Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 134

บทอธิษฐานภาวนาเวลาค่ำa

เพลงสดุดีสั้นๆ และไพเราะบทนี้เป็นบทสุดท้ายใน 15 บทของเพลงสดุดีชุด “บทเพลงของผู้แสวงบุญ” เป็นเวลาเย็นแล้ว บรรดาผู้แสวงบุญกำลังออกจากบริเวณพระวิหาร จึงเชิญชวนบรรดาสมณะและนักขับร้องประจำพระวิหาร ให้สรรเสริญพระเจ้าในพิธีกรรมเวลาค่ำ บรรดาสมณะจึงกล่าวอวยพรบรรดาผู้แสวงบุญซึ่งกำลังจะจากไป พระเยซูเจ้าทรงใช้เวลากลางคืนเพื่ออธิษฐานภาวนาบ่อยๆ (เทียบ ลก 6:12) ทรงสอนบรรดาศิษย์ให้อธิษฐานภาวนาอยู่เสมอ (ลก 18:1) นักบุญเปาโลก็เตือนชาวเธสะโลนิกาให้ “อธิษฐานภาวนาโดยไม่หยุดหย่อน” ด้วย (1 ธส 5:17)

บทเพลงของผู้แสวงบุญ

1      มาเถิด จงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์

            ท่านทั้งหลายผู้รับใช้พระยาห์เวห์

   ท่านผู้คอยปรนนิบัติรับใช้อยู่ในบ้านของพระยาห์เวห์ตลอดคืนb

2      จงยกมือของท่านไปทางสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

            และถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์

3      ขอพระยาห์เวห์ประทานพระพรแก่ท่านจากศิโยน

            พระองค์ผู้ทรงสร้างท้องฟ้าและแผ่นดินc

134 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นคำเชิญขวนของผู้แสวงบุญให้ศาสนบริกรของพระวิหารอธิษฐานภาวนาเวลาค่ำ อาจใช้ในพิธีกรรมกลางคืนของวันเริ่มเทศกาลอยู่เพิง (ดู อพย 23:14 เชิงอรรถ d)

b ต้นฉบับภาษากรีกเสริมว่า "ในท้องพระโรงแห่งบ้านของพระเจ้าของเรา"

c ข้อ 3 ของเพลงสดุดีบทนี้เป็นคำอวยพรของสมณะในพิธีกรรม (เทียบ  กดว 6:23ฯ) ชุด "เพลงสดุดีของผู้แสวงบุญ" ซึ่งเริ่มตั้งแต่ สดด 120 จบลงที่นี่ (ดู สดด 120:1 เชิงอรรถ a).

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย