Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 140

คำวอนขอให้พ้นจากคนชั่วร้าย

สดด บทนี้เป็นตัวอย่างของเพลงสดุดีอ้อนวอนที่ผู้ประพันธ์วอนขอพระเจ้าให้ทรงช่วยเขาให้รอดพ้นจากศัตรู ผู้ประพันธ์ใช้ภาษาที่ใช้กันเป็นสูตรบรรยายถึงความทุกข์ที่ได้รับ เราจึงไม่อาจบอกได้ว่าเขาอยู่ในสภาพการณ์อย่างไรแน่ อาจจะเป็นการดีถ้าจะเข้าใจว่า สดด บทนี้กล่าวถึงประสบการณ์อันขมขื่นของประชากรอิสราเอล เมื่อถูกชนต่างชาติเบียดเบียนข่มเหงตลอดเวลาในอดีต ประวัติของพระศาสนจักรและของคริสตชนแต่ละคนก็เป็นเช่นนี้บ่อยๆ เพราะฉะนั้นเพลงสดุดีบทนี้จึงเป็นคำภาวนาของคริสตชนได้อย่างดี

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง เพลงสดุดี ของกษัตริย์ดาวิด

1   ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากคนชั่วร้าย

            โปรดทรงปกป้องข้าพเจ้าให้พ้นจากคนที่ใช้ความรุนแรง

2      เขาวางแผนชั่วร้ายในใจ

            ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาททุกวัน

3      ลิ้นของเขาแหลมคมคล้ายลิ้นงู

            พิษร้ายของงูเห่าอยู่ใต้ริมฝีปากของเขา

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

4      ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงพิทักษ์ข้าพเจ้าไว้ให้พ้นจากเงื้อมมือของคนชั่วร้าย

            โปรดทรงปกป้องข้าพเจ้าให้พ้นจากคนที่ใช้ความรุนแรง

            เขาวางแผนทำให้ข้าพเจ้าสะดุดล้ม

5      คนเย่อหยิ่งซ่อนบ่วงแร้วดักข้าพเจ้า

            ขึงเชือกและตาข่าย

            วางกับดักไว้จับข้าพเจ้าริมทางเดินa

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

6      ข้าพเจ้าทูลพระยาห์เวห์ว่า "พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า

            ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงฟังเสียงวอนขอของข้าพเจ้า

7      ข้าแต่พระยาห์เวห์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเป็นพละกำลังที่ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น

            ทรงปกป้องศีรษะข้าพเจ้าในวันสู้รบ

8      ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขออย่าทรงโปรดให้คนชั่วร้ายได้รับตามที่ต้องการ

            ขออย่าทรงปล่อยให้แผนการของเขาประสบความสำเร็จ

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

9      ขออย่าให้ผู้ที่รุมล้อมข้าพเจ้ายกศีรษะขึ้นb

            ขอให้ความชั่วร้ายจากริมฝีปากของเขาตกออยู่กับเขาเถิด

10    ขอพระองค์ทรงบันดาลให้ถ่านที่ลุกเป็นไฟตกเหนือเขาดังสายฝนc

            ขอทรงเหวี่ยงเขาลงไปในเหวลึก จนเขาลุกขึ้นมาไม่ได้

11    ขออย่าให้คนที่ใส่ร้ายผู้อื่นdอยู่อย่างมั่นคงบนแผ่นดิน

            ความชั่วร้ายจงตามล่าคนที่ใช้ความรุนแรงจนพินาศ

12  ข้าพเจ้ารู้ว่าพระยาห์เวห์จะประทานความยุติธรรมแก่ผู้ขัดสน

            และจะทรงป้องกันคดีของคนยากจน

13    ถูกต้องแล้ว ผู้ชอบธรรมจะสรรเสริญพระนามของพระองค์

            ผู้สุจริตจะดำรงชีวิตอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์

140 a กลอุยายของคนชั่วร้ายเปรียบได้กับเครื่องดักต่างๆ ที่นายพรานใช้ดักสัตว์

b "ยกขึ้น" คำนี้ในต้นฉบับภาษาฮีบรูอยู่ที่ปลายข้อ 8 แต่เราแปลตามต้นฉบับภาษากรีกให้ติดกับคำ "ศีรษะ" ซึ่งเป็นกรรม

c ข้อนี้แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน

d "คนที่ใส่ร้ายผู้อื่น" แปลตามตัวอักษรว่า "คนของลิ้น"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย