Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 145 (Vg 144)

เพลงสรรเสริญพระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์a

            สดด บทนี้เป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์แห่งสกลจักรวาลตลอดนิรันดร เขียนขึ้นในแบบกลบทอักษร แต่ละข้อเริ่มต้นด้วยพยัญชนะภาษาฮีบรูเรียงตามลำดับเหมือน สดด 9-10; 25; 119 ความคิดหลักใน สดด บทนี้คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และความดีของพระองค์ในการเนรมิตสร้างสรรพสิ่ง มนุษย์จะต้องประกาศความยิ่งใหญ่และความดีนี้ต่อๆ ไปทุกยุคทุกสมัย พระเยซูเจ้าทรงสำแดงให้เรารู้จักพระอานุภาพและความดีของพระเจ้า และทรงสรรเสริญพระบิดา (มธ 11:25) จดหมายถึงชาวเอเฟซัสเริ่มด้วยรายการยืดยาวของพระพร ที่คริสตชนได้รับในองค์พระคริสตเจ้า คริสตชนทุกคนจึงต้องตอบสนองโดยสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์โดยไม่หยุดยั้ง (เทียบ อฟ 1:3-14)

เพลงสรรเสริญ ของกษัตริย์ดาวิด

อาเลฟ    1    ข้าแต่พระเจ้า พระราชาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเทิดพระเกียรติพระองค์

                  และจะถวายพระพรแด่พระนามของพระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์

เบท       2    ข้าพเจ้าจะถวายพระพรแด่พระองค์ทุกวัน

                  จะสรรเสริญพระนามของพระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์

กีเมล     3    พระยาห์เวห์ทรงยิ่งใหญ่ ทรงสมควรจะได้รับการสรรเสริญยิ่งนัก

                  ความยิ่งใหญ่ของพระองค์เกินกว่าจะหยั่งรู้ได้

ดาเลท    4     คนยุคหนึ่งประกาศพระราชกิจของพระองค์ให้คนอีกยุคหนึ่งรู้

                    เขาจะเล่าถึงพระอานุภาพของพระองค์

เฮ         5    ข้าพเจ้าจะครุ่นคิดถึงพระเกียรติรุ่งโรจน์ของพระองค์

                  และคำนึงถึงกิจการมหัศจรรย์ของพระองค์

วาว       6    เขาจะพูดถึงพระอานุภาพน่าสะพรึงกลัวของพระองค์

                  และข้าพเจ้าจะเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์

ซาอิน    7    เขาจะเปิดเผยความดีล้นเหลือของพระองค์ให้ทุกคนระลึกถึง

                  เขาจะโห่ร้องสรรเสริญความเที่ยงธรรมของพระองค์

เคท       8    พระยาห์เวห์โปรดปรานและทรงพระเมตตากรุณา

                  กริ้วช้าและทรงความรักมั่นคงอย่างเต็มเปี่ยม

เตด       9    พระยาห์เวห์ทรงพระทัยดีแก่ทุกคน

                  ความอ่อนโยนของพระองค์ครอบคลุมสิ่งสร้างทั้งมวล

โยด       10   ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอให้สิ่งสร้างทั้งมวลสรรเสริญพระองค์

                ขอให้ผู้จงรักภักดีต่อพระองค์ถวายพระพรแด่พระองค์

คัฟ        11   เขาจะพูดถึงพระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระอาณาจักรของพระองค์

                  และเล่าถึงพระอานุภาพของพระองค์

ลาเมด    12   บุตรแห่งมนุษย์จะได้รู้ถึงพระอานุภาพของพระองค์b

                  พระสิริรุ่งโรจน์และความรุ่งเรืองแห่งพระอาณาจักรของพระองค์

เมม       13   พระอาณาจักรของพระองค์เป็นอาณาจักรที่ดำรงอยู่ตลอดไป

                  อำนาจปกครองของพระองค์คงอยู่ทุกยุคทุกสมัย

(นูน)            พระยาห์เวห์ทรงซื่อสัตย์ต่อพระสัญญาทุกถ้อยคำของพระองค์

                  ทรงความรักมั่นคงในกิจการทั้งหลายของพระองค์c

ซาเมค   14   พระยาห์เวห์ทรงค้ำจุนทุกคนที่กำลังจะล้ม

                  และทรงพยุงทุกคนที่ล้มให้ลุกขึ้นได้

อายิน         15   ตาของทุกคนมองไปที่พระองค์ด้วยความหวัง

                  และพระองค์ประทานอาหารแก่เขาทั้งหลายตามเวลา

เป         16   พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ออก

                  ประทานอาหารให้สิ่งมีชีวิตทั้งมวลได้กินจนอิ่ม

ซาเด 17 พระยาห์เวห์ทรงเที่ยงธรรมในการกระทำทั้งหลายของพระองค์

                  ทรงความรักมั่นคงในกิจการทุกอย่างของพระองค์

โฆฟ      18   พระยาห์เวห์ประทับอยู่ใกล้ชิดทุกคนที่เรียกขานพระองค์

                  ทุกคนที่เรียกขานพระองค์ด้วยใจจริง

เรช        19   พระองค์ทรงตอบสนองความปรารถนาของทุกคนที่ยำเกรงพระองค์

                  ทรงฟังเสียงร้องขอความช่วยเหลือและทรงช่วยเขาให้รอดพ้น

ชิน        20   พระยาห์เวห์ทรงพิทักษ์ทุกคนที่รักพระองค์

                  แต่ทรงทำลายคนอธรรมทุกคน

เตา        21   ปากของข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระยาห์เวห์

                  สิ่งสร้างทั้งหลายจงถวายพระพรแด่พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์

145 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นกลบทอักษร โดยแต่ละข้อเริ่มด้วยตัวอักษรภาษาฮีบรูเรียงตามลำดับ (อาเลฟ-เบท-กีเมล ฯลฯ) ส่วนเนื้อหานั้นผู้แต่งเก็บเอามาจากเพลงสดุดีบทต่างๆ

b "ของพระองค์" ที่นี่และคำสุดท้ายในข้อนี้ แปลตามต้นฉบับภาษากรีก (อยู่ในบุรุษที่ 2) ต้นฉบับภาษาฮีบรูอยู่ในบุรุษที่ 3 ("ของพระองค์" เหมือนกัน)

c ข้อที่เริ่มด้วยอักษร "นูน" นี้ขาดไปในต้นฉบับภาษาฮีบรู แต่มีในสำนวนแปลโบราณทุกฉบับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย