Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
สัปดาห์ที่  2  เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (ปี B)
วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม  2011
ให้เราเตรียมหัวใจตนเอง  เป็นการเตรียมหนทางของพระเจ้า
บทอ่าน
: อสย. 40:1-5, 9-11  ;  2 ปต. 3:8-14  ;  มก. 1:1-8
พระวรสารสัมพันธ์กับ 
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC)
 ข้อ 422, 515
          พระวรสารนักบุญมาระโกวันนี้ขึ้นต้นด้วยคำพูดว่า  “การเริ่มต้นข่าวดี  เรื่องพระเยซูเจ้าเป็นพระคริสต์... มีเขียนไว้ในหนังสือประกาศกอิสยาห์”  ดังนั้น  เราจึงกลับไปดูว่าประกาศกอิสยาห์กล่าวอะไร  และพิจารณาดูชีวิต  การงานและคำสอนของพระเยซูเจ้า  ในข้อความตอนนี้  ช่วยให้เข้าใจล่วงหน้าว่าโลกจะมีเหตุการณ์ที่สวยงาม  ดังที่เรากำลังเตรียมฉลองวันพระคริสตสมภพพระผู้ไถ่กู้โลก  ในสอง-สามสัปดาห์หน้า  ระลึกถึงความเชื่อ  (พระธรรมล้ำลึกนี้)  เราจะเตรียมพร้อมอะไร?  ข้อความพระวรสารถามเตือนใจเราว่า  “จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า  จงทำทางเดินของพระองค์ให้ตรงเถิด”  หมายความว่าอะไร  จงทำทางเดินของพระองค์ให้ตรงเถิด
            ประการแรก  หมายความว่า  เราต้องพร้อมให้พระองค์เสด็จมาหาเรา  เราต้องเปิดใจรับวิถีทางใหม่  ให้พระองค์เสด็จเข้ามาในหัวใจ  และในชีวิตของเรา  ขณะที่เรากำลังเตรียมฉลองพระคริสตสมภพ  เป็นเวลาดีที่ไตร่ตรองชีวิต  พิจารณาว่าเราต้องเปิดใจหาพระเยซูเจ้าอย่างไร  ช่วงเวลานี้เราเน้นอะไร  ในอาทิตย์ที่  2  เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า  สวดภาวนาและสงบเงียบ  หรือวุ่นวายกระวีกระวาดกับโลกรอบตัวที่ขโมยเวลา  ทำให้ไม่สามารถสงบเงียบกับพระเยซูเจ้า  บางคนกล่าวว่า  เราต้องการเพียงสองสามนาทีก็เพียงพอ  หากว่าเรามีเวลาแค่นั้น  แต่ความจริงคือ  หากเราต้องการเตรียมหัวใจจริงๆ  เราต้องหาเวลาเพิ่มขึ้นสำหรับพระเยซูเจ้า  เราต้องเห็นคุณค่าของการพบพระเยซู  และการอุทิศเวลาให้พระองค์  ว่าเป็นวิธีทางที่เราสามารถเปิดใจสู่พระเยซูเจ้า  ฟังสิ่งที่พระองค์ปรารถนาจะบอกเรา  และติดตามคำสั่งสอนของพระองค์

             เราต้องฟังเสียงร้องในถิ่นทุรกันดาร  ในการช่วยเราเตรียมใจ  เราลองคิดถึงนักบุญยอห์น  บัปติสต์  ผู้มิได้ร้องเพราะความชอบใจ  มิได้พาคนอื่นไปหาพระคริสตเจ้าจากสถานที่น่าพอใจ  ประกาศกอิสยาห์ก็เช่นกัน  พวกเขาร้องจากประสบการณ์ในถิ่นทุรกันดาร  คนหนึ่งพาไปยังที่สุภาพและกลับใจ  น่าเป็นสถานที่เราต้องไป  ด้วยความกระหายน้ำทรงชีวิตฝ่ายจิตที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้เรา

                “จงทำทางเดินของพระองค์ให้ตรงเถิด”  ย่อมเรียกร้องเราให้แสวงหาบางอย่าง  เราสามารถดูประชาชนที่เราได้ยินจากพระวรสาร  พวกเขาขอรับพิธีล้างในแม่น้ำจอร์แดนจากนักบุญยอห์น  หลังจากยอห์นประกาศให้พวกเขากลับใจเพื่อได้รับการอภัยบาป  สิ่งนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเราเช่นกันด้วย

                จงทำทางเดินของพระองค์ให้ตรง  จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า  เป็นข้อเตือนใจเราให้คิดถึงพระเยซูเจ้า  และแสวงหาพระองค์  หากเราทำเช่นนี้  เรามั่นใจว่าจะฉลองพระคริสตสมภพด้วยหัวใจที่พิศวงยินดี  ขอให้เราทำทางเดินของพระองค์ให้ตรง  ในชีวิตของเรา  ระหว่างเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า  และแสวงหาหนทางของพระคริสตเจ้านั้นเสมอๆ

พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(Oct.-Dec. 2011)  Vol. 44,  No. 4,  หน้า  476-478.


ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย