Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
สัปดาห์ที่  4  เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (ปี B)
วันครูคำสอนไทย
วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม  2011
บทอ่าน
: 2 ซมอ. 7:1-5, 8ข-12, 14ก-16  ;  รม. 16:25-27  ;  ลก. 1:26-38
พระวรสารสัมพันธ์กับ 
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) ข้อ  64, 148, 269, 273
ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร  (CSDC) ข้อ 59
จุดเน้น  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า  ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามพระประสงค์ของพระองค์                 บทอ่านประจำวันนี้  พระศาสนจักรได้นำแบบอย่างของหลายคนมารวมกัน  คือ  ประกาศกนาธันกับกษัตริย์ดาวิด  นักบุญเปาโลสอนชาวโรมเกี่ยวกับพระเยซูคริสตเจ้า  และสุดท้ายทูตสวรรค์กาเบรียลบอกแม่พระว่า  พระเจ้าโปรดปราน  และขอแม่พระให้กำเนิดพระบุตร  ตั้งแต่สมัยบรรดาประกาศกจนถึงสมัยพระเยซูคริสตเจ้า  และพระศาสนจักรสมัยแรก  เราพบความต่อเนื่องของแบบอย่างการเชื่อฟัง  และซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า  ซึ่งยังมีความหมายสำหรับเราในทุกวันนี้

                 ในบทอ่านแรก  กษัตริย์ดาวิดระลึกถึงพระพรมากมายที่ได้รับจากพระเจ้า  จากเด็กเลี้ยงแกะธรรมดา  พระเจ้าทรงนำให้ชนะศัตรูของชาวอิสราเอล  และที่สุดได้ยกให้เป็นกษัตริย์  อำนาจของพระองค์สมบูรณ์  เมื่อประทับพระราชวังในกรุงเยรูซาเล็ม  พระองค์ปรารถนาจะสร้างพระวิหารให้เป็นที่ประทับของหีบพระสัญญา  ซึ่งเป็นเครื่องหมายถึงการประทับของพระเจ้า  อาศัยประกาศกนาธัน  กษัตริย์ดาวิดเรียนรู้จักแผนการของพระเจ้า  เรื่องการสถาปนาราชวงศ์  และอาณาจักรซึ่งจะมั่นคงอยู่ตลอดไป  ดาวิดยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้า  และปล่อยความคิดเรื่องการสร้างพระวิหารให้ซาโลมอน  พระโอรสเป็นผู้สร้าง

                  ตลอดหลายศตวรรษผ่านไป  ชาวยิวรอคอยพระเมสสิยาห์จากเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิด  ซึ่งจะต่อสู้กับศัตรูและสร้างประเทศชาติให้ทัดเทียมชาติต่างๆ  สำหรับเรา  พระเมสสิยาห์คือพระเยซูผู้มาจากราชวงศ์ดาวิด  นักบุญโยเซฟและพระนางมารีย์ได้เดินทางไปยังเมืองเบธเลเฮม  เมืองของดาวิด  เพื่อจดสำมโนประชากร  พระวรสารนักบุญลูกา  (บทที่  1:27)  และนักบุญมัทธิว  (บทที่  1:20)  ยืนยันว่า  โยเซฟสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ดาวิด  เป็นสามีของพระนางมารีย์  ผู้ให้กำเนิดพระเยซูเจ้า

                  พระวรสารวันนี้  เราได้ฟังเรื่องราวทูตสวรรค์กาเบรียลแจ้งข่าวการบังเกิดของพระเยซูเจ้า  อนาคตน่ามหัศจรรย์ของพระองค์  บุตรของพระเจ้าผู้สูงสุด  และจะครองบัลลังก์ของดาวิดตลอดกาล  สตรีชาวยิวหลายคนปรารถนาจะได้รับเลือกให้เป็นมารดาของพระเมสสิยาห์  พระนางมารีย์ถามทูตสวรรค์ว่า  เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไร  ทูตสวรรค์ตอบแม่พระ  ทำให้แม่พระวุ่นวายใจ  แต่ก็ยอมรับด้วยความเชื่อ  สุภาพว่า  “ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้”

                 บทอ่านที่สอง  นักบุญเปาโลบอกให้ชาวโรมมั่นใจว่า  ธรรมล้ำลึกเรื่องความรักของพระเจ้า  ได้รับการเปิดเผยในข้อเขียนของบรรดาประกาศก  และในสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ  มีความหมายสำหรับชาวยิวและประชาชนทุกคน  พระวรสารเป็นสากล  ทุกคนได้รับการเชิญชวนให้เชื่อศรัทธาในพระเจ้า  ใครเชื่อจะได้รับความรอดพ้น

                 นี่เป็นบทเรียนสำคัญ  คือ  เราได้รับพระพรแห่งความเชื่ออาศัยศีลล้างบาป  เพราะเรามีใจอิสระ  เราสามารถทำให้ความเชื่อเติบโต  หรือจะปฏิเสธก็ได้  เหมือนการตัดสินใจเลือกของแม่พระ  แม่พระได้เลือกปฏิบัติตามสิ่งที่เชื่อ  ตามพระสัญญา  เราก็เช่นกัน  ต้องปฏิบัติตามสิ่งที่เราเชื่อ  พระเจ้าจะทรงเสริมกำลังสนับสนุน  จะประทานพระหรรษทานที่จำเป็น  เพื่อให้เราซื่อสัตย์และเชื่อฟังพระองค์เสมอ

พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(Oct.-Dec. 2011  Vol. 44  No. 4),  หน้า  497-499.)

 
                 วันนี้เป็นวันระลึกถึงบุญราศีทั้ง  7  แห่งบ้านสองคอน  พระศาสนจักรไทยถือว่าเป็นวันครูคำสอนไทย  โปรดภาวนาเพื่อบรรดาครูคำสอนของเรา  และเงินทำบุญวันนี้  เพื่อช่วยงานคำสอนในประเทศไทย

 

 

 

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย