Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 132

สัญลักษณ์การประทับอยู่ของพระเจ้าa

เพลงสดุดีเกี่ยวกับกษัตริย์บทนี้ เป็นเพลงสดุดีเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์บทหนึ่งที่สำคัญที่สุด ทั้งในธรรมประเพณีของชาวยิวและของคริสตชน แต่เดิม สดด บทนี้ใช้ในพิธีกรรมระลึกถึงการที่กษัตริย์ดาวิดทรงอัญเชิญหีบพันธสัญญา เข้ามาประดิษฐานที่กรุงเยรูซาเล็ม ตามที่มีเล่าอยู่ใน 2 ซมอ 6 เพลงสดุดีบทนี้เน้นความคิดสองประการที่มีความสำคัญพิเศษ ในเทววิทยาของพันธสัญญาเดิม คือ การที่กษัตริย์ดาวิดทรงสาบานว่าจะทรงสร้างที่ประทับถวายพระเจ้า และการที่พระเจ้าทรงสัญญาจะสถาปนาพระราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิด และทรงเลือกเนินศิโยนเป็นที่ประทับของพระองค์ตลอดไป (ดู 2 ซมอ 7) สำหรับชาวยิว พระสัญญาของพระเจ้ากับกษัตริย์ดาวิดยังไม่เป็นความจริง เขายังรอคอยอยู่จนบัดนี้ ส่วนสำหรับคริสตชน พระสัญญานี้เป็นความจริงแล้วอย่างสมบูรณ์ในองค์พระเยซูเจ้า (ลก 1:31-33)

บทเพลงของผู้แสวงบุญ

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงระลึกถึงดาวิดเถิด

            โปรดทรงระลึกถึงความยากลำบากของเขา

2      เขาสาบานแด่พระยาห์เวห์

            ปฏิญาณต่อพระผู้ทรงฤทธานุภาพของยาโคบว่า

3      "ข้าพเจ้าจะไม่เข้าไปใต้หลังคาบ้านข้าพเจ้า

            จะไม่ขึ้นไปนอนบนเตียง

4      จะไม่ยอมให้ตาข้าพเจ้าหลับ

            จะไม่ยอมปิดเปลือกตา

5      จนกว่าข้าพเจ้าจะหาสถานที่สำหรับพระยาห์เวห์

        ให้เป็นที่ประทับสำหรับพระผู้ทรงฤทธานุภาพของยาโคบได้"

6      ฟังเถิด พวกเราได้ยินว่าหีบพันธสัญญาbอยู่ที่เอฟราธาห์

            เราพบหีบนี้ในทุ่งนาแห่งยาอาร์c

7      จงเข้าไปยังที่ประทับของพระองค์d

            และกราบนมัสการ ณ ที่วางพระบาทของพระองค์เถิด

8      ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงลุกขึ้นเสด็จไปยังที่พำนักถาวรของพระองค์เถิด

            พระองค์และหีบพันธสัญญา เครื่องหมายแห่งพระอานุภาพของพระองค์

9   บรรดาสมณะของพระองค์จงสวมความชอบธรรมเป็นอาภรณ์

            ผู้จงรักภักดีต่อพระองค์จงโห่ร้องด้วยความยินดีเถิด

10    เพราะดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์

            ขออย่าได้ทรงผลักไสผู้รับเจิมของพระองค์eเลย

11    พระยาห์เวห์ทรงสาบานต่อดาวิด

            และจะทรงรักษาสัจวาจาของพระองค์ไว้เสมอว่า

        "เราจะแต่งตั้งบุตรคนหนึ่งของท่าน

            ไว้บนบัลลังก์ของท่าน

12    ถ้าบุตรหลานของท่านปฏิบัติตามพันธสัญญาของเรา

            และปฏิบัติตามกฤษฎีกาที่เราจะมอบไว้

        บุตรหลานของเขาก็เช่นเดียวกัน

            จะได้ครองบัลลังก์ของท่านสืบต่อไปเป็นนิตย์"

13    ถูกต้องแล้ว พระยาห์เวห์ทรงเลือกศิโยน

            ทรงปรารถนาให้เป็นที่พำนักของพระองค์

14    "สถานที่นี้จะเป็นที่พำนักถาวรของเราตลอดไป

            เราจะพำนักอยู่ที่นี่ดังที่เราปรารถนา

15    เราจะอวยพรให้นครนี้มีเสบียงอาหารบริบูรณ์

            ให้คนยากจนมีอาหารกินจนอิ่ม

16    เราจะให้บรรดาสมณะสวมความรอดพ้นเป็นอาภรณ์

            ผู้จงรักภักดีในนครนี้จะโห่ร้องด้วยความยินดี

17    ณ ที่แห่งนี้ เราจะให้เชื้อสายของดาวิดขึ้นมามีอำนาจอีกf

            เป็นดังประทีปที่ส่องแสงในบ้านผู้รับเจิมของเราg

18    เราจะให้ศัตรูทั้งหลายของเขาได้อับอาย

            ในขณะที่มงกุฎhของเขาจะส่องแสงรุ่งเรือง"

132 a เพลงสดุดีบทนี้กล่าวถึงพระเมสสิยาห์ โดยเฉพาะ ข้อ 17-18   พระสัญญาที่พระเจ้าประทานแก่ดาวิด (2 ซมอ 7:1 เชิงอรรถ a) ใน สดด บทนี้อยู่ในคำตอบของพระเจ้าต่อคำสาบานของดาวิดที่จะสร้างที่ประทับให้พระยาห์เวห์  สดด บทนี้ยังเป็นเพลงขับร้องในพิธีแห่เข้าพระวิหาร โดยระลึกถึงการพบและเคลื่อนย้ายหีบพันธสัญญาเข้ามาในกรุงเยรูซาเล็ม (1 ซมอ 6:13ฯ; 2 ซมอ 6)

b "หีบพันธสัญญา" ต้นฉบับภาษาฮีบรูมีแต่สรรพนามบุรุษที่ 3 โดยไม่บอกว่าเป็นสิ่งใด

c "ยาอาร์" แปลว่า "ป่า" ในที่นี้อาจเป็นชื่อย่อของเมืองคีรีอัท-เยอาริม (ตำบลป่า) ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ราว 13 กม.

d  "พระองค์" คือพระยาห์เวห์

e "ผู้รับเจิมของพระองค์" ในที่นี้หมายถึงเชื้อสายคนหนึ่งของกษัตริย์ดาวิด คือพระเมสสิยาห์ ซึ่งชาวอิสราเอลกำลังรอคอย พระเมสสิยาห์องค์นี้จะมีตำแหน่งเป็นสมณะด้วย (สดด 110:3; ศคย 4:14; 6:13.

f "เชื้อสาย.......มีอำนาจ" แปลตามตัวอักษรว่า "เราจะให้เขา (=เขาสัตว์ ซึ่งหมายถึงอำนาจ) เป็นหน่องอกจากดาวิด"  ดู สดด 18:2 เชิงอรรถ d.

g "เป็นดังประทีป" แปลตามตัวอักษรว่า "เราเตรียมตะเกียง"  ตะเกียงในที่นี้หมายถึงความต่อเนื่องของราชวงศ์ดาวิด (เทียบ 1 พกษ 11;36; 15:4; 2 พกษ 8:19; 2 พศด 21:7) * เกี่ยวกับสำนวน "ตะเกียงที่ดับ" ดู โยบ 18:5; ยรม 25:10 * พระเมสสิยาห์จะเป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ อสย 42:6; 49:6; ลก 2:32.

h มงกุฎเป็นเครื่องหมายของการเป็นกษัตริย์ ดู สดด 89:39; 2 ซมอ 1:10; 2 พกษ 11:2 และยังเป็นเครื่องหมายของตำแหน่งสมณะอีกด้วย (อพย 28:36; 39:30) พระเมสสิยาห์จากตระกูลดาวิดจะเป็นทั้งสมณะและกษัตริย์ ดู สดด 110:4.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย