Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 122

เพลงทักทายกรุงเยรูซาเล็มa

            สดด บทนี้แสดงความยินดีของผู้แสวงบุญเมื่อเข้ามาใกล้จะถึงประตูกรุงเยรูซาเล็ม “นครแห่งสันติ” เพื่อจะร่วมขบวนแห่ไปยังพระวิหาร เมื่อเราคริสตชนใช้ สดด บทนี้ในการอธิษฐานภาวนา เราจะต้องรู้สึกยินดีเช่นเดียวกันที่ได้รับสิทธิพิเศษให้เข้าเป็นสมาชิกของพระศาสนจักร และมีโอกาสที่จะรับพระหรรษทานต่างๆจากพระเยซูเจ้าซึ่งทรงเป็นเสมือนพระวิหารใหม่ และทรงเป็น “องค์สันติ” ของเรา (เทียบ อฟ 2:14,19-21)

บทเพลงของผู้แสวงบุญ ของกษัตริย์ดาวิด

1      ข้าพเจ้ายินดีเมื่อมีผู้บอกข้าพเจ้าว่า

              "เราจงไปยังบ้านของพระยาห์เวห์ด้วยกันเถิด"

2      บัดนี้ เยรูซาเล็มเอ๋ย เท้าของเรามายืนที่ประตูของเจ้าแล้ว

3      เยรูซาเล็มสร้างขึ้นไว้ให้เป็นนคร

               มีกำแพงล้อมรอบอย่างมั่นคงb

4      เผ่าพันธุ์ต่างๆขึ้นไปที่นั่น

               เผ่าพันธุ์ทั้งหลายของพระยาห์เวห์

        ตามที่ทรงกำหนดให้อิสราเอล

               สรรเสริญพระนามของพระองค์c

5      ที่นั่นเป็นที่ตั้งบัลลังก์พิพากษา

               บัลลังก์แห่งราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิด

6      จงวอนขอสันติภาพเพื่อกรุงเยรูซาเล็มเถิด

               ขอให้ผู้ที่รักเจ้าdประสบความเจริญรุ่งเรือง

7      สันติสุขจงบังเกิดภายในกำแพงของเจ้า

        ความเจริญรุ่งเรืองจงบังเกิดภายในอาคารบ้านเรือนของเจ้า

8      เพราะบรรดาพี่น้องและมิตรสหาย

               ข้าพเจ้าจะกล่าวว่า "สันติสุขจงอยู่กับเจ้า"

9      เพราะบ้านของพระยาห์เวห์ พระเจ้าของเรา

               ข้าพเจ้าจะวอนขอสันติสุขสำหรับเจ้า

122 aบรรดาผู้แสวงบุญจะหยุดที่ประตูเมืองและทักทายนครศักดิ์สิทธิ์ด้วยคำว่า "ชาโลม" (สันติสุข) ซึ่งเป็นการกล่าวพาดพิงถึงความหมายแบบชาวบ้านของชื่อ "เยรู-ชาเล็ม" คือ "นครแห่งสันติ" ดู สดด 76:1 ชาวอิสราเอลหวังโดยเฉพาะว่าพระเมสสิยาห์จะนำสันติสุขแท้จริงมาให้ตน ดู อสย 11:6 เชิงอรรถ e; ฮชย 2:20 เชิงอรรถ s. ความรักต่อศิโยนหรือนครเยรูซาเล็มอันศักดิ์สิทธิ์ (2 ซมอ 5:9 เชิงอรรถ e) เป็นลักษณะสำคัญของความเลื่อมใสศรัทธาของชาวยิว (เทียบ สดด 48; 84; 87; 133; 137)

b "มีกำแพงล้อมรอบอย่างมั่นคง" แปลโดยคาดคะเน เพราะต้นฉบับไม่ชัด กรุงเยรูซาเล็มที่ได้รับการบูรณะใหม่อย่างแข็งแรง (นหม 2:17ฯ) เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียวของประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรร

c "ของพระองค์" แปลตามตัวอักษรว่า "ของพระยาห์เวห์" นครศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องหมายที่เรามองเห็นได้ แสดงความโปรดปรานของพระเจ้า เป็นประกันว่าพระสัญญาเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์จะต้องเป็นความจริง

d "ผู้ที่รักเจ้า" สำเนาโบราณบางฉบับอ่านว่า "กระโจมของเจ้า"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย