Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 120

ประณามผู้ทำลายสันติ

ข้อความของ สดด บทนี้ชวนให้คิดว่าชาวยิวใจศรัทธาคนหนึ่งกำลังหวนคิดถึงช่วงเวลายากลำบากที่เขาพำนักอยู่ท่ามกลางชนต่างด้าวที่ไม่เป็นมิตรนอกแผ่นดินปาเลสไตน์ เขารู้สึกขมขื่นเมื่อระลึกว่าพวกเหล่านั้นมีแต่กล่าวมุสาใส่ร้ายเขา พยายามหาเรื่องทะเลาะกับเขาทั้งๆที่เขารักสันติ บัดนี้เขารู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ทรงฟังคำอธิษฐานของเขา และทรงช่วยเขาให้พ้นภัยกลับมาอยู่ในบ้านเมืองอีก เขาอ้อนวอนพระองค์ให้ทรงปกป้องเขาต่อไป ในบทเทศน์บนภูเขาพระเยซูเจ้าทรงสอนว่า “ผู้สร้างสันติย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า” (มธ 5:9) นักบุญเปาโลก็สอนคริสตชนชาวโรม และสอนเราทุกคนด้วย ให้ดำเนินชีวิตในสันติกับทุกคน (รม 12:18)

บทเพลงของผู้แสวงบุญa

1       ในยามทุกข์ยาก ข้าพเจ้าร้องหาพระยาห์เวห์

              พระองค์ก็ทรงตอบข้าพเจ้า

2       ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากปากที่พูดเท็จ

              และจากลิ้นหลอกลวง

3       เจ้าลิ้นหลอกลวงเอ๋ย พระองค์จะทรงตอบแทนเจ้าอย่างไร

              และจะทรงตอบแทนมากกว่านี้อีกอย่างไรb?

4       พระองค์จะทรงยิงเจ้าด้วยลูกธนูศึกสุดคม

              พร้อมกับถ่านไม้ซากที่ลุกโชน

5       ข้าพเจ้าโชคร้ายที่ต้องอาศัยอย่างคนต่างถิ่นในแดนเมเชคc

              ต้องอาศัยอยู่ในกระโจมของชนเคดาร์

6       ข้าพเจ้าพำนักอยู่นานเกินไป

              กับผู้คนที่เกลียดชังสันติ

7       ข้าพเจ้ารักสันติ

              แต่เมื่อพูดถึงสันติ เขาทั้งหลายก็มุ่งจะทำสงคราม

120 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นบทแรกในชุด "บทเพลงของผู้แสวงบุญ" (สดด 120-134) ซึ่งผู้แสงบุญชาวอิสราเอลขับร้องเมื่อเดินทางขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม (ดู สดด 84:6 เชิงอรรถ c; อสย 30:29)

b คำถาม "จะตอบแทนอย่างไร...ตอบแทนมากกว่านี้อย่างไร" เลียนแบบสูตรที่ใช้ในการสาบานและขอให้พระเจ้าทรงสาปแช่ง "ขอให้พระเจ้าทรงตอบแทนเช่นนี้ และมากยิ่งกว่านี้อีก..." ดู นรธ 1:17 เชิงอรรถ f; 1 ซมอ 3:17; 14:44; 20:13; 25:22.

c “เมเชค” เป็นดินแดนแถบเทือกเขาคอเคซัส ถิ่นอาศัยของชนผิวขาว (ปฐก 10:2; อสค 27:13) ในภายหลัง “โกก” จะเป็นกษัตริย์ของดินแดนนี้ (อสค 38:2) * “ชนเคดาร์” คือชาวอาหรับซึ่งอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารซีเรีย ผู้ประพันธ์เพลงสดุดีบทนี้ใช้ชนสองเผ่านี้ในความหมายคล้ายกับว่าเป็นคนป่าเถื่อน ไร้อารยธรรม

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย