Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
สัปดาห์ที่  3  เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (ปี B)
วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม  2011
บทอ่าน
: อสย. 61:1-2ก, 10-11  ;  1 ธส. 5:16-24  ;  ยน. 1:6-8, 19-28
พระวรสารสัมพันธ์กับ 
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) ข้อ 575, 613, 717, 719
ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร  (CSDC) ข้อ  121
จุดเน้น  เราจะไม่ชื่นชมข่าวดีแห่งการเสด็จมาของพระคริสตเจ้าในพระสิริรุ่งโรจน์ได้อย่างไร  

                 ท่านเคยได้รับข่าวดีไหม  ทุกคนต้องการได้ยินเรื่องดีที่ทำให้มีกำลังใจ  และทำให้ชื่นชมในชีวิต  ในเวลาเดียวกันจะมีความรู้สึกดี  ที่เป็นผู้นำข่าวดีไปบอกคนอื่น  ปกติไม่มีใครอดใจรอที่จะบอกเล่าข่าวดี  และคนรับฟังข่าวดีก็มักตื่นเต้น  อดใจไม่ไหว  เมื่อรู้แล้วก็ต้องบอกคนอื่นต่อ  น่ามหัศจรรย์ยิ่งกว่าเพียงไร  สำหรับบุคคลที่เป็นผู้นำข่าวดีจากพระเจ้า

                 เราสามารถสัมผัสจิตใจชื่นชมยินดีจากคำพูดของประกาศกอิสยาห์  ผู้ที่พระเป็นเจ้าทรงเจิมให้นำข่าวดีมาบอกแก่ประชาชนอิสราเอล  ข่าวดีนี้รวมถึงอิสรภาพสำหรับผู้ถูกจองจำ  พระพรพรั่งพรูสู่คนยากจน  และการเยียวยารักษาผู้ชอกช้ำระกำใจ  ข่าวดีนี้มาจากพระเจ้า  ผู้ทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์  ผู้นำข่าวและผู้รับข่าวดีเช่นนี้สามารถมั่นใจว่าจะเป็นจริงแน่นอน
 นักบุญยอห์น  บัปติสต์  เป็นผู้นำข่าวดีด้วย  คล้ายประกาศกอิสยาห์มาก  พระเจ้าทรงเลือและส่งยอห์นไปประกาศมิใช่ข่าวดีธรรมดา  แต่เป็นข่าวดียิ่งใหญ่เรื่องพระเยซูคริสตเจ้า  ผู้ไถ่ที่ประชาชนได้รอคอยมายาวนาน  บรรดาผู้นำศาสนารู้ว่าพระเจ้าทรงเรียกยอห์นเป็นพิเศษ  แต่ไม่แน่ใจ  ยอห์นจึงทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์  ประกาศเรื่องการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์  (พระผู้ไถ่)  และให้ประชาชนเตรียมตัวรับเสด็จพระองค์  โดยอ้างประกาศกอิสยาห์ที่กล่าวว่า  จงทำทางของพระเจ้าให้ตรง

                   พระศาสนจักรได้เจริญเติบโต  และประกาศพระสัญญาแห่งความรอด  ที่ประกาศกอิสยาห์ได้ประกาศ  และเรียกร้องประชาชนให้กลับใจ  บรรดาอัครสาวกได้เทศน์สอนบรรดาสัตบุรุษให้แบ่งปัน  และเป็นพยานถึงพระวรสาร  บรรดาคริสตชนชื่นชมยินดี  เพราะรู้จักพระเยซูเจ้า  เชื่อวางใจพระวรสารว่าเป็นข่าวดีที่พระองค์สอน  และทรงมอบหมายให้ไปประกาศข่าวดีทั่วทุกหนแห่ง  ถึงแม้บรรดาคริสตชนยุคแรกได้ถูกเบียดเบียนแต่พวกเขาก็ยังคงชื่นชมยินดี  เพราะว่าพวกเขาไว้วางใจว่า  พวกเขาประกาศเรื่องความรอดพ้นแก่คนอื่น  พวกเขามีความเชื่อว่าพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง  ดังที่เราได้ฟังจากบทอ่านที่สอง  นักบุญเปาโลได้ปลุกความรักกระตือรือร้นในใจของสัตบุรุษในชุมชน  เรียกพวกเขาให้ดำเนินชีวิตด้วยความยินดี  ดำเนินชีวิตศักดิ์สิทธิ์เตรียมรับเสด็จพระเยซูเจ้า

                   บัดนี้  ให้เรานำความชื่นชมในข่าวดีของพระเยซู  และการเตรียมรับเสด็จพระองค์ในยุคปัจจุบัน  ในฐานะเป็นชุมชนของผู้มีความเชื่อ  เทศกาลนี้เป็นเวลาตระหนักว่า  พระศาสนจักรเชื่อมั่นว่าพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาในพระสิริรุ่งโรจน์  เทศกาลนี้เป็นโอกาสให้เรารับข่าวดีของพระคริสตเจ้า  ด้วยความรู้สึกชื่นชมเหมือนพระศาสนจักรสมัยแรก  เราต้องเตรียมพร้อมต้อนรับพระองค์  ด้วยการพยายามเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์สมบูรณ์  ดังที่นักบุญเปาโลได้แนะนำในบทอ่านที่สองวันนี้

                    อย่างไรก็ตาม  ในฐานะคริสตชน  มิใช่เรารับข่าวดีแห่งความรอด  และชื่นชมในการเสด็จมาของพระผู้ไถ่เท่านั้น  เราต้องตั้งใจเหมือนประกาศกอิสยาห์  นักบุญยอห์น  บัปติสต์  และพระศาสนจักรสมัยแรก  คือ  ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า  และแบ่งปันข่าวดีนี้แก่ผู้อื่น  นี่เป็นหน้าที่พิเศษที่เราต้องเป็นผู้นำข่าวดีมหัศจรรย์นี้  หากเราเชื่อจริงๆ ว่าพระองค์จะเสด็จกลับมา  หากเราเห็นว่าเป็นข่าวดี  และหากว่าเรามีความชื่นชมจริง  เราจะไม่เก็บความกระตือรือร้นนี้ได้  เราต้องแบ่งปันให้ผู้อื่นด้วย

                      อีกไม่กี่วันจะถึงวันฉลอง  เราต้องแน่ใจในคำพูดที่ว่า  คุณได้ยินข่าวดีไหม  อย่ารีรอที่จะตอบว่า  ใช่  พระคริสตเจ้าพระเจ้าของเรากำลังเสด็จมาในพระสิริรุ่งโรจน์  เราต้องกระตือรือร้น  เปิดโอกาสแบ่งปันข่าวดีแห่งความเชื่อของเราให้คนอื่นด้วย