Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 121

พระเจ้าทรงเป็นผู้พิทักษ์อิสราเอลa

สดด บทนี้แต่เดิมใช้เป็นคำอวยพรชาวยิวที่แสวงบุญมายังกรุงเยรูซาเล็มและกำลังจะเดินทางกลับ ขอให้เขาได้แคล้วคลาดจากอันตรายในการเดินทาง ผู้แสวงบุญมีความวางใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้พิทักษ์ที่ไม่ทรงหลับของอิสราเอล จะทรงปกป้องเขาให้พ้นจากอันตรายทั้งปวงในการเดินทาง เราคริสตชนจะต้องระลึกอยู่เสมอว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ปกป้องที่เราวางใจได้เสมอ พระองค์ทรงเป็น “ผู้เลี้ยง” (ยน 10:11-15,28) และ “ผู้ดูแลวิญญาณของเรา” (1 ปต 2:25)

บทเพลงของผู้แสวงบุญ

1      ข้าพเจ้าเงยหน้ามองภูเขา

              ข้าพเจ้าจะได้รับความช่วยเหลือจากที่ใดเล่า?

2      ความช่วยเหลือของข้าพเจ้าย่อมมาจากพระยาห์เวห์

              ผู้ทรงสร้างท้องฟ้าและแผ่นดิน

3      พระองค์จะไม่ทรงอนุญาตให้เท้าของท่านสะดุด

              ผู้พิทักษ์ท่านจะไม่หลับ

4      ถูกต้องแล้ว พระองค์ผู้ทรงพิทักษ์อิสราเอล

              ไม่เสด็จเข้าสู่นิทราและไม่บรรทมหลับ

5      พระยาห์เวห์ทรงเป็นผู้พิทักษ์ของท่าน

              พระยาห์เวห์ทรงเป็นร่มเงาปกป้องท่าน

6      แสงอาทิตย์จะไม่ทำร้ายท่านในเวลากลางวัน

              แสงจันทร์จะไม่ทำร้ายท่านในเวลากลางคืน

7      พระยาห์เวห์ทรงพิทักษ์ท่านไว้ให้พ้นจากความชั่วร้ายทุกประการ

              พระยาห์เวห์จะทรงรักษาชีวิตของท่าน

8      พระยาห์เวห์จะทรงพิทักษ์ท่านทั้งเมื่อออกไปและเข้ามา

              บัดนี้และตลอดไป

121 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นคำภาวนาของผู้แสวงบุญที่กำลังเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มซึ่งตั้งอยู่บนภูเขา และยังเป็นคำภาวนาของผู้ที่เดินทางในโลกนี้มุ่งสู่ที่ประทับของพระเจ้าในสวรรค์ซึ่งเป็นนครเยรูซาเล็มใหม่อีกด้วย

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย