Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 138

บทเพลงขอบพระคุณพระเจ้า

ผู้ประพันธ์ สดด บทนี้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนชุมชน ขอบพระคุณพระเจ้าสำหร้บพระพรต่างๆ ที่เคยได้รับมา เขาเคยสัมผัสกับความรักมั่นคงของพระเจ้าแล้ว จึงมั่นใจว่าพระองค์จะทรงคุ้มครองเขาให้พ้นจากอันตรายในอนาคตด้วย เขายังปรารถนาให้ชนต่างชาติรับรู้ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแห่งอิสราเอลว่าทรงดูแลมนุษย์ทุกคน คริสตชนย่อมมีความมั่นใจยิ่งขึ้นว่าพระเจ้าทรงซื่อสัตย์ในความรักจนถึงที่สุด นักบุญเปาโลเขียนถึง คริสตชนชาวฟีลิปปีว่า “ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระเจ้าผู้ทรงเริ่มกิจการที่ดีนี้ในท่านแล้ว จะทรงกระทำต่อไปให้สำเร็จบริบูรณ์จนถึงวันของพระคริสตเยซู” (ฟป 1:6)

ของกษัตริย์ดาวิด

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์สุดจิตใจ

            เพราะพระองค์ทรงฟังเสียงที่ข้าพเจ้าเปล่งออกมาa

        ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสดุดีถวายพระองค์เบื้องหน้าบรรดาทูตสวรรค์b

2      ข้าพเจ้าจะกราบลงเบื้องหน้าพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

        ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณพระนามของพระองค์

            เพราะความรักมั่นคงและความสัตย์จริงของพระองค์

        พระองค์ทรงยกย่องพระนามและพระสัญญาเหนือสิ่งใดc

3      พระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าในวันที่ข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์

            พระองค์ทรงเพิ่มพลังในใจของข้าพเจ้าd

4      ข้าแต่พระยาห์เวห์ บรรดากษัตริย์บนแผ่นดินจงสรรเสริญพระองค์

            เมื่อได้ยินพระวาจาของพระองค์

5      บรรดากษัตริย์จะร้องเพลงสรรเสริญพระมรรคาของพระยาห์เวห์

            เพราะพระสิริรุ่งโรจน์ของพระยาห์เวห์นั้นยิ่งใหญ่

6      แม้พระยาห์เวห์จะทรงสูงส่ง แต่พระองค์ก็ยังทอดพระเนตรผู้ต่ำต้อย

            ทรงทราบว่าผู้ใดจองหองแม้อยู่ห่างไกล

7      แม้ข้าพเจ้าจะเดินในความทุกข์ยาก

            พระองค์ก็ทรงรักษาชีวิตข้าพเจ้าไว้

        ทรงยื่นพระหัตถ์ลงโทษความโกรธของศัตรูของข้าพเจ้า

            พระหัตถ์ขวาของพระองค์ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น

8      พระยาห์เวห์จะทรงบันดาลให้กิจการที่ทรงกระทำเพื่อข้าพเจ้าสำเร็จ

            ข้าแต่พระยาห์เวห์ ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

        ขอพระองค์อย่าได้ทรงทอดทิ้งกิจการที่ทรงเริ่มกระทำนั้นเลย

138 a บรรทัดนี้แปลจากต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่มีบรรทัดนี้

b "ทูตสวรรค์" แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "บรรดาพระเจ้า" ซึ่งอาจหมายถึงบรรดารูปเคารพ หรือผู้ทรงอำนาจ เช่นกษัตริย์หรือผู้พิพากษา

c แปลโดยคาดคะเน  ต้นฉบับไม่ชัด

d "ทรงเพิ่มพลังในใจของข้าพเจ้า" แปลตามตัวอักษรว่า "ทรงปลุกพละกำลังในวิญญาณของข้าพเจ้า"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย