Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่  148

จักรวาลสรรเสริญพระเจ้าa

            ใน สดด บทนี้ ผู้ประพันธ์เชิญชวนสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างทั้งบนท้องฟ้าและบนแผ่นดิน ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ให้สรรเสริญพระเจ้า อิสราเอลซึ่งเป็นประชากรที่ใกล้ชิดพระองค์มากที่สุดจะต้องเป็นผู้นำในการสรรเสริญนี้ บัดนี้ คริสตชนได้รับเกียรติให้เป็นประชากรอิสราเอลใหม่ จึงต้องรับหน้าที่นี้เป็นของตนด้วย

1       อัลเลลูยา

         ทุกสิ่งในสวรรค์ จงสรรเสริญพระยาห์เวห์

              สรรพสิ่งในที่สูงสุด จงสรรเสริญพระองค์เถิด

2       ทูตสวรรค์ทั้งหลาย จงสรรเสริญพระองค์

              พลโยธาทั้งหลายแห่งสวรรค์ จงสรรเสริญพระองค์เถิด

3       สุริยันและจันทรา จงสรรเสริญพระองค์

              ดวงดาวพราวแสงทั้งหลาย จงสรรเสริญพระองค์เถิด

4       ท้องฟ้าชั้นสูงสุด จงสรรเสริญพระองค์

              น่านน้ำเหนือท้องฟ้า จงสรรเสริญพระองค์เถิด

5       ทุกสิ่งเหล่านี้ จงสรรเสริญพระนามของพระยาห์เวห์b

              เพราะว่าทรงบัญชาสิ่งใด สิ่งนั้นก็ถูกสร้างขึ้นมา

6       พระองค์ทรงตั้งทุกสิ่งไว้ให้มั่นคงอยู่เป็นนิตย์

              ทรงกำหนดกฎไว้ไม่เปลี่ยนแปลง

7       จงสรรเสริญพระยาห์เวห์เถิด ทุกสิ่งในแผ่นดิน

              คือสัตว์ประหลาดและห้วงน้ำลึกในท้องทะเล

8       ทั้งไฟและลูกเห็บ หิมะและหมอก

              ลมพายุซึ่งปฏิบัติตามพระวาจา

9       ภูเขาและเนินทั้งหลาย

              ต้นไม้ผลและสนสีดาร์ทุกต้น

10      สัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยง

              รวมทั้งสัตว์เลื้อยคลานและนกมีปีกทั้งหลาย

11      บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินและชนชาติทั้งหลาย

              บรรดาเจ้านายและผู้ปกครองแผ่นดิน

12      บรรดาคนหนุ่มและหญิงสาว

              คนชรา รวมทั้งเด็ก

13      จงสรรเสริญพระนามพระยาห์เวห์

              เพราะพระนามของพระองค์สูงส่ง

         ความรุ่งเรืองของพระองค์อยู่เหนือแผ่นดินและท้องฟ้า

14          พระองค์ทรงยกประชากรของพระองค์ให้ทรงอำนาจ

         เป็นที่สรรเสริญของบรรดาผู้จงรักภักดีต่อพระองค์

           คือลูกหลานแห่งอิสราเอลcประชากรที่ใกล้ชิดกับพระองค์

         อัลเลลูยา

148 a ในเพลงสดุดีบทนี้ สวรรค์ แผ่นดินและสิ่งสร้างทั้งมวลได้รับเชิญมาร่วมเสียงสรรเสริญพระยาห์เวห์ผู้ทรงกอบกู้ประชากรที่ทรงเลือกสรร  ชาวอิสราเอลขับร้องเพลงสดุดีบทนี้ทุกเช้า

b ต้นฉบับภาษากรีกเสริมว่า "เพราะว่าพระองค์ตรัสสิ่งใด ก็เป็นไปตามนั้น" จาก สดด 33:9ก

c ตรงนี้และ สดด 103:7 เป็นเพียง 2 กรณีที่ผู้ประพันธ์เพลงสดุดีใช้สำนวน "ลูกหลานแห่งอิสราเอล" ซึ่งในสมัยหลังเนรเทศจะเป็นสำนวนที่ใช้บ่อยๆ โดยเฉพาะในหนังสือ "สารบบที่สอง" และข้อเขียนของตำนานสงฆ์

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย