Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 118

เพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงช่วยอิสราเอลให้รอดพ้น

            ท่านผู้รู้บางคนอธิบายว่า สดด บทนี้เป็นข้อความในพิธีขอบพระคุณพระเจ้าที่ชาวอิสราเอลคนหนึ่งหวนระลึกถึงความคับขันที่เคยประสบ เขาร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าและได้รับความช่วยเหลือให้พ้นภัย จึงอยากประกาศให้ทุกคนรู้ถึงความช่วยเหลือนี้ที่ตนได้รับจากพระเจ้าด้วย คำอธิบายอีกแบบหนึ่งคิดว่า สดด บทนี้เป็นพิธีกรรมขอบพระคุณพระเจ้าหลังจากที่พระราชาทรงได้รับชัยชนะในการสงคราม ทรงเดินขบวนเข้ามายังพระวิหาร แต่ไม่ว่าเพลงสดุดีบทนี้จะมีภูมิหลังอย่างไร พันธสัญญาใหม่อธิบายว่า สดด บทนี้หมายถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า ซึ่งทรงถูกปฏิเสธไม่ยอมรับโดยชาวยิว แต่ทรงได้รับการยกย่องจากพระบิดาเจ้า พระเยซูเจ้าคือ “ศิลาหัวมุม” ที่บรรดาช่างก่อสร้างได้โยนทิ้ง และบัดนี้กลายเป็น “ศิลาหัวมุม” ของประชากรของพระเจ้า (อฟ 2:20; 1 คร 3:11)

1a     จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์พระทัยดี

            ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

2      พงศ์พันธุ์bของอิสราเอลจงกล่าวว่า

            "ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์"

3      เผ่าพันธุ์ของอาโรนจงกล่าวว่า

            "ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์"

4      ผู้ที่ยำเกรงพระยาห์เวห์จงกล่าวว่า

            "ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์"

5      ในยามทุกข์ร้อน ข้าพเจ้าร้องหาพระยาห์เวห์

        พระองค์ก็ทรงตอบข้าพเจ้า และทรงปลดปล่อยให้เป็นอิสระ

6      พระยาห์เวห์ทรงอยู่กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่กลัวสิ่งใด

            มนุษย์จะทำอะไรข้าพเจ้าได้?

7      พระยาห์เวห์ทรงอยู่กับข้าพเจ้าเพื่อช่วยเหลือข้าพเจ้า

            ข้าพเจ้าจะมองศัตรูได้อย่างสาแก่ใจ

8      ลี้ภัยมาพึ่งพระยาห์เวห์

            ย่อมดีกว่าวางใจในมนุษย์

9      ลี้ภัยมาพึ่งพระยาห์เวห์

            ย่อมดีกว่าวางใจในบรรดาเจ้านาย

10    นานาชาติมากลุ้มรุมข้าพเจ้า

            แต่ข้าพเจ้าก็เอาชนะเขาได้cเดชะพระนามพระยาห์เวห์

11    เขาทั้งหลายเข้ามากลุ้มรุมข้าพเจ้า

            แต่ข้าพเจ้าก็เอาชนะเขาได้เดชะพระนามพระยาห์เวห์

12    เขาทั้งหลายมากลุ้มรุมข้าพเจ้าดังฝูงผึ้ง

            ลุกโชนขึ้นdเหมือนไฟไหม้กอหนาม

            แต่ข้าพเจ้าก็เอาชนะเขาได้เดชะพระนามพระยาห์เวห์

13    ข้าพเจ้าถูกผลักeอย่างรุนแรง ให้ล้มลง

            แต่พระยาห์เวห์เสด็จมาช่วยข้าพเจ้า

14    พระยาห์เวห์ทรงเป็นพละกำลังและทรงเป็นบทเพลงของข้าพเจ้า

            พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น

15    เสียงโห่ร้องแสดงความยินดีและเสียงไชโย

            ดังก้องในกระโจมของผู้ชอบธรรมว่า

            "พระหัตถ์ขวาของพระยาห์เวห์มีชัยชนะ

16    พระหัตถ์ขวาของพระยาห์เวห์ชูขึ้น

            พระหัตถ์ขวาของพระยาห์เวห์มีชัยชนะ"

17    ข้าพเจ้าจะไม่ตาย ข้าพเจ้าจะมีชีวิตอยู่

            และจะประกาศพระราชกิจยิ่งใหญ่ของพระยาห์เวห์

18    พระยาห์เวห์จะทรงลงโทษข้าพเจ้าอย่างเข้มงวด

            แต่ก็มิได้ทรงปล่อยข้าพเจ้าให้ตาย

19    ท่านทั้งหลายจงเปิดประตูแห่งความยุติธรรมให้ข้าพเจ้าเถิด

            ข้าพเจ้าจะได้เข้าไปขอบพระคุณพระยาห์เวห์

20    นี่คือประตูของพระยาห์เวห์

            บรรดาผู้ชอบธรรมจะเข้าไปทางประตูนี้

21    ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงฟังข้าพเจ้า

            พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น

22    ศิลาซึ่งช่างก่อสร้างทิ้งไป

            กลายเป็นศิลาหัวมุม

23    พระยาห์เวห์ทรงกระทำการนี้

            เป็นสิ่งมหัศจรรย์แก่ตาของเราf

24    นี่คือวันที่พระยาห์เวห์ทรงสร้าง

            เราจงยินดีและมีความสุขเถิด

25    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงช่วยให้รอดพ้นg

            ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดประทานชัยชนะเถิด

26    ท่านผู้มาในพระนามพระยาห์เวห์จงได้รับพระพร

            เราอวยพรท่านทั้งหลายจากบ้านของพระยาห์เวห์

27    พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้า

            พระองค์ประทานความสว่างแก่ชาวเรา

        จงถือกิ่งไม้จัดขบวนแห่เถิด

            จงเดินไปจนถึงเชิงงอนของพระแท่นบูชาh

28    พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า ขอขอบพระคุณพระองค์

            ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า ขอเทิดทูนพระองค์

29    จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์พระทัยดี

            ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

118 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นบทสุดท้ายในชุด "ฮัลเลล"  (ดู สดด 113:1 เชิงอรรถ a) ข้อ 1-4 เป็นคำเชิญชวนให้มาสรรเสริญพระยาห์เวห์ ข้อ 5-14 เป็นเพลงขอบพระคุณพระเจ้า ซึ่งผู้ขับร้องเดี่ยวกล่าวในนามของผู้ร่วมพิธีทุกคน ต่อจากนั้นเป็นการขับร้องโต้ตอบกันของกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ข้อ 15-16  คณะนักขับร้อง  ข้อ 17-19 เป็นการขับร้องเดี่ยว ข้อ 20 เป็นคำเตือนของชนเลวี ข้อ 21 ขับร้องเดี่ยว  ข้อ 22-25 เป็นของคณะนักขับร้อง ส่วนข้อ 26-27 เป็นคำอวยพรของสมณะ  ข้อ 28-29 เป็นคำเชิญชวนของนักขับร้องเดี่ยวอีกครั้งหนึ่ง * เพลงสดุดีบทนี้อาจใช้ในงานสมโภชต่างๆดังที่มีกล่าวไว้ใน นหม 8:13-18 ดู อศร 3:4; ศคย 14:16 และ อพย 23:14 เชิงอรรถ d ดู อศร 3:11 ด้วย

b "พงศ์พันธุ์" แปลตามต้นฉบับภาษากรีก (เทียบข้อ 3) คำนี้ไม่มีในต้นฉบับภาษาฮีบรู

c "เอาชนะเขาได้" แปลตามตัวอักษรว่า "ได้ตัด" บางคนเข้าใจว่าหมายถึง "ทำให้เข้าสุหนัต" ซึ่งสะท้อนเหตุการณ์ในสมัยกษัตริย์ยอห์นฮีร์กัน ซึ่งทรงบังคับให้ชาวอิดูเมอาและชาวกรีกในปกครองต้องเข้าสุหนัต

d "ลุกโชนขึ้น" แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "มอดดับลง"

e "ข้าพเจ้าถูกผลัก" แปลตามสำนวนแปลโบราณหลายฉบับ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า"พระองค์ทรงผลักข้าพเจ้า

f "สิ่งมหัศจรรย์" อาจหมายถึงพระวิหารที่สร้างขึ้นใหม่แล้วหลังกลับเนรเทศ เทียบ ฮกก 1:9; ศคย 1:16 * "ศิลาหัวมุม" อาจหมายถึงหินก้อนสุดท้ายที่ยอดประตูโค้ง (เทียบ ยรม 51:26)  "ศิลาที่ช่างก่อสร้างทิ้งไว้ แต่กลายมาเป็นศิลาหัวมุม" หมายถึงพระเมสสิยาห์ เช่นเดียวกับ "ศิลาที่ทำให้สะดุด" ดู อสย 8:14; 28:16; ศคย 3:9; 4:7

g "โปรดทรงช่วยให้รอดพ้น" คำภาษาฮีบรูคำนี้ "โฮชีอา นา" (โฮซานนา) ใช้ในพิธีกรรมเป็นการขอพรจากพระยาห์เวห์ และสมณะจะอวยพรให้ในพระนามพระยาห์เวห์ ในภายหลังคำ "โฮซานนา" นี้ถูกนำมาใช้เป็นการโห่ร้องแสดงความยินดีเท่านั้น เทียบ มธ 21:9; ลก 2:14

h "ถือกิ่งไม้"  พิธีกรรมนี้เรียกว่า "ลูลับ" (lulab) ผู้ร่วมพิธีจะถือกิ่งเมอร์เติลหรือกิ่งปาล์มโบกไปมาขณะที่เดินแห่รอบพระแท่นบูชา

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย