวของชุมชนคริสตชนสมัยแรก  ผู้ได้มาแสดงตนเป็นหนึ่งในพวกเขา  ใครจะตำหนิบรรดาคริสตชนสมัยแรกที่กลัวเปาโล  ที่สุดพวกเขาได้โอกาสให้อภัย  ยอมรับ  และช่วยเหลือเขา  นี่เป็นบทสอนเราว่า  ไม่มีใครไม่สามารถรับการไถ่กู้
ในพระวรสาร  ประชาชนต่างก็รู้จักพระเยซูเจ้าว่าเป็นลูกช่างไม้โยเซฟ  แต่มิได้ยกอุปมาเกี่ยวกับงานไม้  บรรดาประชาชนที่อยู่รอบพระองค์  คือ  ชาวประมง  พ่อค้า  คนเก็บภาษี  ชาวนา  และคนเลี้ยงแกะ  พระเยซูเจ้าชอบพูดเรื่องอุปมา  ทำให้ประชาชนผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย  วันนี้เราฟังอุปมาอีกเรื่องหนึ่ง  เกี่ยวกับเถาองุ่น  เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเถาองุ่นและกิ่งก้าน  รวมทั้งเถาองุ่นกับชาวสวนด้วย

หลายประเทศสามารถผลิตเหล้าองุ่นได้  แต่ต้องมีสถาพความร้อน  ความเย็น  แสงแดด  พื้นดิน  และน้ำ  ต้องเหมาะสมสัมพันธ์กัน  ความเหมาะสมสัมพันธ์กันมิได้หมายความว่าต้นไม้จะให้ผล  ยังต้องมีการทำงาน  ความตั้งใจ  และความรู้ด้วย  ทักษะต่างๆ จะช่วยให้กิ่งก้านผลิตผลได้  ต้องมีการลิดกิ่งบ้าง  เป้าหมายสุดท้ายเพื่อให้เกิดผลองุ่นที่ดี  กิ่งก้านให้ผลมาก  อุปมาเรื่องนี้ฟังดูง่าย  ในแง่ของการเกษตร  เป้าหมายชัดเจน

แต่อุปมาเรื่องนี้  พระศาสนจักรนำมาให้เราฟังในเทศกาลปัสกา  เป็นช่วงเวลาที่เราฉลองคริสตชนใหม่  ชีวิตใหม่ในพระศาสนจักร  ที่พวกเขาได้รับศีลล้างบาป  ศีลกำลัง  และศีลมหาสนิทในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์  เรื่องนี้ยังหมายถึงชุมชนคริสตชนใหม่ๆ ด้วย  ที่ค่อยๆ เติบโต  อุปมานี้หมายถึงเรา  และการเติบโตเป็นส่วนหนึ่งในสวนองุ่นของพระเจ้า  ใครสามารถรอดชีวิต  หรือให้ผลดีได้ถ้าหากชาวสวนไม่เอาใจใส่ดูแล  จะไม่เสียหายหมดหรือ  พระเจ้าทรงต้องการให้เราบังเกิดผลดี  แต่เราต้องร่วมมือกับพระองค์ด้วย

พี่น้อง  เรายังอยู่ในเทศกาลปัสกา  พระเจ้าทรงเรียกเราให้ช่วยทำงานในสวนองุ่นของพระองค์  ช่วยสนับสนุนและดูแลบรรดาคริสตชนใหม่  ต้อนรับพวกเขาเข้ามาในชุมชนของเรา  เราเองต้องฟื้นฟูพลังชีวิตในพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพ  เพราะเราเคยได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นชีวิตคริสตชน  และได้รับการหล่อเลี้ยงอย่างต่อเนื่องในศีลมหาสนิท

พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(เมษายน – มิถุนายน  2012  Vol. 45 No. 2), หน้า 208-209.