Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 130

การรอคอยให้พระเจ้าทรงไถ่กู้a

สดด ประเภท “คำอ้อนวอน” บทนี้เป็นหนึ่งในจำนวน “เพลงสดุดีขอสมาโทษ” 7 บท (ได้แก่ สดด 6; 12; 38; 51; 102; 130; 143) สดด 130 นี้เป็นบทที่ใช้บ่อยที่สุดทั้งในพิธีกรรมและในการภาวนาส่วนตัวควบคู่กับ สดด 51 เพลงสดุดีบทนี้สอนเรื่องชีวิตภายในอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับผลร้ายของบาป และยังสอนด้วยว่าพระเจ้าทรงพระกรุณาและทรงความรักอันใหญ่หลวง ทรงพร้อมเสมอที่จะให้อภัย สำหรับคริสตชน ไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ว่าพระเจ้าทรงถือว่าบาปเป็นเรื่องหนัก แต่ความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็พร้อมเสมอจะให้อภัย

บทเพลงของผู้แสวงบุญ

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าร้องหาพระองค์จากเหวลึก

2      ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงฟังเสียงของข้าพเจ้า

            โปรดเงี่ยพระกรรณฟังเสียงวอนขอของข้าพเจ้า

3      ข้าแต่พระยาห์เวห์ หากพระองค์ทรงเก็บรักษาความผิดไว้

            ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ใดเล่าจะยืนหยัดอยู่ได้?

4      แต่พระองค์ประทานอภัย

            จึงได้รับความเคารพยำเกรงb

5      ข้าพเจ้าวางใจในพระยาห์เวห์

            วิญญาณข้าพเจ้าวางใจในพระวาจาของพระองค์

6      วิญญาณข้าพเจ้ารอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า

            ยิ่งกว่าคนยามเฝ้ารอแสงอรุณ

            ยิ่งกว่าคนยามเฝ้ารอแสงอรุณc

7      อิสราเอลจงหวังในพระยาห์เวห์เถิด

            เพราะพระยาห์เวห์ทรงความรักมั่นคง

8      พระองค์จะทรงไถ่อิสราเอล

            ให้พ้นจากความผิดทั้งปวง

130 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นบทหนึ่งในชุด "เพลงสดุดีขอสมาโทษ" แต่เนื้อหา (ดู ข้อ 6) ยังชวนให้คิดว่าเป็นเพลงสดุดีแสดงความหวังด้วย

b "จึงได้รับความเคารพยำเกรง" ต้นฉบับภาษากรีกแปลว่า "เพราะธรรมบัญญัติของพระองค์"

c "ยิ่งกว่าคนยามเฝ้ารอแสงอรุณ" การซ้ำประโยคนี้เป็นวิธีเขียนเพื่อย้ำการรอคอยพระกรุณาจากพระเจ้าด้วยความหวัง

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย