Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
สัปดาห์ที่  1  เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (ปี B)
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน  2011
การทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยความยินดี
บทอ่าน
: อสย. 63:16-17, 19, 64:2-7  ;  1 คร. 1:3-9  ;  มก. 13:33-37
พระวรสารสัมพันธ์กับ 
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC)
 ข้อ 672, 2849
          ให้เราเริ่มเตรียมตัวรับเสด็จพระคริสตเจ้า  เตรียมฉลองวันพระคริสตสมภพ  นักบุญมาระโกเตือนเราให้เอาใจใส่เครื่องหมายแห่งกาลเวลา  ให้สนใจประวัติศาสตร์
การพบปะในเวลาที่ไม่คาดคิด

               นักบุญมาระโกเตือนเราตอนเริ่มพระวรสารว่า  “เวลาที่กำหนดไว้มาถึงแล้ว”  (1:15)  ท่านพูดถึง  “เวลาแห่งพระพร”  (ภาษากรีก  Kairos)  เวลาที่มิได้เจาะจง  เมื่อสิ่งสำคัญบางอย่างจะเกิดขึ้น  วันนี้นักบุญมาระโกใช้ศัพท์คำนี้  Kairos  เพื่อบอกเราว่า  เราต้องตื่นเฝ้าและรู้วิธีสังเกตเอาใจใส่โอกาสที่พระเจ้าเลือกมาพบปะกับเรา  “เพราะท่านทั้งหลายไม่รู้ว่า  วันเวลานั้นจะมาถึงเมื่อไร”  (13:33)

               แต่ตามพื้นฐานของสิ่งที่เราอาจถูกผจญให้พิจารณาตามสามัญสำนึกว่า  เราไม่ได้ฉลองพระคริสตสมภพในวันเดียวกันของปีหรือ  วันอาทิตย์แรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า  บทอ่านของนักบุญมาระโกช่วยเรามิให้คิดแง่ลำดับเวลาที่ตายตัวหรือน่าเบื่อ  อันที่จริง  วันที่  25  ธันวาคม  จะมาถึงและผ่านไปโดยที่เรามิได้พบปะกับพระคริสตเจ้า  ในชีวิตปัจจุบันและประวัติศาสตร์ของเราก็ได้  เพราะการฟังโฆษณาไร้สาระ  หรือเพราะการสนใจแค่ของขวัญมากกว่าหรือน้อยกว่าเดิม  วันคริสต์มาสอาจมิใช่สิ่งที่นักบุญเปาโลเรียกว่า  “วันที่พระเยซูคริสต์  องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมา“  (1 คร. 1:8)  วันคริสต์มาสจะมาถึงและผ่านไปโดยที่เรามิได้เปลี่ยนแปลงชีวิต   มิได้เป็น    “พยานถึงพระคริสตเจ้า”           (1 คร. 1:6)  ผู้ทรงให้กำลังแก่เรา

การสร้างความหวัง

            เราต้องตื่นตัว   ดังที่พระวรสารนักบุญมาระโกย้ำแล้วย้ำอีก   จงตื่นเฝ้าเถิด   อย่าอยู่นิ่งในชีวิต คริสตชน  โดยคิดว่า  เราได้รับครั้งหนึ่งสำหรับตลอดไป
            พิธีกรรมมีการตื่นเฝ้า  ตัวอย่าง  การตื่นเฝ้าปัสกาที่มีความหมายเทววิทยา  เหมือนคนเฝ้าประตูคอยตื่นเฝ้า  (วรรคที่ 34)  คริสตชนต้องตื่นเฝ้าสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการเปิดเผยในเหตุการณ์ต่างๆ  ในสภาพสังคมไทยปัจจุบัน  พบปัญหาน้ำท่วม  คนตกงาน  คนยากจน  เศรษฐกิจตกต่ำ  ข้าวของแพงขึ้น  มีขโมยเพิ่มขึ้น  ฯลฯ

           หลายครั้ง  เราอาจรู้สึกว่าประชาชนขาดความหวัง  การเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าต้องมีความหมายให้เรายอมรับสถานการณ์  และต้องออกแรงพยายามช่วยคนจนมากขึ้น  “พระเจ้าทรงเรียกท่านให้สนิทสัมพันธ์กับพระบุตรของพระองค์”  (1 คร. 1:9)  ดังนั้นจึงเป็นงานของเรา  มิใช่การฉลองตามเวลา  ดังที่เราได้ฟังในบทอ่านแรก  “พระองค์เสด็จมาพบผู้ที่ยินดีปฏิบัติความยุติธรรม  และระลึกถึงพระองค์โดยเดินตามหนทางของพระองค์”  (อสย. 64:5)

            เราต้องปฏิบัติความยุติธรรมด้วยความยินดีและความหวัง  (อสย. 64:3)  มิใช่ด้วยความขมขื่น  และหมดกำลังใจ  ทำดังนี้เราจึงจะพบกับพระเจ้า  โอกาสฉลองคริสต์มาสจะมีความหมายในชีวิต  และในประวัติศาสตร์ของประชาชนชาติไทยของเรา


พระสังฆราช  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
(Sharing  the  Word  through  the  Liturgical  Year  โดย  กุสตาโว  กูตีเอเรส, 2004  หน้า  4-5)

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย