Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
สัปดาห์ที่  3  เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (ปี B)
วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม  2011
บทอ่าน
: อสย. 61:1-2ก, 10-11  ;  1 ธส. 5:16-24  ;  ยน. 1:6-8, 19-28
พระวรสารสัมพันธ์กับ 
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) ข้อ 575, 613, 717, 719
ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร  (CSDC) ข้อ  121
จุดเน้น  เราจะไม่ชื่นชมข่าวดีแห่งการเสด็จมาของพระคริสตเจ้าในพระสิริรุ่งโรจน์ได้อย่างไร  

                 ท่านเคยได้รับข่าวดีไหม  ทุกคนต้องการได้ยินเรื่องดีที่ทำให้มีกำลังใจ  และทำให้ชื่นชมในชีวิต  ในเวลาเดียวกันจะมีความรู้สึกดี  ที่เป็นผู้นำข่าวดีไปบอกคนอื่น  ปกติไม่มีใครอดใจรอที่จะบอกเล่าข่าวดี  และคนรับฟังข่าวดีก็มักตื่นเต้น  อดใจไม่ไหว  เมื่อรู้แล้วก็ต้องบอกคนอื่นต่อ  น่ามหัศจรรย์ยิ่งกว่าเพียงไร  สำหรับบุคคลที่เป็นผู้นำข่าวดีจากพระเจ้า

                 เราสามารถสัมผัสจิตใจชื่นชมยินดีจากคำพูดของประกาศกอิสยาห์  ผู้ที่พระเป็นเจ้าทรงเจิมให้นำข่าวดีมาบอกแก่ประชาชนอิสราเอล  ข่าวดีนี้รวมถึงอิสรภาพสำหรับผู้ถูกจองจำ  พระพรพรั่งพรูสู่คนยากจน  และการเยียวยารักษาผู้ชอกช้ำระกำใจ  ข่าวดีนี้มาจากพระเจ้า  ผู้ทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์  ผู้นำข่าวและผู้รับข่าวดีเช่นนี้สามารถมั่นใจว่าจะเป็นจริงแน่นอน
 นักบุญยอห์น  บัปติสต์  เป็นผู้นำข่าวดีด้วย  คล้ายประกาศกอิสยาห์มาก  พระเจ้าทรงเลือและส่งยอห์นไปประกาศมิใช่ข่าวดีธรรมดา  แต่เป็นข่าวดียิ่งใหญ่เรื่องพระเยซูคริสตเจ้า  ผู้ไถ่ที่ประชาชนได้รอคอยมายาวนาน  บรรดาผู้นำศาสนารู้ว่าพระเจ้าทรงเรียกยอห์นเป็นพิเศษ  แต่ไม่แน่ใจ  ยอห์นจึงทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์  ประกาศเรื่องการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์  (พระผู้ไถ่)  และให้ประชาชนเตรียมตัวรับเสด็จพระองค์  โดยอ้างประกาศกอิสยาห์ที่กล่าวว่า  จงทำทางของพระเจ้าให้ตรง

                   พระศาสนจักรได้เจริญเติบโต  และประกาศพระสัญญาแห่งความรอด  ที่ประกาศกอิสยาห์ได้ประกาศ  และเรียกร้องประชาชนให้กลับใจ  บรรดาอัครสาวกได้เทศน์สอนบรรดาสัตบุรุษให้แบ่งปัน  และเป็นพยานถึงพระวรสาร  บรรดาคริสตชนชื่นชมยินดี  เพราะรู้จักพระเยซูเจ้า  เชื่อวางใจพระวรสารว่าเป็นข่าวดีที่พระองค์สอน  และทรงมอบหมายให้ไปประกาศข่าวดีทั่วทุกหนแห่ง  ถึงแม้บรรดาคริสตชนยุคแรกได้ถูกเบียดเบียนแต่พวกเขาก็ยังคงชื่นชมยินดี  เพราะว่าพวกเขาไว้วางใจว่า  พวกเขาประกาศเรื่องความรอดพ้นแก่คนอื่น  พวกเขามีความเชื่อว่าพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง  ดังที่เราได้ฟังจากบทอ่านที่สอง  นักบุญเปาโลได้ปลุกความรักกระตือรือร้นในใจของสัตบุรุษในชุมชน  เรียกพวกเขาให้ดำเนินชีวิตด้วยความยินดี  ดำเนินชีวิตศักดิ์สิทธิ์เตรียมรับเสด็จพระเยซูเจ้า

                   บัดนี้  ให้เรานำความชื่นชมในข่าวดีของพระเยซู  และการเตรียมรับเสด็จพระองค์ในยุคปัจจุบัน  ในฐานะเป็นชุมชนของผู้มีความเชื่อ  เทศกาลนี้เป็นเวลาตระหนักว่า  พระศาสนจักรเชื่อมั่นว่าพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาในพระสิริรุ่งโรจน์  เทศกาลนี้เป็นโอกาสให้เรารับข่าวดีของพระคริสตเจ้า  ด้วยความรู้สึกชื่นชมเหมือนพระศาสนจักรสมัยแรก  เราต้องเตรียมพร้อมต้อนรับพระองค์  ด้วยการพยายามเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์สมบูรณ์  ดังที่นักบุญเปาโลได้แนะนำในบทอ่านที่สองวันนี้

                    อย่างไรก็ตาม  ในฐานะคริสตชน  มิใช่เรารับข่าวดีแห่งความรอด  และชื่นชมในการเสด็จมาของพระผู้ไถ่เท่านั้น  เราต้องตั้งใจเหมือนประกาศกอิสยาห์  นักบุญยอห์น  บัปติสต์  และพระศาสนจักรสมัยแรก  คือ  ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า  และแบ่งปันข่าวดีนี้แก่ผู้อื่น  นี่เป็นหน้าที่พิเศษที่เราต้องเป็นผู้นำข่าวดีมหัศจรรย์นี้  หากเราเชื่อจริงๆ ว่าพระองค์จะเสด็จกลับมา  หากเราเห็นว่าเป็นข่าวดี  และหากว่าเรามีความชื่นชมจริง  เราจะไม่เก็บความกระตือรือร้นนี้ได้  เราต้องแบ่งปันให้ผู้อื่นด้วย

                      อีกไม่กี่วันจะถึงวันฉลอง  เราต้องแน่ใจในคำพูดที่ว่า  คุณได้ยินข่าวดีไหม  อย่ารีรอที่จะตอบว่า  ใช่  พระคริสตเจ้าพระเจ้าของเรากำลังเสด็จมาในพระสิริรุ่งโรจน์  เราต้องกระตือรือร้น  เปิดโอกาสแบ่งปันข่าวดีแห่งความเชื่อของเราให้คนอื่นด้วย

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย