Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 144 (Vg 143)

คำภาวนาขอชัยชนะa

เพลงสดุดีเกี่ยวกับกษัตริย์บทนี้ ชวนให้คิดถึงพิธีกรรมที่พระราชาในฐานะจอมทัพของประชากรอิสราเอลวอนขอพระเจ้าก่อนจะทรงยาตราทัพออกไปทำสงคราม หรือเมื่อเสด็จกลับมาเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะ จะสังเกตเห็นได้ชัดว่า สดด บทนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก สดด 18 อย่างมาก เพลงสดุดีทั้งสองบทอาจใช้ในโอกาสเดียวกัน ภาคหลังของ สดด บทนี้แสดงความปรารถนาของพระราชาที่จะเห็นความเจริญรุ่งเรืองและสันติภาพ ในสมัยที่อิสราเอลไม่มีกษัตริย์ปกครองอีกต่อไป สดด บทนี้คงได้รับความหมายเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ แสดงความหวังถึงอนาคตอันรุ่งเรืองของอิสราเอล เราคริสตชนเข้าใจว่าความหวังดังกล่าวสำเร็จเป็นความจริงแล้วในองค์พระคริสตเจ้า

ของกษัตริย์ดาวิด

1      ขอถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์ หลักศิลาของข้าพเจ้า

            พระองค์ทรงฝึกมือของข้าพเจ้าไว้เพื่อทำสงคราม

            ทรงฝึกนิ้วของข้าพเจ้าไว้เพื่อการต่อสู้

2      พระองค์ทรงเป็นความรักมั่นคงของข้าพเจ้า

            ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า

        ทรงเป็นที่มั่นที่ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น

            ทรงเป็นโล่กำบังที่ข้าพเจ้าเข้ามาลี้ภัย

  พระองค์ทรงปราบประชากรทั้งหลายbให้มาอยู่ใต้อำนาจข้าพเจ้า

3 ข้าแต่พระยาห์เวห์ มนุษย์เป็นใครที่พระองค์จะต้องทรงเฝ้าดูแล

            บุตรแห่งมนุษย์เป็นใครที่พระองค์ทรงคำนึงถึง?

4      มนุษย์เป็นเหมือนลมหายใจเฮือกเดียว

            วันของเขาผ่านไปเหมือนเงา

5      ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงเอียงท้องฟ้าและเสด็จลงมา

        ทรงสัมผัสภูเขาทั้งหลาย ภูเขาเหล่านั้นก็จะพ่นควันออกมา

6  โปรดทรงส่งสายฟ้ามาบันดาลให้บรรดาศัตรูกระจัดกระจายไป

            โปรดทรงยิงลูกธนู แล้วเขาจะหนีไป

7      โปรดทรงยื่นพระหัตถ์ลงมาจากเบื้องบน

            ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากกระแสน้ำ

            ให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของคนต่างด้าว

8      ปากของเขาพูดแต่คำเท็จ

            เขายกมือขวาขึ้นสาบานเท็จ

9      ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าจะขับร้องเพลงบทใหม่ถวายพระองค์

            ข้าพเจ้าจะเล่นพิณสิบสายบรรเลงเพลงถวายพระองค์

10    พระองค์ประทานชัยชนะแก่บรรดากษัตริย์

            ทรงช่วยดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ให้รอดพ้นc

11    ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากคมดาบชั่วร้าย

            โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากเงื้อมมือของคนต่างด้าว

        ปากของเขาพูดแต่คำเท็จ

            เขายกมือขวาขึ้นสาบานเท็จ

12    ขอให้บุตรชายของเราเป็นประดุจต้นไม้

            ที่เติบโตอย่างดีตั้งแต่แรกเริ่ม

        ขอให้บุตรหญิงของเราเป็นประดุจเสาหินสง่างามd

            ซึ่งแกะสลักไว้ที่มุมพระราชวัง

13    ขอให้ยุ้งฉางของเราเต็มเปี่ยม

              มีธัญญาหารทุกชนิดเก็บไว้

        ขอให้ฝูงแพะแกะของเราทวีจำนวนเป็นพันเป็นหมื่น

            อยู่ในทุ่งหญ้าของเรา

14         ขอให้ฝูงสัตว์ของเราอ้วนพีแข็งแรง

     อย่าให้มีการเจาะกำแพงเมืองหรือกวาดผู้คนต้อนไปเป็นเชลย

            อย่าให้มีเสียงคร่ำครวญในลานสาธารณะของเราเลย

15    ประชากรที่รับพระพรเช่นนี้ย่อมเป็นสุข

         ประชากรที่พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าของเขาย่อมเป็นสุข

144 a เพลงสดุดีบทนี้แบ่งได้เป็น 2 ภาค ภาคแรก (ข้อ 1-11) เป็นคำภาวนาในพิธีกรรมสำหรับกษัตริย์ มีความคิดคล้ายกับ สดด 18 และบทอื่นๆอีกหลายบท ภาคที่สอง (ข้อ 12-15) เป็นความคิดใหม่ที่บรรยายความรุ่งเรืองในสมัยของพระเมสสิยาห์

b "ประชากรทั้งหลาย" แปลตามสำนวนแปลโบราณ  ต้นฉบับภาษาฮีบรูและกรีกว่า "ประชากรของข้าพเจ้า"  สำนวนแปลโบราณคงได้เปลี่ยน "ประชากรของข้าพเจ้า" ให้เป็น "ประชากรทั้งหลาย" เพื่อให้เข้าใจชัดยิ่งขึ้นว่าดาวิดคือผู้อธิษฐาน สดด บทนี้

c "ดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์" สำนวน "ดาวิดผู้รับใช้ของเรา(พระยาห์เวห์)" จะเป็นสมญานามของพระเมสสิยาห์ (ยรม 33:21; อสค 34:23-24; 37:24)

d "เสาหินสง่างาม" คงหมายถึงรูปปั้นผู้หญิงที่ใช้เป็นเสาค้ำคานหลังคาไว้ (caryatid)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย